Výpoveď dohodou – vzor

Výpoveď dohodou predstavuje formu vzájomnej dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom o ukončení pracovného pomeru. Oproti jednostrannej výpovedi zamestnávateľom alebo zamestnancom prináša výhody pre obe strany.


Obsah článku


Pracovná výpoveď pracovného pomeru dohodou – vzor

Prichádza čas, keď sa v pracovnom živote každého môžu objaviť zmeny, ktoré ľuďom kladú otázku o ďalšom smerovaní. Či už ide o nové profesionálne výzvy, osobné ambície alebo jednoducho životné okolnosti, rozhodnutie ukončiť pracovný pomer môže byť náročné, no zároveň aj kľúčové pre ďalší rozvoj.

Pred samotným začatím procesu výpovede dohodou je vhodné informovať svojho nadriadeného alebo zamestnávateľa o svojom rozhodnutí. Profesionálny a zdvorilý spôsob oznámenia môže pozitívne ovplyvniť atmosféru a uľahčiť celý proces. Taktiež by ľudia mali zvážiť, kedy bude najlepší čas na takéto oznámenie, aby minimalizovali negatívny vplyv na pracovné projekty alebo tímovú dynamiku.

Dôležitým krokom pri výpovedi dohodou je vytvorenie formálneho písomného vyhlásenia. Toto vyhlásenie by malo obsahovať informácie o dátume začiatku výpovedného obdobia, dôvode ukončenia pracovného pomeru a ďalšie relevantné informácie. V prípade, že človek má pozitívne skúsenosti zo spolupráce, môže pridať aj poďakovanie za príležitosť pracovať v danom podniku.

Výpoveď dohodou prináša možnosť dohodnúť sa na podmienkach ukončenia pracovného pomeru, čo je jedným z jej hlavných benefitov. Toto môže zahŕňať dohodu o výške odstupného, dohodu o zachovaní dôvernosti, alebo iné dohodnuté body. Je dôležité, aby obe strany boli spokojné s týmito podmienkami a aby boli jasne definované v písomnej forme.

Vo väčšine krajín existujú určité zákony a predpisy, ktoré ovplyvňujú proces výpovede dohodou. Pred uzatvorením dohody je vhodné overiť si miestne právne predpisy a zabezpečiť, že je dohoda v súlade s platnými normami. To môže pomôcť predchádzať potenciálnym právnym problémom v budúcnosti.

Aj keď ukončenie pracovného pomeru môže byť emocionálnym procesom, človek sa snaží dodržiavať profesionálny prístup. Ľudia komunikujú jasne a otvorene, a prejednávajú otázky s úctou k druhej strane. Týmto spôsobom môžu udržať pozitívne vzťahy a vytvoriť si dobrú reputáciu v očiach budúcich zamestnávateľov.

Podpora v nezamestnanosti výpoveď dohodou – vzor

V dnešnej dobe sa mnohí ľudia stretávajú s nezamestnanosťou, či už z dôvodu zmien na pracovnom trhu, stratu zamestnania alebo osobného rozhodnutia zmeniť kariérnu cestu. V niektorých prípadoch je nevyhnutné vypovedať zamestnanecký vzťah dohodou, a nie vždy ide o jednoduchý proces. Našťastie, existujú právne ustanovenia, ktoré chránia práva zamestnancov aj v takýchto prípadoch.

Výpoveď dohodou je metódou ukončenia pracovného pomeru medzi zamestnávateľom a zamestnancom, kde obe strany dohodnú podmienky ukončenia vzťahu bez toho, aby došlo k rozvodu pracovného pomeru. Táto forma ukončenia pracovného pomeru môže byť vzájomne výhodná pre obidve strany, ale je dôležité, aby bola riadne vypracovaná a zahrnula všetky potrebné informácie.

Pri výpovedi dohodou je nevyhnutné, aby sa zamestnanec a zamestnávateľ zhodli na podmienkach ukončenia pracovného pomeru. Práva a povinnosti sú stanovené v právnych predpisoch a zvyčajne zahŕňajú dohodu o odstupnom, lehote výpovede a iné dôležité body. Je dôležité, aby sa zamestnanec oboznámil so všetkými právnymi aspektmi a prípadne sa poradil so špecialistom v oblasti pracovného práva.

Po skončení pracovného pomeru môže zamestnanec nárokovať podporu v nezamestnanosti. Väčšina krajín poskytuje systém podpory v nezamestnanosti, ktorý pomáha ľuďom udržať si finančnú stabilitu po strate zamestnania. Je však dôležité si uvedomiť, že nie všetci zamestnanci majú automaticky nárok na túto podporu, a preto je dôležité overiť si svoje oprávnenie a postupovať v súlade s pravidlami príslušnej inštitúcie.

Výpoveď zamestnancom dohodou

1. Úvod: Človek si vypožičia profesionálny tón. Začne výpoveď zdvorilo a profesionálne. Vezme do úvahy pozitívne aspekty zamestnanca a prejavte vďaku za jeho príspevok k organizácii.

2. Jasná identifikácia strán: Ľudia sa uistia, že výpoveď obsahuje presné údaje o zamestnancovi a zamestnávateľovi, vrátane ich plných názvov a adries.

3. Dôvody výpovede: Ľudia venujú oddiel výpovede zdôvodneniu. Budú konkrétni, no zároveň etickí. Uvádzajú fakty a vyhýbajú sa osobným útokom.

4. Platobné informácie: Človek zahrňuje informácie o platobných nárokov a termínoch, ak sú relevantné. Spresní, či je poskytnutá odstupné alebo iné benefity.

5. Práva a záväzky počas zostávajúcej doby: Človek informuje zamestnanca o jeho právach a povinnostiach počas zostávajúcej doby zamestnania. Týka sa to napríklad upozornenia na zachovanie dôvernosti informácií.

6. Kontaktné informácie a možnosti komunikácie: Ľudia poskytujú jasné kontaktné informácie, ako aj informácie o tom, ako bude komunikácia prebiehať po odchode zamestnanca.

7. Prílohy: Ak existujú akékoľvek dokumenty, ktoré by mali byť súčasťou výpovede (napríklad dohody o nekonkurencii), ľudia ich pripoja k dokumentu.

8. Právna konzultácia: Človek odporučí zamestnancovi konzultovať s právnikom pre zabezpečenie správneho porozumenia všetkým podmienkam.

9. Dátum a podpisy: Človek uvedie presný dátum, kedy výpoveď nadobudne platnosť, a pozve zamestnanca na podpísanie dokumentu v prípade súhlasu.

10. Rešpektujte zamestnanca: Ľudia nezabúdajú na ľudský prístup. Výpoveď je ťažká situácia pre oboch zainteresovaných, preto budú empatiční a rešpektujú práva zamestnanca.

Vytvorenie správnej výpovede zamestnanca dohodou si vyžaduje starostlivosť a presnosť. S týmto vzorom a sledovaním uvedených bodov môže človek minimalizovať riziko nejasností a konfliktov pri ukončení pracovného pomeru.

Vzor výpovede zamestnancom dohodou

Zamestnávateľom môže byť niekedy nevyhnutné ukončiť pracovný vzťah so zamestnancom z rôznych dôvodov, a to aj dohodou. V takom prípade je dôležité dodržať právne postupy a poskytnúť zamestnancovi jasné informácie o skončení pracovného pomeru.

Vaša Firma, s.r.o.
Adresa Firmy
Mesto, PSČ

Dátum: 26.12.2023

Zamestnanec:
Meno a Priezvisko
Adresa Zamestnanca
Mesto, PSČ

Predmet: Písomná Výpoveď Dohodou

Vážený/Zanámenitý/Zaslúžilý [Meno Zamestnanca],

Oznamujeme vám, že váš pracovný vzťah so spoločnosťou Váša Firma, s.r.o. bude ukončený dohodou, a to z následujúcich dôvodov: [tu uveďte dôvody skončenia pracovného pomeru].

Na základe vzájomnej dohody sme sa rozhodli ukončiť váš pracovný pomer s účinnosťou [uvedte dátum ukončenia]. Týmto sa zaväzujeme plniť všetky záväzky vyplývajúce z vášho pracovného pomeru vrátane poskytnutia náhrady za nevyčerpanú dovolenku a iných náležitostí podľa zákonných noriem.

Prosíme vás, aby ste sa obrátili na oddelenie ľudských zdrojov alebo nadriadeného pre akékoľvek ďalšie informácie alebo otázky týkajúce sa ukončenia pracovného pomeru.

Chceme vám poďakovať za vašu doterajšiu prácu a prínos k našej spoločnosti. Prajeme vám veľa úspechov vo vašich budúcich pracovných výzvach.

S úctou,

[Podpis Zamestnávateľa]
[Meno Zamestnávateľa alebo Zástupcu spoločnosti]
[Dátum]

[Podpis Zamestnanca]
[Meno Zamestnanca]
[Dátum]

Výpoveď na dohodu

V dnešnom dynamickom pracovnom prostredí mnoho zamestnancov a zamestnávateľov hľadá flexibilné možnosti riadenia pracovného pomeru. Jednou z alternatív, ktorá sa stáva čoraz populárnejšou, je „výpoveď na dohodu„.

Výhody výpovede na dohodu:

 • Flexibilita: Jedným z hlavných prínosov výpovede na dohodu je flexibilita pre obidve strany. Zamestnávateľ a zamestnanec môžu dohodnúť pracovné podmienky a termíny, čím vytvárajú priestor pre individuálne potreby a preferencie.
 • Rýchle ukončenie pracovného pomeru: Na rozdiel od klasických pracovných zmlúv, výpoveď na dohodu umožňuje rýchlejšie ukončenie pracovného pomeru bez zložitého administratívneho procesu. To môže byť výhodné pre obidve strany, ak sa situácia zmení alebo ak existujú zmienky o dočasnom pracovnom pomere.
 • Znížené právne riziko: Pre zamestnávateľa môže byť výhodou nižšie právne riziko, pretože podmienky dohody môžu byť dobre definované a v prípade sporu je pravdepodobné, že sa dosiahne rýchlejšie a jednoduchšie riešenie.
 • Možnosť načasovania: Zamestnanci môžu využiť výpoveď na dohodu ako príležitosť načasovať svoje pracovné pobyty podľa osobných alebo rodinných potrieb. Táto flexibilita môže prispieť k lepšej rovnováhe medzi pracovným a osobným životom.

Nevýhody výpovede na dohodu:

 • Nízka stabilita a istota: Pre zamestnancov môže byť nevýhodou nízka pracovná stabilita a neistota, pretože pracovný pomer môže byť ukončený s krátkym oznámením. To môže vytvárať isté obavy o budúcnosť a finančnú istotu.
 • Obmezené sociálne výhody: Zamestnanci na dohodu môžu byť obmedzení v prístupe k sociálnym výhodám, ako sú zdravotné poistenie, dovolenka alebo dôchodkové príspevky, ktoré môžu byť poskytované zamestnávateľom.
 • Riziko zneužitia: Existuje riziko, že zamestnávateľ môže zneužiť výpoveď na dohodu a vytvoriť pracovné podmienky, ktoré sú v jeho prospech. Zamestnanci by mali byť obozretní pri podpise dohody a zabezpečiť, aby boli ich práva a povinnosti jasne definované.
 • Náročnejšie daňové a účtovné aspekty: Pre niektorých zamestnancov môže byť zložitejšie spravovať daňové a účtovné aspekty v porovnaní s tradičným pracovným pomerom.

Výpoveď na dohodu predstavuje zaujímavú alternatívu k tradičným pracovným pomerom. Je však dôležité si byť vedomí výhod a nevýhod spojených s touto formou zamestnania a zabezpečiť si jasné dohodnutie podmienok pred podpisom zmluvy. Bez ohľadu na to, či je človek zamestnávateľ alebo zamestnanec, poradenstvo od právneho odborníka môže byť užitočné pri uzatváraní tejto dohody.

Ako napísať výpoveď dohodou?

Výpoveď dohodou predstavuje formu ukončenia pracovného vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom bez nutnosti dodržiavania klasických pracovnoprávnych postupov. Napísať výpoveď dohodou môže byť citlivým procesom, preto je dôležité, aby obidve strany – zamestnávateľ a zamestnanec – boli informované a dodržiavali právne normy.

Pred samotným písaním výpovede dohodou je nevyhnutné, aby obe strany jasne a jednoznačne definovali podmienky ukončenia pracovného vzťahu. Tieto podmienky môžu zahŕňať:

 • Dátum ukončenia pracovného vzťahu: Určte presný dátum, kedy bude pracovný vzťah ukončený.
 • Príčinu ukončenia: Ak existuje konkrétna príčina ukončenia vzťahu, uveďte ju jasne a stručne.
 • Výšku odstupného: Ak je dohodnuté odstupné, stanovte jeho výšku a spôsob vyplatenia.
 • Náhrada za nevyčerpanú dovolenku: Ak zamestnanec má nárok na nevyčerpanú dovolenku, určte, či bude táto suma vyplatená.

Výpoveď dohodou musí byť písaná jasne, jednoznačne a bez ambiguít. Dokument by mal obsahovať nasledujúce informácie:

 • Úplné meno a adresa zamestnávateľa a zamestnanca.
 • Dátum, kedy bola dohoda uzavretá.
 • Presný dátum ukončenia pracovného vzťahu.
 • Dohodnuté podmienky, vrátane akýchkoľvek odstupného či náhrad.
 • Prípadné dodatočné podmienky alebo ustanovenia.

Pri písaní výpovede dohodou je nevyhnutné dodržiavať miestne pracovnoprávne predpisy. Tieto predpisy môžu ovplyvniť podmienky výpovede, odstupného a ďalšie aspekty. Ak si človek nie je istý, je vždy dobré konzultovať so skúseným právnikom, aby sa predišlo potenciálnym právnym problémom v budúcnosti.

Predtým, než výpoveď dohodou nadobudne platnosť, je dôležité, aby ju overili všetky zúčastnené strany. Tým sa zabezpečí, že každý súhlasí s obsahom dokumentu a nemá žiadne nejasnosti či výhrady. Po podpísaní a overení dokumentu je nevyhnutné uchovať si kópie pre obe strany. Okrem toho si treba overiť, či všetky povinnosti uvedené v dohode boli splnené.

Písanie výpovede dohodou môže byť efektívnym spôsobom ukončenia pracovného vzťahu, ak je vykonané správne a v súlade s právnymi predpismi. Je však vhodné konzultovať s právnym odborníkom, aby sa predišlo možným právnym komplikáciám a aby sa zaistilo, že dohoda je v súlade s platnými predpismi.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang