Výpoveď z pracovného pomeru 2024 – zo strany zamestnanca a zamestnávateľa, vzor

Výpoveď z pracovného pomeru predstavuje jednu z najdôležitejších a často aj najcitlivejších udalostí v profesionálnom živote každého zamestnanca. Tento krok môže mať značný vplyv nielen na samotného jednotlivca, ale aj na fungovanie podniku alebo organizácie.

Zamestnanci sa môžu rozhodnúť pre výpoveď z rôznych dôvodov, od hľadania lepších pracovných príležitostí po nespokojnosť s pracovnými podmienkami či vzťahmi v tíme. Na druhej strane môže zamestnávateľ vypovedať zamestnanca z rôznych právnych alebo organizačných príčin.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Ukončenie pracovného pomeru upravuje Zákonník práce, ktorý chráni zamestnancov pred neoprávnenou výpoveďou.

Výpoveď zo strany zamestnávateľa môže byť realizovaná len na základe zákonných dôvodov, pričom musí byť písomná a doručená zamestnancovi.

Zamestnanci nemusia vo výpovedi uvádzať dôvody skončenia pracovného pomeru, avšak je dôležité dbať na dĺžku výpovednej lehoty.

Ďalšou možnosťou skončenia pracovného pomeru je dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom, pri ktorej pomer končí dohodnutým dňom.

Právna úprava výpovede z pracovného pomeru 2024

Ukončenie pracovného pomeru na Slovensku je právne upravená v Zákonníku práce, konkrétne v paragrafoch §59 až §76. Tieto ustanovenia detailne rozoberajú postupy a podmienky, za ktorých môže byť pracovný pomer ukončený zo strany zamestnanca aj zamestnávateľa.

Zákonník práce taktiež chráni zamestnancov pred neoprávnenou výpoveďou. Existujú situácie, kedy zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď, napríklad počas dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej alebo rodičovskej dovolenky.

Okrem výpovede môže byť pracovný pomer ukončený aj dohodou medzi zamestnancom a zamestnávateľom. V tomto prípade sa obidve strany dohodnú na podmienkach a dátume skončenia pracovného pomeru.

Týmto spôsobom Zákonník práce zabezpečuje jasné a spravodlivé pravidlá pre ukončenie pracovného pomeru, čím chráni práva oboch zmluvných strán – zamestnanca aj zamestnávateľa.

Prípad 1: Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je formálny proces, ktorý musí byť realizovaný v súlade so Zákonníkom práce. Aby bola výpoveď platná, zamestnávateľ musí dodržať niekoľko kľúčových krokov a podmienok.

Písomná forma a doručenie

Výpoveď musí byť vždy písomne vyhotovená. Doručenie výpovede zamestnancovi môže prebiehať rôznymi spôsobmi, vrátane osobného doručenia na pracovisku, doručenia poštou, alebo iným dohodnutým spôsobom. Je nevyhnutné, aby bol zamestnanec o výpovedi riadne informovaný a mohol potvrdiť jej prijatie.

Zákonné dôvody výpovede

Podľa §63 Zákonníka práce môže zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď len z konkrétnych dôvodov. Tieto dôvody musia byť jednoznačne uvedené vo výpovedi a nesmie sa jednať o výpoveď bez udania dôvodu. Zákon stanovuje nasledujúce prípady, kedy je výpoveď oprávnená:

 1. Zrušenie zamestnávateľa alebo jeho časti: Ak sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje, zamestnávateľ má právo ukončiť pracovný pomer so zamestnancom.
 2. Premiestnenie zamestnávateľa: Ak sa zamestnávateľ premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce, môže byť daná výpoveď.
 3. Nadbytočnosť zamestnanca: V prípade, že sa zamestnanec stane nadbytočným na základe písomného rozhodnutia zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov.
 4. Zdravotné dôvody: Ak zamestnanec dlhodobo stratil spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu podľa lekárskeho posudku.
 5. Nespôsobilosť vykonávať prácu: Ak zamestnanec nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce bez zavinenia zamestnávateľa.
 6. Neuspokojivé plnenie pracovných úloh: Ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil.
 7. Porušenie pracovnej disciplíny: Ak zamestnanec porušil pracovnú disciplínu spôsobmi, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer.

Zamestnancovi po doručení výpovede plynie výpovedná lehota, ktorá je popísaná nižšie, a trvá minimálne jeden mesiac. Navyše, v prípade výpovede zo strany zamestnávateľa má zamestnanec nárok na odstupné.

Je dôležité, aby zamestnávateľ pri výpovedi dodržal všetky formálne náležitosti, vrátane presného uvedenia dôvodu výpovede v súlade so zákonom. Neoprávnená alebo nesprávne formulovaná výpoveď môže byť právne napadnuteľná, čo môže viesť k nepríjemným právnym dôsledkom pre zamestnávateľa.

Výpoveď musí byť daná písomne a doručená zamestnancovi. Doručenie môže byť vykonané osobne alebo poštou, pričom je potrebné mať dôkaz o doručení.

Prípad 2: Výpoveď z pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Zamestnanec, na rozdiel od zamestnávateľa, nie je povinný uvádzať dôvody, pre ktoré sa rozhodol podať výpoveď. Tento rozdiel poskytuje zamestnancovi väčšiu flexibilitu pri rozhodovaní o zmene zamestnania.

Rovnako ako zamestnávateľ, aj zamestnanec musí svoju výpoveď vyhotoviť písomne. Písomná forma je nevyhnutná pre právnu platnosť výpovede a slúži ako dôkazný materiál v prípade akýchkoľvek sporov. Zamestnanec musí túto výpoveď doručiť svojmu zamestnávateľovi, čím sa spustí proces ukončenia pracovného pomeru.

Výpovedná lehota

Pracovný pomer sa však nekončí okamžite po podaní výpovede. Je nutné dodržať výpovednú dobu, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Dĺžka výpovednej doby závisí od dĺžky zamestnania u daného zamestnávateľa:

 • 1 mesiac pre zamestnancov, ktorí u zamestnávateľa pracovali menej ako jeden rok
 • 2 mesiace pre zamestnancov, ktorí u zamestnávateľa pracovali jeden až päť rokov
 • 3 mesiace pre zamestnancov, ktorí u zamestnávateľa pracovali minimálne päť rokov

Počas výpovednej doby je zamestnanec povinný vykonávať svoju prácu a zamestnávateľ je povinný poskytovať mu za ňu mzdu.

Odstupné

Ak zamestnanec podá výpoveď, nemá nárok na odstupné. Odstupné je finančná kompenzácia, ktorú zamestnávateľ vypláca zamestnancovi v určitých prípadoch skončenia pracovného pomeru z iniciatívy zamestnávateľa, nie však v prípade, ak je výpoveď iniciovaná zamestnancom.

Týmto spôsobom je proces výpovede z pracovného pomeru zo strany zamestnanca formálne upravený a jasne definovaný, čo zabezpečuje ochranu práv oboch zúčastnených strán. Zamestnanec by mal svoj odchod oznámiť zamestnávateľovi v primeranom čase a s rešpektom. Zamestnávateľ má právo zamestnancovi zaslať oznámenie o trvaní na výkone práce.

Vzor výpovede z pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Vzor výpovede z pracovného pomeru zo strany zamestnanca, ktorý možno nájsť nižšie, môže pomôcť dodržať všetky potrebné formality a zabezpečí, že odchod zamestnanca z pracovného pomeru prebehne hladko.

Netreba zabudnúť, že výpoveď musí byť doručená v písomnej forme a včas, aby bola platná a aby zamestnanci dodržali všetky zákonné požiadavky.

Tento vzor výpovede z pracovného pomeru zo strany zamestnanca si možno stiahnuť nižšie.

VZOR NA STIAHNUTIE: Výpoveď z pracovného pomeru 2024 vzor na stiahnutie

Prípad 3: Výpoveď z pracovného pomeru dohodou

Odborne nazývaná dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď z pracovného pomeru dohodou predstavuje spôsob skončenia pracovného pomeru, s ktorým súhlasia obe strany – zamestnanec aj zamestnávateľ. Ide o vzájomnú dohodu, kde nie je potrebné uvádzať dôvody, prečo sa obe strany rozhodli pracovný pomer ukončiť.

Proces začína tým, že zamestnanec alebo zamestnávateľ navrhne ukončenie pracovného pomeru dohodou. Po vzájomnom súhlase sa stanoví konkrétny deň, kedy pracovný pomer skončí. Tento dátum je dôležitý, pretože práve týmto dňom pracovný pomer oficiálne končí.

Na to, aby bola výpoveď z pracovného pomeru dohodou platná, je nevyhnutné vyhotoviť písomný dokument. Tento dokument musí obsahovať dátum, ku ktorému pracovný pomer končí, a musí byť podpísaný oboma stranami – zamestnancom a zamestnávateľom.

Výhoda tejto formy skončenia pracovného pomeru spočíva v tom, že nie je potrebné zdôvodňovať, prečo sa pracovný pomer končí. Tým sa proces zjednodušuje a zrýchľuje, keďže obe strany sa dohodnú na podmienkach ukončenia bez nutnosti zdĺhavých vysvetlení.

Výpoveď z pracovného pomeru dohodou je tak efektívnym a korektným spôsobom, ako ukončiť pracovný vzťah, pričom rešpektuje potreby a požiadavky oboch zúčastnených strán.

Vzor výpovede z pracovného pomeru dohodou

Pri ukončení pracovného pomeru môže prísť čas, keď sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na výpovedi z pracovného pomeru dohodou. Táto žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru sa často využíva v prípadoch, keď obe strany súhlasia a chcú ukončiť pracovný pomer v priateľskej a dobrej atmosfére.

Nasledujúci vzor výpovede z pracovného pomeru dohodou možno použiť a upraviť pre jednoduché vyhotovenie výpovede.

Tento vzor výpovede z pracovného pomeru dohodou je dostupný na stiahnutie nižšie.

VZOR NA STIAHNUTIE: Vzor výpovede z pracovného pomeru dohodou 2024 na stiahnutie

Prípad 4: Výpoveď z pracovného pomeru na dobu určitú

Ak zamestnávateľ chce ukončiť pracovný pomer na dobu určitú pred termínom, môže to urobiť len v určitých situáciách. Zamestnávateľ by mal byť oboznámený s podmienkami uvedenými v pracovnej zmluve a dodržiavať ich. Výpoveď zo strany zamestnávateľa musí byť v súlade so zákonmi a nesmie byť diskriminačná.

Výpoveď zo strany zamestnanca má právo podať každý, aj v prípade pracovného pomeru na dobu určitú. Avšak, podobne ako pri zamestnávateľovi, aj zamestnanec musí rešpektovať dohodnuté podmienky v pracovnej zmluve. Ideálne by mal zamestnanec výpoveď poskytnúť s dostatočným predstihom, aby sa zamestnávateľ mohol pripraviť na náhradu pracovnej sily.

Existujú situácie, kedy môže prísť k ukončeniu pracovného pomeru na dobu určitú pred stanoveným termínom bez poskytnutia výpovede. Tieto môžu zahŕňať porušenie pracovných povinností, neplnenie zmluvných podmienok zo strany zamestnanca alebo zamestnávateľa, alebo iné oprávnené dôvody stanovené zákonom.

V prípade, že dôjde k výpovedi z pracovného pomeru na dobu určitú, je dôležité dodržať formálne postupy. Výpoveď by mala byť poskytnutá písomne a obsahovať všetky relevantné informácie, vrátane dátumu účinnosti výpovede a prípadných dôvodov. Takáto písomná forma zabezpečuje jasnosť a minimalizuje možné nedorozumenia.

Nesprávne poskytnutá výpoveď môže mať vážne právne dôsledky. Preto je dôležité, aby obe strany dodržiavali stanovené podmienky a postupy. Pracovné právo poskytuje ochranu zamestnancom, aby sa zabezpečilo spravodlivé zaobchádzanie počas celého pracovného pomeru.

Výpoveď z pracovného pomeru na dobu určitú sa riadi podobnými pravidlami ako ostatné výpovede, avšak s určitými špecifikami vzhľadom na časové obmedzenia pracovného pomeru.

Prípad 5: Výpoveď z pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov

Výpoveď z pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov je citlivou témou v oblasti pracovného práva. Je nevyhnutné, aby sa zamestnanci a zamestnávatelia riadili príslušnými právnymi predpismi, aby sa zachovala spravodlivosť a ochránila záujmy oboch strán.

Definícia výpovede zo zdravotných dôvodov:

Výpoveď z pracovného pomeru zo zdravotných dôvodov sa týka skončenia pracovného pomeru z dôvodu zdravotného postihnutia zamestnanca. V mnohých právnych systémoch existujú presne stanovené postupy a podmienky, za ktorých môže zamestnávateľ vypovedať zamestnanca z týchto dôvodov. Zároveň sa kladú určité obmedzenia, aby sa zabránilo diskriminácii a nespravodlivej výpovedi.

Práva a povinnosti zamestnanca:

 • Lekársky posudok: V prípade zdravotných problémov, ktoré vedú k výpovedi, je zamestnanec povinný poskytnúť lekársky posudok alebo inú relevantnú dokumentáciu. Tieto dokumenty by mali potvrdiť závažnosť ochorenia a svoj vplyv na schopnosť vykonávať prácu.
 • Právo na informácie: Zamestnanec má právo byť informovaný o dôvodoch výpovede a o možnostiach, ako by mohol zlepšiť svoj zdravotný stav a udržať si zamestnanie.
 • Právo na odvolanie: V mnohých právnych systémoch má zamestnanec právo na odvolanie sa proti výpovedi zo zdravotných dôvodov. Toto právo umožňuje obhajovať svoj prípad pred príslušnými orgánmi alebo súdmi.

Práva a povinnosti zamestnávateľa:

 • Spravodlivé konanie: Zamestnávateľ má povinnosť konať spravodlivo a dodržiavať zákony a predpisy pri výpovedi zo zdravotných dôvodov. Diskriminácia zamestnanca na základe svojho zdravotného stavu je neprípustná.
 • Poskytnutie alternatív: V prípade, že je to možné, zamestnávateľ by mal zvážiť poskytnutie alternatívnej práce alebo úpravu pracovného prostredia, aby umožnil zamestnancovi pokračovať v zamestnaní.
 • Konanie v súlade so zákonom: Zamestnávateľ by mal dodržiavať právne postupy a zabezpečiť, že výpoveď zo zdravotných dôvodov je v súlade so zákonom. Nerešpektovanie práv zamestnanca môže viesť k právnym následkom.

Výpoveď zo zdravotných dôvodov je zložitý proces, ktorý vyžaduje dodržiavanie presných právnych postupov zo strany zamestnancov aj zamestnávateľov. Je dôležité, aby obe strany boli informované o svojich právach a povinnostiach a aby sa dodržiavali zásady spravodlivosti a nespravodlivosti v rámci pracovného prostredia.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang