Vlastník pozemku podľa mena – kto sú moji susedia

vlastník pozemku podľa mena

Vlastník pozemku podľa mena je osoba, ktorá má právo vlastníctva k danému pozemku. Nájsť majiteľa pozemku môže byť často potrebné, či už z dôvodu záujmu o kúpu nehnuteľnosti, riešenia hraníc pozemku alebo len zo zvedavosti. Ako zistiť majiteľa pozemku?


Obsah článku


Tento článok sa pozrie na rôzne spôsoby, ako zistiť majiteľa pozemku, a získať zaujímavé informácie o tom, kto sú moji susedia.

Ako zistiť majiteľa pozemku – najjednoduchšie spôsoby

Zistiť majiteľa pozemku je pomerne jednoduchou záležitosťou. Dá sa to nasledovnými spôsobmi:

Cez katastrálny portál

V prípade, že sa niekto v minulosti pokúšal zistiť majiteľa akéhokoľvek pozemku, nevyhol sa návšteve katastrálneho odboru okresného úradu. V súčasnosti si však takúto informáciu môže zistiť priamo z pohodlia domova cez webové stránky katastrálneho portálu.

Ak chce niekto vedieť, ako zistiť majiteľa pozemku, napr. pre účel stavby domu, stačí zadať adresu katastrálneho portálu do internetového prehliadača, kliknúť v ľavom menu na odkaz „Zobrazenie mapy“ a postupovať podľa pokynov, ktoré stránka zobrazí.

Cez Úrad geodézie, kartografie a katastra SR – portál CICA

Ďalšou šikovnou internetovou stránkou, ktorá by mohla byť nápomocná, je portál „Mapka“. Je sprístupnený Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.

Bez vybavovania na úradoch bude mať záujemca k dispozícii databázu aktualizovaných údajov v podstate okamžite. Okrem toho, komu daný pozemok patrí, si vie pozrieť aj informácie o:

 • spoluvlastníckom podiele
 • výmere a druhu pozemku
 • právnych vzťahoch k danej nehnuteľnosti

S týmito údajmi bude jednoduchšia aj práca s katastrálnym portálom, pretože okrem vyhľadávania v samotnej mape Slovenska sa k elektronickej kópii listu vlastníctva záujemca dostane po zadaní zistených údajov. Zadať ich môže v ľavej časti stránky do poľa s názvom „Vyhľadávanie“.

Stačí si len vybrať, podľa akých kritérií chce vyhľadávať, napísať požadované údaje, typ výstupu, overovací kód, a aktuálne informácie získa za pár minút.

Návšteva katastrálneho úradu

Pri vyhľadávaní na spomínaných portáloch sa môže stať, že niektoré obce nebudú mať svoju digitálnu podobu, prípadne sa môžu vyskytnúť iné problémy, napríklad zobrazovanie rôznych vyskakovacích okien.

Existujú však aj problematickejšie pozemky, pri ktorých nepomôže ani nekonečné vyhľadávanie na Google. V takých prípadoch sa návšteve správy katastra človek jednoducho nevyhne.

Na katastrálnom úrade si za príslušný správny poplatok môže jednotlivec vyžiadať aj kópiu listu vlastníctva, ktorý, na rozdiel od verzie získanej na internete, slúži ako právoplatný doklad.

Cez ZBGIS – nástroj pre identifikáciu vlastníkov pozemkov

Základná databáza pre geografický informačný systém (ZBGIS) predstavuje webovú aplikáciu, ktorá prešla v roku 2022 rozsiahlou modernizáciou. Táto aktualizovaná verzia je optimalizovaná aj pre použitie na mobilných zariadeniach, ako sú smartfóny a tablety.

V mobilnej verzii aplikácie je možné na základe aktuálnej polohy zariadenia jednoducho identifikovať nehnuteľnosť alebo pozemok a získať podrobné informácie o:

 • vlastníkovi pozemku
 • čísle parcely
 • type pozemku
 • súpisnom čísle

Nová verzia aplikácie obsahuje aj kataster nehnuteľností, ktorý nahradil predchádzajúcu aplikáciu MAPKA. Okrem toho aplikácia ponúka možnosť zobraziť úplný výpis z listu vlastníctva.

Kto sú moji susedia – kataster

Poznanie vlastníka pozemku podľa mena môže byť kľúčové pri riešení právnych alebo finančných otázok. Ako už bolo spomenuté, na Slovensku je možné zistiť, kto sú moji susedia, prostredníctvom Katastra nehnuteľností. Nasledujú tieto kroky:

 1. Navštíviť portál elektronických služieb katastra nehnuteľností. Stará stránka známa ako KaPor už nefunguje.
 2. Bez nutnosti prihlásenia vyhľadať nehnuteľnosť, o ktorú má človek záujem. Môže vyhľadávať podľa adresy, priezviska, parcely alebo katastrálneho územia.
 3. Keď nájde hľadanú nehnuteľnosť, prejde na detaily a získa informácie o majiteľovi, vrátane jeho mena a bydliska.
 4. V niektorých prípadoch môžu byť informácie o tom, kto sú moji susedia, obmedzené, napríklad pre ochranu osobných údajov. Ak sa nepodarí získať informácie prostredníctvom online portálu, človek sa môže obrátiť na miestny katastrálny úrad alebo notára, ktorý by mal byť schopný poskytnúť potrebné informácie. Pri žiadosti o informácie na úrade bude musieť uviesť dôvod, prečo túto informáciu potrebuje.
 5. Výpisy z katastra nehnuteľností z uvedených portálov nie sú verejnými listinami a nie sú použiteľné na právne úkony – majú len informatívny charakter.

Pôvodná verzia portálu katastra bola známa tiež pod názvom KaPor. Tento portál bol však zastaraný a nefunkčný. Na jeho používanie bolo potrebné nainštalovať niekoľko doplnkov do prehliadača a jeho používanie na smartfónoch bolo nepraktické a obtiažne, pretože stránka nebola responzívna.

Preto sa vláda rozhodla, že stránka bude natrvalo ukončená dňa 30. apríla 2022 a nahradí ju nový štátny katastrálny portál EKSN.

ESKN – nový katastrálny portál

Od 1. mája 2022 je k dispozícii nový portál elektronických služieb katastra nehnuteľností, ktorý prináša množstvo vylepšení oproti pôvodnému riešeniu:

 • Poskytuje údaje z katastra nehnuteľností, ako je napríklad výpis z listu vlastníctva.
 • Ponúka možnosť vyhľadávania údajov podľa rôznych kritérií, ako sú list vlastníctva, parcela v registri C, parcela v registri E, atď.
 • Umožňuje vykonávať rôzne zmeny, ako je podanie návrhu na vklad, opravu chýb, atď.
 • Poskytuje špeciálne služby pre geodetov.
 • Podporuje elektronické podania.
 • Informuje o podaní/ žiadosti.
 • Obsahuje rôzne zoznamy, číselníky a registre.

Čo je vlastne list vlastníctva?

List vlastníctva je verejný záznam a právny dokument, ktorý eviduje vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ako sú pozemky a budovy na Slovensku. Tento list je súčasťou Katastra nehnuteľností, ktorý spravuje Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky.

Čo presne obsahuje tento dokument?

 • Základné informácie: Katastrálne územie, číslo listu vlastníctva a dátum jeho vydania.
 • Popis nehnuteľnosti: Číslo parcely, jej rozloha, typ pozemku, adresa a charakteristika stavieb (v prípade ich existencie).
 • Informácie o vlastníctve:
  • Meno a trvalé bydlisko vlastníka.
  • Podiel, ktorý vlastník má na nehnuteľnosti (ak nejde o 100% vlastníctvo).
  • Spôsob, akým nehnuteľnosť získal (napríklad kúpou alebo dedením).
 • Záťaže a obmedzenia: Záznamy o záložných právach, nájomných zmluvách, predkupných právach a iných obmedzeniach týkajúcich sa nehnuteľnosti.

Na čo slúži list vlastníctva?

Tento dokument slúži ako dôkaz o vlastníctve nehnuteľnosti a je nevyhnutným zdrojom informácií pri právnych a finančných transakciách, ako sú kúpa, predaj, získavanie hypoték alebo dedičské konania.

List vlastníctva sa dá získať buď prostredníctvom online portálu Katastra nehnuteľností, alebo osobne na miestnom katastrálnom úrade.

Ako zistiť majiteľa pozemku – centrálna evidencia majetku

Hľadanie majiteľa pozemku alebo nehnuteľnosti na Slovensku značne uľahčuje aj centrálna evidencia majetku, známa skratkou CEM. Čo to vlastne je a aký prínos má pre verejnosť?

CEM je informačný systém, ktorý bol vytvorený v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu, upraveného zákonom č. 324/2014 Z. z. Tento systém slúži ako verejne dostupná evidencia nehnuteľného majetku a má za úlohu podporovať rôzne funkcie štátu.


CEM má za cieľ poskytnúť prehľad o nehnuteľnom majetku, ktorý patrí Slovenskej republike a slúži na verejnoprospešné a nepodnikateľské účely.


Okrem toho eviduje aj majetok iných vlastníkov, ktorý je určený na plnenie funkcií štátu alebo na iné verejnoprospešné účely, vykonávané štátnymi rozpočtovými a príspevkovými organizáciami alebo štátnymi fondami.

Databáza CEM obsahuje informácie o:

 • Správcoch majetku štátu.
 • Identifikácii nehnuteľného majetku štátu.
 • Úžitkovej ploche, vrátane výmery pozemku z katastra nehnuteľností a podlahovej plochy budov a priestorov.
 • Podiel užívania nehnuteľného majetku štátu správcom a inými osobami.
 • Majetku vo vlastníctve inej osoby, ktorý je v užívaní správcom majetku štátu.
 • Informáciách o energetickej náročnosti, ak bol pre stavbu vykonaný energetický audit.

V CEM sa neevidujú:

 • Líniové stavby a pozemky zastavané líniovými stavbami.
 • Majetok štátu určený na plnenie úloh v oblasti ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti a obrany štátu.
 • Majetok štátu a inej osoby, ktorý je v užívaní správcom majetku štátu v zahraničí na účely ubytovania zamestnancov zastupiteľských úradov Slovenskej republiky.

Údaje v CEM majú informatívny charakter a správcovia majetku štátu sú povinní aktualizovať ich do 30 dní od vzniku zmien.

vlastník pozemku podľa mena
CEM umožňuje zistiť majiteľa pozemku podľa nehnuteľného majetku z hľadiska rôznych kritérií a ponúka detailné informácie o jednotlivých nehnuteľnostiach v tabuľkovej forme alebo na mape.

Identifikácia vlastníka pozemku podľa mena – praktické informácie

Vlastník pozemku podľa mena je osoba, ktorá má právo vlastníctva k danému pozemku. Toto právo sa získava prostredníctvom:

 • kúpy,
 • dedenia
 • alebo iným legálnym spôsobom.

Vlastník má právo využívať a rozvíjať pozemok v súlade s platnými zákonmi v danej jurisdikcii.

Zodpovednosti vlastníkov pozemkov zahŕňajú platenie daní a poplatkov súvisiacich s ich vlastníctvom a zabezpečenie udržiavania pozemku v bezpečnom a obývateľnom stave.

Vlastníci preberajú zodpovednosť za činnosti vykonávané na ich pozemkoch a môžu niesť zodpovednosť za škody alebo zranenia spôsobené týmito činnosťami. Vlastníci by mali poznať zákony a predpisy o územnom plánovaní, ako aj ich práva a povinnosti.

Majú právo rozvíjať, prenajímať a predávať svoje pozemky, pričom musia dodržiavať platné právne predpisy. Treba mať na pamäti aj náklady spojené s rozvojom a využívaním pozemkov.

Katastrálna mapa – pohľad na vlastnícke práva

Katastrálna mapa Slovenska je dôležitým nástrojom na pochopenie vlastníckych práv k pozemkom. Poskytuje komplexný prehľad o všetkých pozemkoch v krajine a informácie o ich vlastníkoch a právach.

Mapa sa rozdeľuje do katastrov, ktoré tvoria základné administratívne členenie krajiny. Obsahuje detailné informácie o každom pozemku vrátane jeho polohy, rozlohy a vlastníka.

Katastrálna mapa Slovenska tiež obsahuje informácie o územnom členení pozemkov, čo pomáha vlastníkom porozumieť obmedzeniam a povoleniam týkajúcim sa ich vlastníctva.

Tento nástroj tiež poskytuje informácie o verejných cestách a diaľniciach, čo je dôležité pre prístup k pozemkom.

Katastrálna mapa je neoceniteľným zdrojom pre plánovanie budúceho využitia a rozvoja pozemkov, ako aj pre pochopenie práv a povinností vlastníkov.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang