Bezúčelové spotrebné úvery

Všetky veci, ktoré kupujeme pravidelne alebo aspoň častejšie, než raz za život, môžeme označiť za spotrebné. Pokiaľ doslúžia, človek ich vyhodí a kúpi nové. Niekedy však naň naše financie nestačia. Ako a kedy využiť bezúčelové spotrebné úvery?


Obsah článku


Medzi spotrebný tovar teda patrí elektronika, šatstvo, služby, vybavenie bytu, ale aj veci, ktoré kupujeme skutočne každý deň, ako napríklad potraviny a drogéria (rýchloobrátkový tovar).

Pri ich kúpe môže často dopomôcť spotrebný úver. Takýto úver môže klient použiť podľa vlastného uváženia, čo znamená, že nie je obmedzený na veci bežnej spotreby. Podľa výšky úveru ním môže uhradiť pokojne auto alebo dokonca nehnuteľnosť.

Všeobecným predpokladom pre získanie spotrebného úveru od banky je pravidelný príjem. Práve podľa príjmu bude banka posudzovať bonitu klienta. Bonitu vyratúva banka a na jej základe bude poskytnutá maximálna výška úveru.

Bonita žiadateľa o úver je vlastne akási definícia jeho sociálneho statusu. Okrem príjmov sa banka zameria aj na výdavky. Sú nimi všetky odchádzajúce platby, trvalé príkazy, iné splátky a podobne.

Žiadateľ môže mať príjem pokojne 1 500 €, no pokiaľ mu na účte koncom mesiaca ostáva 20 €, pre banku je to znamením, že pri splácaní úveru by mohlo dôjsť k problémom. Pomenovanie príjem označuje aj iné peniaze, než iba mzdu z trvalého pracovného pomeru.

Príjem je nutné doložiť

Ak je človek zamestnaný alebo poberá niektorý z príspevkov, má o príjme doklad. Za doklad sa dá považovať výpis z bankového účtu. Banka bude vyžadovať doložiť najčastejšie príjmy za posledné 3 až 6 mesiacov, nezriedka sa ale stáva, že si vyžiada až 2-ročnú príjmovú históriu. Živnostník/podnikateľ bude dokladať daňové priznanie za uplynulý 1 alebo 2 roky.

Jednoduchší postup majú žiadatelia, ktorí o spotrebný úver žiadajú banku, ktorej sú klientmi. Banka má vtedy prehľad o všetkých pohyboch na účte, vďaka čomu môže byť vybavovanie úveru rýchlejšie a jednoduchšie.

Práve kvôli tomu je v súčasnosti zvykom, že ak je človek klientom inej banky, než v ktorej žiada o pôžičku, bude banka trvať na tom, aby sa stal jej klientom a zriadil si u nej účet. Na tento účet mu bude zároveň úver pripísaný. Skúmanie príjmov môže teda odpadnúť, pretože banka vidí všetku aktivitu na účte.

Čo ak nemám príjem alebo ho neviem doložiť?

Dokladovanie príjmu banke zaručuje, že bude klient schopný svoj dlh splatiť. Nie každý však reálny príjem má. Zároveň je na Slovensku pomerne rozšírená aj práca „na čierno“, nezdanená a vyplácaná v hotovosti. Takýto príjem logicky nemožno považovať za stabilný.

Banka bez záruky vrátenia peniaze jednoducho nepožičia. Jedinou možnosťou zostáva zaručiť sa za úver. V závislosti od výšky úveru sa predmetom ručenia stáva najčastejšie automobil (pri niekoľko tisícových úveroch) alebo nehnuteľnosť (desiatky tisíc euro).

Možnosťou je prizvať si k úveru osobu, ktorá bude vystupovať ako spoluručiteľ. Môže to byť partner, člen rodiny alebo známy. Treba ho však pripraviť, že aj on sa dostane „pod drobnohľad“ banky.

Tento postup najčastejšie využívajú mladé páry, prípadne ľudia, ktorých vlastný príjem je nízky na získanie väčších súm. V prípade nesplácania prechádzajú dlhy aj na ručiteľa a banku už nebude zaujímať, či z úveru videl čo i len 1 €.

Úver bez nejakého ručenia spravidla dostávajú iba overení klienti s bezproblémovou minulosťou. Najčastejšie ide o podnikateľov a firmy, pretože bežný občan si za život nestihne vziať väčšie množstvo úverov.

Potrebujem ešte niečo?

Pre získanie spotrebného úveru od ktorejkoľvek banky bude žiadateľ potrebovať splniť ešte niekoľko podmienok, ktoré sú vo všetkých bankách rovnaké.

  • slovenské občianstvo
  • trvalý pobyt na území SR
  • minimálny vek 18 rokov (u niektorých bánk až od 21 rokov)
  • maximálny vek žiadateľa nie je presne stanovený, avšak ku dňu splatnosti by klient nemal byť starší, ako 65 rokov (+/- 3 roky v závislosti od banky)
  • potvrdenie o zamestnaní (pokiaľ je)
  • potvrdenie o príjme
  • účet zriadený priamo v predmetnej banke (nie vždy)
  • doklad o poberaní soc. príspevku, dôchodku a pod.

V prvom rade treba porovnať viacero dostupných ponúk. Každá banka má iné úroky, iné poplatky a iné výhody. Istotne netreba brať hneď prvú ponuku, ktorú niekto predloží. Na internete je momentálne dostatok stránok, ktoré nezávisle a objektívne porovnávajú jednotlivé úverové produkty.

Vyhľadať treba viacero ponúk a pokiaľ sa bude niektorá z nich javiť ako najvýhodnejšia, najlepšie je zájsť na pobočku. Pracovník banky najlepšie vysvetlí všetky potrebné informácie. Pozor na zamlčané podmienky a poplatky. Žiadny úver nemá iba výhody, aj keď zamestnanec bude upozorňovať hlavne na nich.

Ak žiada človek o úver svoju aktuálnu banku, zvyčajne má možnosť túto žiadosť odoslať aj online. Banka preskúma bonitu a úver buď hneď odsúhlasí alebo zamietne. 

Úver bude schválený buď na počkanie priamo na pobočke alebo do 24 hodín od odoslania žiadosti. Následnú zmluvu žiadateľ podpíše buď na pobočke alebo mu bude zaslaná poštou. Jednu jej kópiu podpíše a obratom zašle naspäť. Platí, že vybavovanie úveru na pobočke šetrí čas a k peniazom sa dostane osoba rýchlejšie.

Čo splátky?

Na splátky klient banky nemyslí s radosťou, ale sú tu a ich splácaniu sa nedá nijak vyhnúť. Skúsenosti hovoria, že mesačná splátka by nemala presiahnuť 30 % mesačných príjmov. Doba splatnosti a celkové parametre si nastaví klient pri podpise zmluvy.

Pokiaľ náhodou počas doby splatnosti dôjde k tomu, že nebude schopný uhradiť jednu alebo viac splátok, banky ponúknu odklad splátky. Odklad však nie je bezplatný.

Existuje aj možnosť mimoriadnej splátky, ktorou zaplatí človek väčšiu sumu, než je nastavená v parametroch splátok. Túto možnosť momentálne väčšina bánk ponúka bezplatne.

Veľmi dôležité je aj poistenie schopnosti splácania. Mesačnú splátku poistenie nejak výrazne nezdraží (rádovo pár eur v závislosti od výšky úveru), no môže byť veľmi nápomocné pri akomkoľvek probléme so splácaním.

Úvery lacnejšie, ale nie pre každého

Miera zadlženosti Slovákov je dlhodobo problémom. V poslednej dobe sa v rámci Európskej únie pravidelne umiestňujeme na prvom mieste v jej medziročnom náraste.

Aj táto nelichotivá štatistika je jedným z dôvodov, prečo Národná banka Slovenska pravidelne pristupuje k sprísňovaniu podmienok poskytovania úverov. Ide totiž o jeden z mála naozaj účinných regulačných mechanizmov v boji proti neriadenému zadlžovaniu sa.

Posledné takéto sprísnenie nabralo účinnosť v októbri roku 2018. Nejde pritom vôbec o nárazové opatrenie. Národná banka a ministerstvo financií regulujú podmienky poskytovania úverov zhruba v štvrťročných intervaloch.

Má to viacero cieľov: primárne znížiť zadlžovanie sa, obmedziť pôžičky rizikovým (málo bonitným) klientom, znížiť počet exekúcií a zabezpečiť udržateľné finančné zdravie – jednotlivcov aj inštitúcií.

Aký to má dopad v praxi?

V jednoduchosti povedané – bezúčelový spotrebný úver už nedostane každý. Naša národná banka zaviedla celoplošné opatrenia, ktoré sa týkajú každého poskytovateľa. Tie sa premietli do sprísnených podmienok bez ohľadu na to, kde o úver osoba žiada.

Tým najvýraznejším je zavedenie limitu na podiel celkovej zadlženosti klienta k jeho čistému ročnému príjmu. Ide tzv. debt-to-income (DTI) ukazovateľ. Netýka sa len bezúčelových spotrebných úverov, ale všetkých pôžičiek (rozumej dlhov) vôbec, teda napríklad aj hypoték. Národná banka stanovila tento ukazovateľ na hodnotu 8.

Čo to znamená? V praxi – celková zadlženosť človeka nemôže presiahnuť 8-násobok jeho čistého ročného príjmu. Klienti tak nemusia dostať úver v požadovanej výške, prípadne vôbec.

Ďalšie opatrenie sa týka zostatku na účte, resp. finančnej rezervy. Opäť sa výrazne podpíše na možnosti klientov čerpať úvery. Po novom totiž musí mať človek po odrátaní všetkých splátok a iných finančných záväzkov na účte zostatok vo výške životného minima plus 20% rozdielu medzi čistým mesačným príjmom a životným minimom.

Tieto opatrenia sťažia získanie úverov pre menej bonitných žiadateľov. Klesne celkový počet poskytnutých pôžičiek, čo môže mať za následok sprísňovanie aj zo strany komerčných bánk. Na druhej strane sa zintentzívnil konkurenčný boj, čo vyústilo do poklesu úrokových sadzieb.

Suma sumárum – úvery síce sú lacnejšie, avšak náročnejšie získateľné.  

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang