ADHD – príznaky, liečba

ADHD je ochorenie, ktoré sa prejavuje ako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Ľudia s ADHD bývajú nepokojní, mávajú problémy so sústredením a konajú impulzívne. U detí sa ADHD dá zvládnuť pomocou vhodného vzdelávania a poradenstva v kombinácii s liekmi.

Článok o ADHD sa venuje týmto témam

Aké sú príznaky ADHD u detí a dospelých?

Ako ADHD ovplyvňuje každodenný život?

Lieky, ktoré sa používajú pri poruche pozornosti s hyperaktivitou

Na čo slúži test na ADHD?

Príznaky ADHD sa zvyčajne prejavia už v ranom veku. Postupne sa stávajú výraznejšími, najmä keď sa zmenia životné podmienky dieťaťa, napríklad keď začne chodiť do školy.

Väčšina prípadov je diagnostikovaná, keď majú deti menej ako 12 rokov, niekedy aj neskôr v detstve. Niekedy sa stane, že ADHD nebola rozpoznaná v detstve a diagnostikujú ju až neskôr v dospelosti.

Príznaky ADHD sa môžu vekom zlepšiť, avšak mnohí dospelí, ktorým bola táto porucha diagnostikovaná v mladom veku, majú problémy aj naďalej. Ľudia s ADHD môžu mať aj ďalšie ťažkosti, napríklad poruchy spánku a úzkosti.

ADHD – čo to je?

Porucha pozornosti s hyperaktivitou, teda ADHD, je jednou z najčastejších duševných porúch postihujúcich deti. Symptómy ADHD zahŕňajú nepozornosť, hyperaktivitu a impulzívnosť. ADHD sa považuje za chronickú a znevýhodňujúcu poruchu.

Ovplyvňuje jednotlivca v mnohých aspektoch jeho života vrátane akademických a profesionálnych úspechov, medziľudských vzťahov a každodenného fungovania.

ADHD prejavy

Mnohé deti majú problémy pokojne sedieť, čakať, kým na ne príde rad, udržať pozornosť, sú nervózne a konajú impulzívne. Avšak deti, ktoré spĺňajú diagnostické kritériá pre ADHD, sa líšia v tom, že ich symptómy hyperaktivity, impulzivity, neorganizovanosti a/alebo nepozornosti sú výrazne väčšie, než sa očakáva vzhľadom na ich vek alebo úroveň vývoja.

Tieto príznaky vedú k značnému utrpeniu a spôsobujú problémy doma, v škole alebo v práci a vo vzťahoch. Pozorované symptómy nie sú výsledkom toho, že jednotlivec je vzdorovitý alebo nie je schopný porozumieť úlohám alebo pokynom.

Jednými z najvýraznejších príznakov ADHD sú problémy sústrediť sa a dokončiť úlohu.

ADHD príznaky

Príznaky ADHD sa dajú rozdeliť do 2 hlavných typov problémov so správaním:

 • nepozornosť – ťažkosti so sústredením a koncentráciou
 • hyperaktivita a impulzívnosť

Mnohí ľudia s ADHD majú problémy, ktoré spadajú do oboch týchto kategórií, no nie vždy je to tak. Napríklad približne 2 až 3 z 10 ľudí s týmto ochorením majú problémy so sústredením a koncentráciou, no nie s hyperaktivitou alebo impulzívnosťou.

Táto forma ADHD je známa aj ako porucha pozornosti (ADD). ADD niekedy zostane nepovšimnutá, pretože príznaky sú menej zjavné.

ADHD u detí a dospievajúcich

Príznaky ADHD u detí a dospievajúcich sú dobre rozpoznateľné a zvyčajne sú badateľné pred 6. rokom života. Vyskytujú sa vo viac ako v jednej situácii, napríklad doma aj v škole. Deti môžu mať oba hlavné príznaky, teda nepozornosť aj hyperaktivitu, môžu však mať príznaky len jedného z nich.

Hlavné príznaky nepozornosti sú:

 • krátka doba pozornosti a ľahká rozptýliteľnosť
 • robenie chýb z nepozornosti – napríklad v školských úlohách
 • zabúdanie alebo strácanie vecí
 • neschopnosť robiť úlohy, ktoré sú nudné alebo časovo náročné
 • neschopnosť počúvať alebo plniť pokyny
 • neustála zmena činnosti
 • ťažkosti s organizáciou úloh

Hlavnými znakmi hyperaktivity a impulzívnosti sú:

 • neschopnosť pokojne sedieť, najmä v tichom prostredí
 • nadmerný fyzický pohyb
 • nadmerné rozprávanie
 • neschopnosť počkať, kým na nich príde rad
 • konanie bez premýšľania
 • prerušovanie rozhovorov
 • malý alebo žiadny zmysel pre nebezpečenstvo

Tieto symptómy môžu v živote dieťaťa spôsobiť závažné problémy, napríklad slabšie výsledky v škole, slabú sociálnu interakciu s inými deťmi a dospelými a problémy s disciplínou.

ADHD – choroba ovplyvňujúca sociálny život

ADHD, ak nie je vhodne liečená, môže viesť k nízkej sebaúcte a sociálnej funkcii u detí. Dospelí s ADHD môžu pociťovať nízku sebaúctu, citlivosť voči kritike, stres a zvýšenú sebakritiku, ktorá môže prameniť z vyššej úrovne kritiky počas života.

Mnohé deti prechádzajú fázami, keď sú nepokojné alebo nepozorné. To však nemusí nevyhnutne znamenať, že majú ADHD. Ak si však rodičia myslia, že správanie ich dieťaťa sa môže líšiť od správania väčšiny detí v jeho veku, mali by svoje obavy prediskutovať s jeho učiteľom, školským poradcom alebo s lekárom.

S praktickým lekárom je dobré hovoriť aj vtedy, ak je niekto dospelý a myslí si, že môže mať ADHD, v detstve mu toto ochorenie nebolo diagnostikované.

U dospelých spôsobuje ADHD ťažkosti najmä v pracovnom živote.

Čo je ADHD u dospelých?

U dospelých je ťažšie definovať príznaky ADHD. Keďže ADHD je vývinová porucha, predpokladá sa, že sa nemôže vyvinúť u dospelých bez toho, aby sa najskôr neobjavila v detstve. Príznaky ADHD však často pretrvávajú aj v dospelosti.

Spôsob, akým prejavy ADHD, ako nepozornosť, hyperaktivita a impulzívnosť, ovplyvňujú dospelých môže byť veľmi odlišný od spôsobu, akým ovplyvňujú deti. Napríklad hyperaktivita má u dospelých tendenciu klesať, zatiaľ čo nepozornosť má tendenciu zostať. Príznaky ADHD u dospelých bývajú tiež oveľa jemnejšie ako príznaky v detstve.

Medzi niektoré z príznakov spojených s ADHD u dospelých sú:

 • nepozornosť k detailom
 • začínanie nových úloh pred dokončením starých
 • slabé organizačné schopnosti
 • neschopnosť sústrediť sa
 • strácanie vecí a zabúdanie
 • časté prerušovanie ostatných
 • výkyvy nálad, podráždenosť a extrémna netrpezlivosť
 • riskovanie pri činnostiach, často s malým alebo žiadnym ohľadom na osobnú bezpečnosť alebo bezpečnosť ostatných – napríklad nebezpečná jazda autom.

Liečba ADHD môže pomôcť zmierniť príznaky a urobiť tento stav oveľa menším problémom v každodennom živote.

Na zmiernenie príznakov ADHD sa väčšinou používa kombinácia liekov a psychoterapie.

ADHD lieky

ADHD sa dá liečiť pomocou liekov alebo terapie, často je však najlepšia kombinácia oboch. U detí sa ADHD rieši najmä pomocou poradenstva a podpory pre rodičov. Lieky sa pre deti neodporúčajú.

U dospelých s ADHD je liek často prvou ponúkanou liečbou, hoci pomôcť môžu aj psychologické terapie. Liečbu zvyčajne zabezpečuje psychiater, hoci stav môže sledovať aj praktický lekár.

Existuje 5 typov liekov na ADHD:

 • metylfenidát
 • lisdexamfetamín
 • dexamfetamín
 • atomoxetín
 • guanfacín

Tieto lieky nie sú trvalým liekom na ADHD, no môžu pomôcť lepšie sa sústrediť, byť menej impulzívny, cítiť sa pokojnejšie a učiť sa.

Ako užívať lieky na ADHD?

Niektoré lieky na ADHD je potrebné užívať každý deň a niektoré môžu deti užívať len počas školských dní. Občas sa odporúčajú prestávky v liečbe na posúdenie, či je liek ešte potrebný.

Po predpísaní niektorého z ADHD liekov sa väčšinou najprv podávajú malé dávky, ktoré sa v prípade potreby postupne zvyšujú. Treba pravidelne navštevovať lekára, aby sa pacient či jeho rodičia uistili, že liečba funguje efektívne.

Je tiež dôležité informovať lekára o akýchkoľvek vedľajších účinkoch a porozprávať sa s ním, ak má človek pocit, že musí liečbu ukončiť alebo zmeniť. Špecialista určí, ako dlho by mal pacient liečbu užívať. V mnohých prípadoch liečba pokračuje tak dlho, kým pomáha.

Na čo je ADHD test

Bezplatné ADHD online testy sú určené pre každého, kto si myslí, že by mohol mať on alebo jeho dieťa ADHD chorobu. ADHD test mu môže pomôcť zistiť, či je potrebné kvôli príznakom vyhľadať pomoc odborníka na duševné zdravie.

ADHD online test nie je diagnostickým nástrojom! Odporúča sa podeliť sa o výsledky s lekárom. Test je možné použiť ako samovyšetrovací nástroj na sledovanie príznakov. Môže tiež ukázať lekárovi, ako sa správanie pacienta zmenilo od predchádzajúcej návštevy.

Online test na ADHD ukáže, či má dospelý alebo dieťa najbežnejšie príznaky.

ADHD online test SK

Tento test naznačí, či sa u daného jednotlivca vyskytujú najčastejšie príznaky ADHD, nemôže však nahradiť úplné posúdenie lekárom. Pri odpovediach treba zvážiť, ako sa na človeka príznaky vzťahovali v priebehu približne 6 mesiacov.

Na každú z týchto otázok je možné odpovedať veľmi často, často, občas, zriedka alebo nikdy:

 1. Je pre človeka ťažké dokončiť úlohu alebo projekt?
 2. Je preňho ťažké zorganizovať seba alebo prácu?
 3. Je preňho ťažké zapamätať si stretnutia?
 4. Ak si úloha alebo projekt vyžaduje veľa premýšľania, odkladá jej začatie.
 5. Ako často sa vrtí, hýbe rukami alebo nohami, keď musí dlho sedieť?
 6. Ako často robí neopatrné chyby, keď musí pracovať na nudnom alebo náročnom projekte?
 7. Ako často má problém sústrediť sa na to, čo mu ľudia hovoria, aj keď hovoria priamo naňho?
 8. Ako často sa mu stáva, že niečo zle umiestni alebo že má problém nájsť veci?
 9. Ako často má ťažkosti s oddychom a relaxáciou, keď má čas pre seba?
 10. Ako často má problém počkať, kým naňho príde rad?

Ak je aspoň na 6 z 10 otázok odpoveď veľmi často, často alebo občas, je možné že daný človek trpí poruchou pozornosti. Netreba zabúdať, že ADHD test a jeho výsledky sú len orientačné. Správnu diagnózu aj liečbu určí odborník na duševné zdravie.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang