Rekvalifikačné kurzy – zadarmo, zoznam, preplatenie a úrad práce

rekvalifikačné kurzy

V dnešnom rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí sa stáva nevyhnutnosťou neustála adaptácia a získavanie nových zručností. Úrad práce ponúka rekvalifikačné kurzy, ktoré môžu pomôcť jednotlivcom dosiahnuť ich kariérne ciele. Od kurzov pre zamestnaných až po špecifické IT kurzy, každý má možnosť nájsť program, ktorý mu pomôže rozvíjať jeho schopnosti a zručnosti. Aký rekvalifikačný kurz sa oplatí?

Tento článok ponúkne zoznam kurzov na úrade práce. Sú zadarmo? Preplatí ich samotný úrad? A ako môžu pomôcť jednotlivcom dosiahnuť ich kariérne ciele?

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

Úrad práce inicioval rekvalifikačné kurzy s názvom „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ s cieľom podporiť nezamestnaných a zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce prostredníctvom cielenej rekvalifikácie a vzdelávania.

Financovanie rekvalifikácie cez Re-PAS kurzy vyžadovalo splnenie určitých podmienok a uzatvorenie dohody s úradom práce.

Od apríla 2024 sa spustili nové kurzy zadarmo s názvom „Zručnosti pre trh práce“, ktorá má za cieľ pomôcť nezamestnaným a poskytnúť rekvalifikačné kurzy financované z Európskeho sociálneho fondu.

Žiadosti o podporu zaujímavých kurzov cez úrad práce musia spĺňať určité podmienky a postup pri ich podávaní je presne stanovený.

Úrad práce kurzy zadarmo – „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“

V projekte úradu práce kurzy zadarmo s názvom „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“ sa otvorili dvere pre jednotlivcov, ktorí túžili po odbornom vzdelávaní a nových skúsenostiach. Následne si mohli nájsť lepšie zamestnanie. Avšak, prijímanie žiadostí úradom práce na tieto kurzy zadarmo sa ukončilo v októbri 2023.

Čo bolo cieľom projektu?Cieľom projektu bola podpora v nezamestnanosti a zlepšenie uplatnenia sa jednotlivcov na trhu práce prostredníctvom cieleného vzdelávania. Financovanie projektu bolo zabezpečené zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ a realizované úradmi práce po celom Slovensku.
Pre koho bol projekt určený?Tieto kurzy zadarmo cez úrad práce boli určené pre záujemcov o zamestnanie, ktorí sa chcú vzdelávať a rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu práce. Záujemcovia si mohli voľne vyberať kurzy podľa vlastnej potreby a spolupráce s úradom. Išlo hlavne o zamestnaných, ktorí si hľadajú nové príležitosti alebo chcú zvýšiť svoju konkurencieschopnosť na trhu práce.
Kto vyberá kurzy?Kurzy si vyberá záujemca sám. Tento projekt dával jednotlivcom možnosť slobodne vyberať kurzy z ponuky na trhu, podľa vlastnej potreby, bez ohľadu na vôľu zamestnávateľa. Vzdelávacie kurzy boli verejne dostupné a záujemca sa im mohol venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

Čo sú RE-PAS kurzy?

Rekvalifikácia, poskytovaná v rámci projektu RE-PAS kurzy, je špeciálnym programom určeným uchádzačom o zamestnanie, ktorým umožňuje pripraviť sa na nové výzvy na trhu práce. Či už niekto hľadá novú kariérnu cestu alebo sa chce ďalej profesionálne rozvíjať.

Ako získať podporu na RE-PAS kurzy?

Pred začatím rekvalifikácie treba mať vybraný kurz a splniť určité podmienky:

 • Vyberať si RE-PAS kurz, ktorý uchádzača zaujíma a ktorý mu doteraz nebol uhradený úradom práce.
 • Po vybratí kurzu môže požiadať o podporu na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, kde je evidovaný.
 • Po schválení žiadosti s uchádzačom o kurz úrad práce uzatvorí dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS, ktorý je potvrdením o poskytnutej podpore.

Počas a po rekvalifikácii

 • Počas RE-PAS kurzu treba dodržiavať stanovené podmienky a absolvovať ho úspešne.
 • Po jeho ukončení treba úradu práce predložiť potrebné doklady a náležitosti.
 • Úhrada príspevku na rekvalifikáciu závisí od splnenia stanovených podmienok a dodržania procesu.
re-pas kurzy
RE-PAS kurzy sú cenným nástrojom pre tých, ktorí hľadajú nové pracovné príležitosti a chcú sa profesionálne rozvíjať.

Zoznam rekvalifikačných kurzov RE-PAS

Ak je človek v evidencii uchádzačov o zamestnanie a má záujem o rekvalifikáciu, má možnosť vybrať si zo širokého zoznamu rekvalifikovačných kurzov.

Zoznam RE-PAS rekvalifikačných kurzov zahŕňa napríklad:

OblasťKurz
OpatrovateľstvoOpatrovateľský kurz
Kurz opatrovania detí
Sociálne kurzyInštruktor sociálnej rehabilitácie
Odborná činnosť a rozvoj pracovných zručností v kombinovanej forme
Účtovnícke kurzyKurz účtovník
Kurz jednoduchého účtovníctva
Kurz podvojného účtovníctva
Kurz personalistiky a mzdového účtovníctva
Jazykové kurzyKurz nemčiny pre opatrovateľky
Všeobecný kurz anglického jazyka
Všeobecný kurz nemeckého jazyka
Všeobecný kurz španielskeho jazyka
… a ďalšie
Kurzy krásyKurz kaderníctva
Kurz kozmetiky
Kurz vizážistiky
… a ďalšie
Kurzy BOZP a POKurz na vysokozdvižný vozík
Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov
Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany
Počítačové kurzyOdborný administratívny pracovník
Špecialista pre MS Office
Základy práce s PC
Adobe InDesign
Corel Draw
… a ďalšie
Kurzy lektorských zručnostíKurz lektor (kurz lektorského minima)
Odborné technické kurzyKurz operátor CNC strojov
Remeselné kurzyKurz kuchár
Kurz cukrár
Kurz pekár
Kurz krajčír

RE-PAS kurzy a úrad práce – ukončenie

Došlo k ukončeniu projektu „Vzdelávanie uchádzačov – 2“, ktorý zabezpečoval finančné prostriedky na rekvalifikačné kurzy (REPAS+) cez úrad práce. Išlo o uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny mimo Bratislavského kraja. Aktuálne sa už neprijímajú nové žiadosti o príspevok na tieto kurzy cez úrad práce.

V súčasnosti sa pripravujú nové projekty, z ktorých budú poskytované podobné príspevky.

Rekvalifikačné kurzy a úrad práce – nová iniciatíva

Od apríla 2024 sa otvára nová príležitosť pre rekvalifikačné kurzy cez úrad práce. Minister práce Erik Tomáš uviedol, že tento krok by mohol pomôcť riešiť nedostatok pracovnej sily v niektorých odvetviach. Zamestnávatelia túto iniciatívu vítajú.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR predstavilo nový projekt pomoci nezamestnaným zameraný na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy. Program s názvom „Zručnosti pre trh práce“, financovaný z Európskeho sociálneho fondu, má pomôcť približne 40-tisíc ľuďom.

Uchádzači o zamestnanie alebo záujemcovia o zamestnanie si vyberú rekvalifikačné kurzy a Úrad práce im ich preplatí. Po absolvovaní kurzu musí účastník získať certifikát.

Podľa Tomáša je zásadnou zmenou to, že podobné programy boli často zneužívané a ľudia sa školili na profesie, ktoré neboli potrebné. Teraz sa bude štvrťročne aktualizovať potreba profesií v jednotlivých krajoch.

MPSVR pripravuje aj ďalšiu pomoc pre nezamestnaných. Poskytne príspevok na osobné náklady spojené s rekvalifkačnými kurzami vo výške 95 centov na hodinu, maximálne do 190 eur. Tento príspevok je určený pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Kurzy budú organizovať súkromné aj štátne vzdelávacie agentúry.

Rekvalifikačné kurzy a úrad práce
O príspevok na vzdelávanie sa dá žiadať od 8. apríla 2024 na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý každú žiadosť individuálne posúdi.

Kurzy pre zamestnaných – kde a ako podať žiadosť?

Záujemca požiada úrad o schválenie požadovaného vzdelávania formou „Žiadosti o poskytnutie príspevku na vzdelávanie“. Všetky potrebné tlačivá ohľadom kurzov pre zamestnaných získa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny na oddelení poradenstva a vzdelávania.

Žiadosť bude spracovávať a následne uzatvárať dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie vždy úrad, v ktorého územnom obvode má záujemca trvalý pobyt.

 • Žiadosti o financovanie vzdelávania ohľadom kurzov pre nezamestnaných sa dajú podať elektronicky alebo osobne.
 • Záujemcovia by mali podať žiadosť najneskôr 21 dní pred začiatkom kurzu.
 • Úrad práce každú žiadosť na kurzy pre zamestnaných individuálne posúdi a v prípade schválenia uzatvorí dohodu o poskytnutí príspevku na vzdelávanie.
 • Jednou z podmienok pre úhradu 100 % nákladov na vzdelávanie je úspešné dokončenie kurzu do stanoveného dátumu.

Úrad práce a preplatenie kurzov – podmienky

Ak Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny schváli požiadavku na rekvalifikáciu, uzatvorí so žiadateľom dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a vystaví mu potvrdenie. Tento dokument zabezpečuje, že po splnení všetkých podmienok úrad práce poskytne preplatenie kurzov v hodnote kurzovného uvedeného v potvrdení od poskytovateľa rekvalifikácie.

Pred podpisom dohody treba vyplniť a podpísať „Kartu účastníka projektu“, ktorá zabezpečuje preplatenie kurzov úradom práce. Ak nedojde k uzavretiu dohody o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu, príspevok nebude poskytnutý.

Akú sú podmienky preplatenia kurzov úradom práce počas rekvalifikácie?

Nastúpiť na rekvalifikáciu v dohodnutom termíne s poskytovateľom.

Ak nie je možné nastúpiť v stanovenom termíne, nastúpiť najneskôr do 60 dní od vystavenia potvrdenia poskytovateľom.

Úspešne absolvovať celú rekvalifikáciu.

Rekvalifikáciu ukončiť predčasne len z vážnych dôvodov, ktoré posudzuje samotný úrad.

Po úspešnom ukončení rekvalifikácie je potrebné do 15 dní doručiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny nasledujúce dokumenty:

 • doklad o absolvovaní rekvalifikácie
 • faktúru od poskytovateľa
 • žiadosť o úhradu príspevku na rekvalifikáciu
Vedeli ste, že… ?
V prípade predčasného ukončenia rekvalifikácie z vážnych dôvodov preplatenie kurzov úradom práce bude v alikvotnej výške za absolvovanú časť.
Úrad práce a preplatenie kurzov
Preplatenie kurzov úradom práce neprebehne, ak bude žiadateľ vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie, predčasne ukončí rekvalifikáciu bez vážnych dôvodov alebo nepredloží požadované doklady v stanovenom termíne.

Kurzy zadarmo – kto sú oprávnení žiadatelia?

Pre kurzy zadarmo v rámci projektu „Zručnosti na trhu práce“ sú oprávnení nasledujúci žiadatelia:

 • Uchádzači o zamestnanie: Podľa § 6 ods.1 zákona o službách zamestnanosti sa jedná o občanov evidovaných v evidencii úradov práce, ktorí sú schopní a ochotní pracovať a aktívne si hľadajú zamestnanie.
 • Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie: Podľa § 8 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti to zahŕňa:
  • a) Občanov mladších ako 26 rokov, ktorí nedávno ukončili vzdelávanie a nezískali pravidelné zamestnanie.
  • b) Občanov starších ako 50 rokov.
  • c) Občanov evidovaných v úradoch práce menej ako 12 mesiacov po sebe.
  • d) Občanov s nižším než stredoškolským vzdelaním.
  • e) Občanov, ktorí v posledných 12 mesiacoch pred evidenciou v úradoch práce nemali pravidelné zamestnanie alebo neprevádzkovali živnost dlhšie ako 6 mesiacov.
  • f) Štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí mali pridelený azyl alebo doplnkovú ochranu.
  • g) Osamelé dospelé osoby starajúce sa o jedno alebo viac detí pred ich skončením povinnej školskej dochádzky.
  • h) Osoby so zdravotným postihnutím.
  • i) Osoby, ktoré nedávno skončili pobieranie materského alebo rodičovského príspevku.
 • Mladí uchádzači o zamestnanie: Ide o mladých uchádzačov vo veku do 30 rokov, ktorí nie sú zapojení do zamestnania, vzdelávania ani tréningu (NEET).

Úrad práce a kurzy pre (ne)zamestnaných – úhrada príspevku

Formulár žiadosti o úhradu príspevku úradom práce na kurzy pre (ne)zamestnaných je súčasťou uzatvorenej dohody. K povinným prílohám tejto žiadosti patrí:

 • Originálna faktúra na cenu rekvalifikácie: Vystavuje ju poskytovateľ rekvalifikácie, obsahuje podrobnosti o kurze a bankový účet poskytovateľa.
 • Originálny formulár „Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie“: Vystavuje ho poskytovateľ rekvalifikácie po jej ukončení.
 • Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie: Dokladuje skutočný počet hodín absolvovanej rekvalifikácie.
 • Doklad o absolvovaní: Kópia certifikátu alebo osvedčenia o absolvovaní kurzu.
 • Splnomocnenie na úhradu ceny rekvalifikácie: Originál.

Úrad vykoná kontrolu formálnej správnosti predloženej žiadosti a príloh. Po schválení príspevku úrad uhradí kurzovné poskytovateľovi rekvalifikácie do 30 kalendárnych dní od predloženia žiadosti na bankový účet uvedený vo formáte IBAN vo faktúre a žiadosti o úhradu.

Časový harmonogram úradu práce na kurzy pre (ne)zamestnaných:

 • Prijímanie žiadostí: 04/2024 – 11/2025
 • Realizácia rekvalifikácií: 05/2024 – 01/2026
 • Úhrada príspevkov: 06/2024 – 03/2026

ÚPSVaR a kurzy pre zamestnaných – účtovníctvo

Portál Jaspis sa špecialzuje na kurzy účtovníctva. Na ich weobvej stránke stačí vyplniť prihlášku a v poznámke uviesť „záujem o preplatenie kurzu cez úrad práce“. Prihlášku spracujú a následne zašlú uchádzačovi potvrdenie. Žiadosti o podporu vzdelávania cez úrad práce je možné podať aj elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk.

Aktuálne sú tieto kurzy pre zamestnaných cez ÚPSVaR riadené cez projekt „Zručnosti pre trh práce“.

Návšteva úradu práceNa úrade práce získa záujemca tlačivo „Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania“. Toto tlačivo vyplní. Úrad potom sám vyplní tlačivo „Potvrdenie poskytovateľa vzdelávania“, ktoré zašle po prihlásení na adresu záujemcu poštou alebo emailom.
Odovzdanie žiadosti na úrade práceVyplnené tlačivá a všetky potrebné dokumenty odovzdá záujemca na úrade. Dôležité je dodržať dostatočný časový predstih, ideálne minimálne 30 dní pred začiatkom kurzu.
Dohoda o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciuAk úrad práce schváli žiadosť, záujemca s ním uzavrie dohodu o poskytnutí príspevku na rekvalifikáciu a obdrží vzdelávací poukaz. Tento poukaz zašle Jaspis-u najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu a môže sa zúčastniť kurzu bez akýchkoľvek platobných povinností.
Ukončenie kurzuPo absolvovaní kurzu pre zamestnaných cez ÚPSVaR vystaví úrad faktúru a odovzdá osvedčenie. Po ukončení kurzu má človek povinnosť do 10 dní po jeho skončení odovzdať na úrad práce žiadosť o úhradu (tú dostane pri podpise dohody o poskytnutí príspevku), splnomocnenie na úhradu ceny rekvalifikácie, faktúru (originál) a osvedčenie o absolvovaní kurzu (kópiu). Úrad práce mu potom do 30 dní zašle úhradu za kurz.

Kurzy pre ženy

Na portáli kurzy.sk nájde človek rôzne typy kurzov (nielen) pre ženy zoradené podľa odvetví a regiónov. Ženy najčastejšie vyhľadávajú oblasti ako hobby, krása, zdravie, ekonomické kurzy a osobnostný rozvoj. Absolvovaním týchto kurzov sa im v budúcnosti bude ľahšie podávať žiadosť o zvýšenie platu.

kurzy pre ženy
Prehľad kurzov (nielen) pre ženy na stránke kurzy.sk

IT kurzy a úrad práce

Ak človek, ktorý hľadá IT kurzy financované Úradom práce, si môže zadat do vyhľadávača „IT kurzy úrad práce“, a nájde rôzne stránky, ktoré poskytujú takéto kurzy. Napríklad na stránke macrosoft.sk je možnosť absolvovať kurzy „Zručnosti pre trh práce“, a to úplne zdarma.

Medzi obľúbené balíky IT kurzov cez úrad práce patria:

 • Programátor v jazyku Python
 • Databázový analytik
 • Počítačový grafik
 • Akadémia komunikácie
 • Programátor v jazyku JAVA
 • Balík MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
 • Web developer, web editor
 • Manažér online marketingu
 • IT Architekt, projektant v programe AutoCAD
 • IT Tester
 • IT Architekt, projektant v programe SketchUp
 • Administrátor Windows Server
 • Excel profesionál

Tieto IT kurzy sú určené pre nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, ale aj pre zamestnaných záujemcov, ktorí chcú získať nové odborné vedomosti a lepšie sa uplatniť na trhu práce.

Aký rekvalifikačný kurz sa oplatí?

Návšteva rekvalifikačného kurzu sa stáva pre mnohých jednotlivcov zásadným krokom s cieľom rozšíriť svoje odborné zručnosti a prispôsobiť sa dynamike súčasného trhu práce. V súčasnej dobe je táto voľba čoraz viac preferovaná, pretože ponúka niekoľko významných výhod a prínosov.

Okrem profesijných prínosov môže rekvalifikačný kurz prispieť aj k osobnému rozvoju. Získanie nových znalostí a zručností môže posilniť sebavedomie a motiváciu jednotlivca a otvoriť dvere k novým príležitostiam a výzvam.

VýhodaPopis
Zvýšenie konkurencieschopnosti na trhu práceAbsolvovanie aktuálneho kurzu v dopytovanej oblasti môže zlepšiť šance na získanie zamestnania.
Príležitosť pre zmenu kariéryPonúka možnosť presunu do inej oblasti, ktorá lepšie zodpovedá záujmom a ambíciám jednotlivca.
Časová efektívnosťKratšie trvanie kurzov a zameranie na praktické zručnosti umožňuje rýchlejší vstup na trh práce.
Príspevok k osobnému rozvojuPosilnenie sebavedomia a motivácie, otvorenie dverí k novým príležitostiam a výzvam.

Top rekvalifikačné kurzy

Pri otázke „aký rekvalifikačný kurz sa oplatí“, sa treba zamyslieť nad týmito možnosťami:

 • Kurz účtovník: S dopytom po kvalifikovaných účtovníkov v rôznych odvetviach ponúka kurz účtovníka príležitosť pre záujemcov o kariéru v oblasti financií a účtovníctva. Poskytuje širokú paletu poznatkov a praktických skúseností potrebných pre toto povolanie.
 • Kurz IT špecialista: V súčasnej dobe je dopyt po odborníkoch v oblasti informačných technológií neustále rastúci. Kurz IT špecialistu poskytuje široký záber vedomostí o sieťach, programovaní a správe IT systémov, čo môže viesť k lukratívnej kariére v IT sektore.
 • Kurz projektový manažér: Projektové manažérske pozície sú dôležitou súčasťou mnohých odvetví a ponúkajú atraktívne platové podmienky a profesijný rast. Kurz projektového manažéra poskytuje špecializované vedomosti a nástroje potrebné na riadenie projektov a tímov efektívne a úspešne.
 • Kurz digitálneho marketingu: S rastom digitálnej éry sa digitálny marketing stáva kľúčovým faktorom pre úspech mnohých firiem. Kurz digitálneho marketingu poskytuje znalosti a stratégie potrebné na efektívne riadenie online marketingových kampaní a zlepšenie online prítomnosti značky alebo podniku.

Zaujímavé kurzy – ako vybrať ten správny?

Pri rozhodovaní sa, ktorý rekvalifikačný kurz je pre ten správny, existuje niekoľko dôležitých faktorov, ktoré treba zvážiť. Tu sú niektoré tipy, ako sa efektívne rozhodnúť, ktoré kurzy budú zaujímavé.

1. Uvažovať o svojich cieľoch

Pred začatím zaujímavého kurzu si položiť otázku „prečo vlastne chcem tento kurz absolvovať?“ Či už je to zlepšenie zamestnateľnosti, získanie nových zručností alebo len osobný rozvoj, jasné stanovenie cieľov pomôže zvoliť ten správny kurz.

2. Prehľadať dostupné možnosti online

Dnešný svet je online, a to platí aj pre zaujímavé rekvalifikačné kurzy. Treba prehľadať internet a sociálne médiá, aby človek zistil, aké kurzy sú k dispozícii. V závislosti od svojich preferencií si treba vybrať medzi online kurzami alebo tradičnými kurzami so štruktúrovanou výučbou.

3. Pozorne si preštudovať popis kurzu

Pred záväzným rozhodnutím sa detailne oboznámiť s popisom kurzu a sylabom. Zistiť, čo sa počas kurzu záujemca naučí a či to spĺňa jeho očakávania a potreby.

4. Vyhodnotiť svoje možnosti

Porovnať rôzne kurzy podľa vlastných kritérií. Zvážiť faktory ako časová flexibilita, náklady a úroveň výučby.

Keď sa človek rozhodne pre konkrétny kurz, mal by sa pripraviť sa na výzvu. Byť otvorený novým skúsenostiam a pripravený učiť sa. Úspech na kurze závisí od osobného nasadenia a odhodlania dosiahnuť svoje ciele.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang