Maturita – slovenský jazyk, maturitné testy, externe

maturita

Maturita predstavuje významný míľnik v živote každého stredoškoláka. Jedným z jej kľúčových prvkov je maturita zo slovenského jazyka. Táto skúška overuje nielen jazykové a literárne znalosti, ale aj schopnosť kritického myslenia a analytického uvažovania. Pre mnohých študentov predstavuje maturita výzvu, preto sa na ňu treba dôkladne sa pripraviť. Príprava na maturitu si vyžaduje systematický prístup, ktorý zahŕňa štúdium gramatiky, literatúry, ale aj zvládnutie testových úloh.


Obsah článku


Externá maturita, ktorá sa skladá z písomnej a ústnej časti, vyžaduje nielen znalosť teoretických informácií, ale aj praktickú schopnosť ich aplikovať. Preto je dôležité využiť rôzne maturita solutions a prípravné materiály, ktoré pomôžu študentom dosiahnuť úspešnú maturitu.

Maturita – organizácia a priebeh

 1. Organizácia maturitnej skúšky
  • Školský zákon a príslušné vyhlášky upravujú organizáciu a realizáciu maturitnej skúšky.
  • Žiak môže maturovať len z tých predmetov, ktoré študoval.
  • Maturitná skúška zahŕňa 4 povinné predmety a možnosť voliteľných predmetov.
 2. Maturitná skúška z cudzieho jazyka:
  • Každý študent musí absolvovať maturitu z cudzieho jazyka na úrovni B2.
  • Študent si môže zvoliť ďalší cudzí jazyk ako 4. maturitný predmet alebo dobrovoľný predmet.
 3. Formy maturitnej skúšky:
  • Maturitná skúška pozostáva z externej, písomnej a ústnej časti.
  • Študenti absolvujú jednotné, štátom zadané testy v externých a písomných formách.
 4. Hodnotenie maturitnej skúšky:
  • Výsledky externej a písomnej časti sa hodnotia percentuálne, zatiaľ čo ústna odpoveď sa hodnotí známkou.
  • K úspešnému absolvovaniu maturitnej skúšky je potrebné úspešne zvládnuť skúšku zo všetkých predmetov.
  • Hodnotenie ústnej skúšky je závislé od stupňa prospechu a úspešnosti v písomnej časti.

Maturitná skúška je dôležitou etapou vzdelávania, ktorá podlieha prísnej organizácii a hodnoteniu, zabezpečujúcemu kvalitné zhodnotenie študentov.

Maturita a maturitné testy

Maturita je termín pochádzajúci z latinského slova „maturitas“, čo znamená zrelosť alebo dospelosť. Tento pojem odráža skutočnosť, že maturitná skúška je považovaná za dôležitý krok v prechode mladých ľudí z adolescencie do dospelosti.

Maturita symbolizuje ukončenie stredoškolského vzdelania a slúži ako oficiálne potvrdenie toho, že študent dosiahol potrebnú úroveň vedomostí a zručností v rôznych predmetoch.

Maturita má niekoľko hlavných cieľov:

Hodnotí akademické schopnosti a pripravenosť študenta pokračovať vo vyššom vzdelávaní alebo vstúpiť na trh práce.

Maturita zo slovenského jazyka je jednou z najdôležitejších súčastí, pretože hodnotí jazykovú kompetenciu, schopnosť interpretovať literárne diela a aplikovať gramatické pravidlá v praxi.

Podporuje rozvoj kritického myslenia a analyzovania textov, čo sú kľúčové zručnosti pre úspešný život a kariéru.

Maturitné testy sú navrhnuté tak, aby poskytovali objektívne meradlo akademických schopností študentov.

maturitné testy
Úspešná maturita je dôležitým predpokladom pre prijatie na vysoké školy a univerzity, a preto je príprava na túto skúšku kritickým obdobím pre mnohých študentov.

Maturita – slovenský jazyk a témy slohov 2024

Témy slohových prác pre maturitu zo slovenského jazyka zverejňuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Tieto témy slúžia ako podklad pre tvorbu písomných prác maturantov, ktorí majú za úlohu vybrať si jednu z nich a vytvoriť čo najlepšiu prácu v danom žánri.

Tém slohových prác pre rok 2024:

 1. Aký pán, taký pes – Charakteristika
  • Táto téma maturantom ponúka príležitosť popísať a analyzovať charakter určitého jedinca na základe jeho vlastností, správania a vzťahov s ostatnými postavami.
 2. Vtedy som si pripadal/ pripadala ako v počítačovej hre – Rozprávanie
  • Maturanti majú možnosť v tomto žánri vyjadriť svoje pocity a skúsenosti podobné tým, ktoré zažívali v situáciách, kde sa cítili ako postavy v počítačovej hre.
 3. Dobro a zlo sú v každom človeku, voľba je však na tebe… – Úvaha
  • Téma úvahy maturantom umožňuje rozprávať o etických a morálnych dilemách, ktoré ovplyvňujú rozhodnutia človeka a jeho konanie voči iným.
 4. Prejav študenta/ študentky pri príležitosti návštevy partnerskej školy v inom regióne – Slávnostný prejav
  • V tomto žánri majú maturanti možnosť adresovať oslovujúce a motivujúce slová pri príležitosti návštevy školy v inom regióne, vyjadriť vďaku, podporu alebo iné relevantné myšlienky.

Maturanti majú na výber rôzne témy a žánre, ktoré im umožňujú prejaviť svoju kreativitu, schopnosti analýzy a logickej argumentácie. Po zverejnení týchto tém na maturitu zo slovenského jazyka majú desiatky minút na to, aby sa zamysleli nad ich obsahom a vypracovali prácu, ktorá bude reprezentovať ich schopnosti a vedomosti.

Maturitné testy – slovenský jazyk 2024

Maturitné testy zo slovenského jazyka obsahujú 64 úloh, ktoré treba vyriešiť v časovom limite 100 minút. Pri riešení týchto úloh študenti používajú dva druhy odpoveďových hárkov:

 • Na prvom hárku, označenom piktogramom, zaznamenávajú odpovede pri úlohách s výberom odpovede. Zo štyroch možností vyberú tu správnu, ktorú označia vo vyznačenom poli.
 • Na druhom hárku, tiež označenom piktogramom, zaznamenávajú odpovede pri úlohách s krátkou odpoveďou. Správnu odpoveď napíšu do príslušného riadka odpoveďového hárka. Krátku odpoveď tvorí jedno slovo alebo niekoľko slov.

Pri práci smú používať iba pero s čiernou alebo modrou náplňou. Je zakázané používať zošity, slovníky, učebnice alebo inú literatúru.

Na poslednej strane testu nájdu podrobnejšie pokyny na vyplňovanie odpoveďového hárka. Pred vyplňovaním sa odporúča tieto pokyny dôkladne prečítať. V maturitných testoch zo slovenského jazyka bolo zahrnutých osem ukážok, na základe ktorých študenti vypĺňajú správne odpovede.

Maturita zo slovenčiny – externe

Maturita zo slovenčiny predstavuje významný okamih pre každého študenta, a to nielen v kontexte jazykových schopností, ale aj pre ich schopnosť analyzovať texty a porozumieť ich kontextu. V rámci maturity externe (zo slovenčiny) sa študenti stretávajú s rôznorodými úlohami, ktoré im testujú nielen gramatické a pravopisné schopnosti, ale aj schopnosť aplikovať lingvistické vedomosti na konkrétne úlohy.

 • Jednou z charakteristík maturitného testu zo slovenčiny sú úlohy, ktoré testujú schopnosť správneho tvarovania slov a ich skloňovania. Príklady úloh zahŕňajú výber gramaticky správneho tvaru genitívu plurálu, napísanie skloňovacieho vzoru pre dané slovo a identifikáciu vokalizovanej predložky.
 • Okrem gramatických a pravopisných úloh sa študenti stretávajú aj s úlohami, ktoré testujú ich literárne a lingvistické porozumenie. Jedna z úloh môže zahŕňať identifikáciu umeleckého prostriedku v danom texte, čím sa testuje schopnosť porozumieť literárnym technikám a ich využitiu.

Ukážky otázok z maturity externe zo slovenčiny pre rok 2024:

 • Kto napísal slovenské dielo Drak sa vracia?
  • a.) Dobroslav Chrobák
  • b.) Jonáš Záborský
  • c.) Jozef Gregor Tajovský
  • d.) Margita Figuli
 • V ktorej možnosti dochádza vo všetkých slovách k znelostnej asimilácii/ spodobovaniu?
  • a.) organizmu, vyššia, obmedzenej
  • b.) vedci, vlastný, absolvovala
  • c.) nižšia, podvedome, pravda
  • d.) takzvanú, však, vášho
 • Označ gramaticky a pravopisne správny tvar genitívu plurálu slova kópia.
  • a.) Kópii
  • b.) Kópií
  • c.) Kópie
  • d.) Kópioch
maturita zo slovenčiny
Maturita zo slovenčiny sa zameriava na rôzne aspekty jazyka, vrátane gramatiky, pravopisu, ale aj sémantiky a literárnej analýzy. Študenti musia mať nielen dobrú znalosť jazyka, ale aj schopnosť aplikovať túto znalosť na rôzne typy úloh, čím sa testuje ich schopnosť kritického myslenia a analýzy textu.

Maturita solutions – interne

Ústna časť internej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry je kľúčovou súčasťou maturitného procesu. Maturanti sa predstavujú pred maturitnou komisiou, ktorá pozostáva z predsedu a dvoch skúšajúcich. Táto fáza skúšky, ktorá je verejná, ponúka príležitosť pre maturantov preukázať ich schopnosti v reči a analýze literárnych diel.

Každý maturant má na prípravu a odpoveď k dispozícii 20 minút. Zadania, ktoré sa využívajú, vychádzajú z cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov zo slovenského jazyka a literatúry. Súčasťou týchto úloh sú texty, ktoré majú bližší vzťah k literárnej analýze a jazykovým aspektom.

Témy, na ktoré sa maturanti pripravujú, pokrývajú rôzne obdobia a štýly v literatúre, ako aj jazykové a literárne témy. Môžu sa zaoberať staroslovienskou literatúrou, klasicizmom, romantizmom, realizmom, a modernou literatúrou. Okrem toho, jazykové otázky zahŕňajú aspekty ako zvukovú a pravopisnú rovinu, lexikálnu a morfologickú štruktúru, syntaktické zloženie viet a štýlové postupy v jazyku.

Na internete je dostupné množstvo maturita solutions, teda materiálov, príprav a riešení na maturitu, vrátane tých, ktoré sa týkajú slovenského jazyka a literatúry. Portály ako zones.sk, zmaturuj.sk a matura.sk poskytujú maturantom prístup k rôznym témam, testom a materiálom na prípravu, čo im umožňuje efektívnejšie sa pripraviť na túto časť maturitnej skúšky. Riešenia maturity sú v dnešnej dobe ľahko dostupné.

Interná a externá maturita – rozdiely

Interná a externá maturita sú kľúčovými časťami skúšky, ktoré určujú, či maturanti úspešne ukončia svoje stredoškolské vzdelanie.

Externá časť:sa skladá z písomného testu, ktorý vyhodnocuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Tento test sa vykonáva pod dozorom pedagogických zamestnancov, ktorí nie sú súčasťou školy, na ktorej študent študuje.
Interná časť:má rôzne formy, ako je ústna, praktická, predvedenie komplexnej úlohy alebo umeleckého výkonu, obhajoba odbornej práce alebo projektu, realizácia a obhajoba experimentu a ich kombinácie. Tieto časti sa vykonávajú v rámci školy. Študenti majú možnosť vybrať si písomnú formu internej skúšky z jedného cudzieho jazyka, ktorý si zvolili pri prihlasovaní na maturitu.

Maturitná skúška sa vykonáva v jazyku, v ktorom sa predmet vyučoval, pričom bilingválni študenti ju vykonávajú v súlade so školským vzdelávacím programom. V prípade porušenia zákona alebo zásady rovnakého zaobchádzania minister školstva vyhlasuje skúšku za neplatnú a určuje nový termín jej konania.

externá maturita
Pred začiatkom internej časti maturitnej skúšky má študent päť pracovných dní na prípravu, počas ktorých sa neúčastní vyučovania. Tieto dni slúžia na dôkladnú prípravu na skúšku.

Úspešná maturita – príprava, priebeh a triky

Pri príprave na ústnu časť úspšnej maturity treba venovať pozornosť aj formálnemu oblečeniu.

 1. Odev a šťastie:
  • Venovanie pozornosti formálnemu oblečeniu, pričom zelenú stužku môže mať študent ako talizman pre šťastie.
 2. Príprava na otázku:
  • Pri výbere otázky sa sústrediť na tú, ktorú by rád zodpovedal.
  • Zamerať sa na pochopenie zadaných úloh a potrebu prípadnej pomoci pri príprave odpovede.
  • Zabezpečiť, aby mal študent k rôznym témam aspoň základné znalosti.
 3. Časový manažment:
  • Venovať čas príprave podľa trvania prideleného podľa predmetu (15, 20 alebo 30 minút).
  • Uistiť sa, že v miestnostiach sú k dispozícii hodiny na sledovanie času.

Tipy a triky pre úspešnú maturitu

 • Pri odpovediach nejde o to, či bude študent vedieť tému na spamäť. Treba pochopiť jej podstatu a dôležité fakty.
 • Po vytiahnutí otázky si rýchlo spísať prvotné myšlienky a vyvarovať sa dlhým výkladom.
 • Pri prezentácii sa zamerať na oblasti, v ktorých si je študent istý.
 • Postupne sa dívať na každého člena komisie, udržiavať očný kontakt a prejavovať dôveryhodnosť.
 • Nezabudať, že maturitnú komisia tvoria ľudia, ktorí pochádzajú z podobného prostredia a chápu tlak spojený s maturitnou skúškou.

Pre úspešnú maturitu sa treba uvoľniť a zachovať pozitívny prístup, čo pomôže mozgu pracovať efektívnejšie. Existuje príslovie, že „maturita je ako plot, buď ho preleziete, alebo vás cez neho prehodia“.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang