Pozastavenie živnosti – formulár, oznámenie o pozastavení

Samostatné podnikanie, známe tiež ako živnosť, predstavuje jedinečnú cestu k podnikaniu a ekonomickej nezávislosti. V súčasnej dobe sa stáva čoraz populárnejšou voľbou mnohých jednotlivcov, ktorí túžia po slobode a možnosti riadiť svoj vlastný osud v pracovnom svete. Kto je živnostník a ako založiť živnosť? Ako živnosť pozastaviť a čo je potrebné na jej pozastavenie?


Obsah článku


Živnostníci majú možnosť rozhodovať o svojom pracovnom čase, mieste práce a tom, s kým budú spolupracovať. Okrem toho môže živnosť poskytnúť aj finančnú slobodu, keďže živnostník má kontrolu nad svojimi príjmami a môže si stanoviť svoje ceny a tarify.

Čo je to živnosť?

Živnosť upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Ide o právnu formu podnikania, pri ktorej fyzická osoba vykonáva podnikateľskú činnosť na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Živnosť môže byť založená na rôzne druhy činností, ako sú remeselné práce, poskytovanie služieb, obchodná činnosť, alebo iné.

Živnostník musí mať príslušné povolenie a registráciu podľa platných právnych predpisov a je povinný dodržiavať daňové, registračné a ďalšie administratívne povinnosti.

Kto je živnostník?

Živnostník je fyzická osoba, ktorá prevádzkuje živnosť. To znamená, že vykonáva podnikateľskú činnosť na vlastný účet a na vlastnú zodpovednosť. Živnostník môže byť zamestnaný iba sám sebou a nemusí zamestnávať ďalších pracovníkov. Vykonáva rôzne druhy živností, ako sú remeselné práce, poskytovanie služieb, obchodná činnosť alebo konzultácie.

Živnostník musí mať povolenie a registráciu podľa platných právnych predpisov a je povinný dodržiavať daňové, registračné a ďalšie administratívne povinnosti spojené s prevádzkovaním živnosti.

Ohlásenie živnosti – založenie živnosti

Ohlásenia živnosti, ktoré je dôležitým krokom k založeniu živnosti, je v podstate veľmi jednoduché. K založeniu živnosti je potrebný len občiansky preukaz s čipom. Takto je možné živnosť založiť aj elektronicky. Prvým krokom je určenie si predmetu podnikania. Je možné si vybrať z troch kategórii živností:

 • Voľná živnosť

Keď živnostník plánuje vykonávať voľnú živnosť, stačí splniť obecné požiadavky, nevyžaduje sa potvrdenie odborných schopností ani iné špecifické kvalifikácie. Do tejto kategórie patrí široká škála živností, ktoré nespadajú do kategórie viazaných ani remeselných živností.

Ich zoznam je možné nájsť na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra v sekcii venovanej živnostenskému podnikaniu. Medzi neviazané živnosti patrí napríklad šitie odevov, výroba drevených hračiek, sprostredkovateľská činnosť alebo maloobchod.

 • Remeselná živnosť

Remeselná živnosť vyžaduje získanie odbornej kvalifikácie prostredníctvom vyučenia v danom odbore. Zoznam týchto živností a špecifické požiadavky stanovuje živnostenský zákon v prílohe 1. Potrebovať remeselnú živnosť bude človek  napríklad v prípade, že sa chystá pracovať ako cukrár, stolár, zámočník alebo kaderník.

 • Viazaná živnosť

Pre prevádzkovanie viazanej živnosti je nutná odborná kvalifikácia stanovená v prílohe 2 živnostenského zákona. Tento druh živnosti je viazaný na splnenie špecifických podmienok. Ako príklad môže slúžiť práca geodeta a kartografa, výroba tabakových výrobkov, prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo v stavebníctve vypracovávanie potrebných dokumentácií.

Založenie živnosti vzniká odo dňa ohlásenia živnosti. Založenie živnosti teda v praxi znamená získanie oprávnenia na vykonávanie živnosti.

Založenie živnosti – cena

Vydanie živnostenského oprávnenia je spoplatnené pre každú živnosť. Tento poplatok sa platí pri ohlásení živnosti a jeho výška závisí na tom či živnosť bola ohlásená elektronicky alebo osobne.

V situácii, keď bola živnosť nahlásená osobne na príslušnom úrade, činí poplatok za vydanie osvedčenia pre voľnú živnosť 5 € a pre viazanú a remeselnú živnosť 15 €. Ak živnostník nahlási živnosť elektronicky, poplatok za voľnú živnosť neplatí a poplatok za viazanú a remeselnú živnosť je 7,50 €.

Pozastavenie živnosti

Oblasť podnikania však nie je imúnna voči nepredvídaným prerušeniam, ktoré môžu na chvíľu vykoľajiť aj tie najpresnejšie stanovené plány. V určitých prípadoch je možné svoje podnikanie pozastaviť a nie ho hneď ukončiť.

Pozastavenie živnosti je proces, kedy živnostník dočasne preruší prevádzkovanie svojej podnikateľskej činnosti. Tento krok môže byť vykonaný z rôznych dôvodov, napríklad z dôvodu dočasného nedostatku pracovných príležitostí, osobných dôvodov či zdravotných problémov.

Počas pozastavenia živnosti je živnostník zbavený povinnosti vykonávať podnikateľskú činnosť a spĺňať s ňou spojené povinnosti, ako sú daňové a registračné povinnosti. Po skončení obdobia pozastavenia môže živnostník obvykle znovu začať podnikať požiadaním o obnovenie živnosti.

Žiadosť o pozastavenie živnosti – čo potrebujem na pozastavenie živnosti

Pre žiadosť o pozastavenie živnosti je obvykle potrebné vyplniť špeciálny formulár, ktorý je k dispozícii na príslušnom živnostenskom úrade alebo na webových stránkach príslušného úradu. Vo formulári je obvykle potrebné uviesť nasledujúce informácie:

 • Osobné údaje živnostníka (meno, adresa, rodné číslo alebo identifikačné číslo osoby).
 • Identifikačné údaje o živnosti (názov živnosti, IČO – identifikačné číslo živnosti).
 • Dôvod pozastavenia živnosti (napríklad dočasné nevykonávanie podnikateľskej činnosti, zdravotné dôvody, osobné dôvody).
 • Dátum, od ktorého má byť živnosť pozastavená.
 • Podpísané vyhlásenie živnostníka o pravdivosti poskytnutých informácií.

V niektorých prípadoch môže byť tiež potrebné priložiť k žiadosti ďalšie dokumenty, napríklad lekárske potvrdenie v prípade zdravotných dôvodov. 

Oznámenie pozastavenia živnosti online

Celý postup pozastavenia živnosti online je nasledovný:

 • Registrovanie a využitie elektronickej služby
 • otvorenie elektronického formulára
 • vyplnenie oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti
 • odoslanie a podpísanie oznámenia pomocou elektronického podpisu
 • uhradenie poplatku
 • vybavenie podania a doručenie potvrdenia

Je potrebné potrebné poznamenať, že k oznámeniu pozastavenia živnosti online je potreba mať eID kartu, teda elektronický občiansky preukaz s čipom. Za elektronické pozastavenie alebo prerušenie živnosti, živnostník zaplatí 2 €.

Pozastavenie živnosti formulár – prerušenie živnosti osobne

Na Slovensku je formulár pre pozastavenie živnosti obvykle k dispozícii na oficiálnych webových stránkach Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý je zodpovedný za živnostenské záležitosti.

Pozastavenie živnosti sa realizuje na príslušnom živnostenskom úrade – Úrad obvodu, oddelenie živnostenského podnikania podľa miesta trvalého pobytu a človek tam vyplní stanovený formulár – Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti.

V rámci formulára je potrebné, aby živnostník uviedol, či plánuje pozastaviť všetky alebo iba vybrané činnosti svojho podnikania a špecifikoval obdobie trvania pozastavenia živnosti. Za pozastavenie živnosti osobne na príslušnom úrade, živnostník zaplatí 4 €.

Formulár pre pozastavenie živnosti obvykle k dispozícii na oficiálnych webových stránkach Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý je zodpovedný za živnostenské záležitosti.

Predĺženie pozastavenia živnosti

Doba pozastavenia živnosti má časové obmedzenie. Najkratšia doba, počas ktorej môže fyzická osoba pozastaviť svoje podnikanie, je šesť mesiacov. Maximálna doba pozastavenia živnosti je tri roky.

Pokiaľ je živnosť prerušená na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov, je možné túto dobu skrátiť alebo predĺžiť. V opačnom prípade, keď je živnosť prerušená iba na šesť mesiacov, môže byť doba prerušenia iba predĺžená (nie skrátená), avšak maximálne na tri roky. Minimálna a maximálna doba prerušenia musí byť vždy dodržaná.

Obnovenie pozastavenej živnosti

Živnosť možno kedykoľvek obnoviť a ak sa živnostník počas prerušenia živnosti rozhodne ukončiť svoje podnikanie, živnosť môže jednoducho zrušiť.

Elektronickou cestou, za poplatok 2 eur, je možné obnoviť svoju živnosť pomocou elektronickej služby. K tomuto úkonu je potrebný overený elektronický podpis. Po obnovení živnosti nie je nutné oznámiť zmeny zdravotnej poisťovni ani finančnému úradu. 

Ak sa živnostník rozhodne oznámiť obnovenie pozastavenej živnosti osobne, spraví tak na príslušnom úrade.

Pozastavenie živnosti a účtovníctva

Pozastavenie živnosti na Slovensku má vplyv aj na účtovníctvo. Keď živnostník pozastaví svoju živnosť, nemal by vykonávať žiadne obchodné transakcie ani viesť účtovníctvo. To znamená, že nemá povinnosť viesť účtovníctvo, vrátane vedenia účtovných kníh a zostavovania daňových priznaní, počas pozastavenia živnosti.

Pokiaľ živnostník prevádzkuje aj iné aktivity, ktoré nie sú spojené s pozastavenou živnosťou, je povinný viesť účtovníctvo pre tieto aktivity normálne. Avšak, aktivity spojené s pozastavenou živnosťou by mali byť oddelené a nevykonávané.

Je dôležité, aby živnostník informoval svojho účtovníka alebo daňového poradcu o pozastavení živnosti, aby mohol postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a účtovnými štandardmi. Po skončení obdobia pozastavenia živnosti je živnostník povinný informovať úrady a obnoviť svoje účtovníctvo v súlade s platnými požiadavkami.

Pozastavenie alebo ukončenie živnosti

Pozastavenie a ukončenie živnosti sú dva rôzne kroky, ktoré môže živnostník podniknúť.

Pozastavenie živnosti znamená dočasné prerušenie prevádzkovania podnikania. Počas tohto obdobia živnostník nevykonáva žiadne obchodné aktivity ani nevykonáva žiadne transakcie.

Na druhú stranu ukončenie živnosti znamená trvalé zastavenie prevádzkovania podnikania a zrušenie živnosti. To obvykle vyžaduje podanie špeciálnej žiadosti o zrušenie živnosti na živnostenskom úrade a splnenie určitých podmienok.

Rozhodnutie o tom, či pozastaviť alebo ukončiť živnosť, záleží na individuálnej situácii živnostníka, jeho plánoch a potrebách v danom čase.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang