Záznam o nehode – ako nahlásiť škodovú udalosť

Správne vyplnený záznam o nehode je kľúčovým krokom pri riešení dôsledkov dopravnej udalosti. Tento dokument slúži ako dôkaz pri nahlásení škodovej udalosti poisťovni. Zabezpečuje rýchle a spravodlivé vybavenie poistných nárokov.


Obsah článku


Správne nahlásenie dopravnej nehody znamená efektívne riešenie vzniknutých problémov a minimalizuje negatívne dôsledky pre všetkých zúčastnených. Záznam o nehode predstavuje nevyhnutný prvok v tomto procese, poskytujúci dôležité dôkazy pre poistné spoločnosti.

Rozlišovanie medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou je kritické pre pochopenie právnych a poistných nárokov, čím sa zabezpečuje spravodlivé a rýchle vybavenie poistných udalostí.

Dopravná nehoda

Dopravná nehoda predstavuje udalosť, pri ktorej dochádza k zrážke vozidiel, zrážke vozidla s pešími, cyklistami alebo k akémukoľvek inému incidentu na ceste, ktorý má za následok škodu na majetku alebo zranenia. Definícia dopravnej nehody zdôrazňuje neplánovaný a nežiaduci charakter týchto udalostí, ktoré môžu mať vážne dôsledky.

Typické príčiny dopravnej nehody zahŕňajú:

 • Nedostatočná pozornosť vodiča: Najčastejšia príčina nehôd, vrátane používania mobilných telefónov za volantom.
 • Prekročenie rýchlosti: Vodiči, ktorí nedodržiavajú rýchlostné limity, majú menšiu kontrolu nad vozidlom.
 • Nepriaznivé poveternostné podmienky: Sneh, ľad, dážď alebo hmla zvyšujú riziko nehody.
 • Jazda pod vplyvom alkoholu alebo drog: Výrazne znižuje schopnosť vodiča reagovať a rozhodovať.
 • Nesprávne predbiehanie: Riskantné manévre môžu viesť k čelnej alebo bočnej zrážke.
 • Nedodržanie pravidiel cestnej premávky: Ignorovanie dopravných značiek a semaforov.

Príklady dopravnej nehody:

 • Zrážka dvoch a viac vozidiel na križovatke.
 • Náraz do stojaceho objektu, ako je stĺp alebo stena.
 • Zrážka s chodcom pri prechádzaní cez cestu.
 • Prevrátenie vozidla v dôsledku nesprávnej manipulácie alebo vyhýbania sa prekážke.

Porozumenie príčinám a typom dopravných nehôd pomáha pri vytváraní stratégií pre ich predchádzanie a zvyšovanie bezpečnosti na cestách.

Povinné zmluvné poistenie – havarijné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je základné poistenie, ktoré musí mať každé motorové vozidlo využívané na verejných cestách. Pokrýva škody spôsobené tretím osobám v prípade dopravnej nehody. Na druhej strane, havarijné poistenie poskytuje širšiu ochranu a kryje škody na vlastnom vozidle, či už ide o škody spôsobené nehodou, krádežou, prírodnými katastrofami alebo vandalizmom.

Medzi PZP a havarijným poistením existujú významné rozdiely. Kým PZP je povinné a zamerané predovšetkým na ochranu škôd spôsobených tretím osobám, havarijné poistenie je dobrovoľné a zameriava sa na ochranu vlastného vozidla. Prítomnosť obidvoch typov poistenia zabezpečuje komplexnú ochranu pred finančnými stratami spojenými s dopravnými nehodami.

Mať tieto poistenia je dôležité, pretože dopravné nehody môžu viesť k vysokým finančným nákladom na opravy alebo náhrady škôd. PZP zabezpečuje, že škody spôsobené iným účastníkom premávky sa vyriešia bez závažných finančných dôsledkov pre spôsobiteľa nehody. Havarijné poistenie pridáva ďalšiu úroveň ochrany, chrániac vlastníka vozidla pred nákladmi spojenými s poškodením alebo stratou jeho vozidla. V kombinácii, tieto poistenia poskytujú esenciálnu finančnú ochranu a pokoj v mysli vodičom na cestách.

PZP pokrýva škody spôsobené tretím osobám v prípade dopravnej nehody.

Aké sú povinnosti účastníka dopravnej nehody?

Po zúčastnení sa na dopravnej nehode každý účastník nesie zodpovednosť za splnenie určitých povinností, ktoré zabezpečujú nielen jeho bezpečnosť, ale aj spravodlivé a rýchle vyriešenie situácie.

Základné povinnosti pri dopravnej nehode

 1. Okamžite zastaviť vozidlo, aby sa neprekážalo ostatnej premávke viac, než je nevyhnutné.
 2. Zabezpečiť miesto nehody, ak je to možné, na predchádzanie ďalším nehodám.
 3. Poskytnúť prvú pomoc zraneným osobám.
 4. Vymeniť si údaje s ostatnými zúčastnenými a prípadnými svedkami.
 5. Informovať políciu, ak došlo k zraneniam alebo ak je výška škôd značná.

Zabezpečenie bezpečnosti na mieste nehody je prioritou. To si vyžaduje umiestnenie varovných trojuholníkov, nosenie reflexných viest a, ak to okolnosti dovoľujú, presun vozidiel mimo jazdných pruhov. Tieto opatrenia minimalizujú riziko ďalších nehôd a zranení.

Pri vyplňovaní záznamu o nehode alebo príprave správy o nehode je nevyhnutné zhromaždiť nasledujúce informácie:

 • Osobné údaje všetkých zúčastnených (meno, adresa, telefónne číslo).
 • Čísla vodičských preukazov a poistných zmlúv.
 • Popis vozidiel (značka, model, farba, vlastné EČV zúčastnených strán).
 • Presný čas a miesto dopravnej nehody.
 • Fotografie miesta nehody, poškodenia a okolnosti, ktoré mohli nehodu ovplyvniť.
 • Svedectvá a kontakty na prípadných svedkov.

Dôkladné zaznamenávanie týchto informácií zjednodušuje následné vybavovanie poistných udalostí a prípadné právne kroky. Správny postup a zhromaždenie potrebných informácií podporujú transparentnosť a spravodlivosť celého procesu riešenia dopravnej nehody. K tomu často pomôže aj to, ako zistiť majiteľa telefónneho čísla.

Záznam o dopravnej nehode

Záznam o dopravnej nehode je kľúčový dokument, ktorý sa vyžaduje pri vybavovaní škodovej udalosti s poisťovňou. Správne vyplnenie zabezpečuje presnú a úplnú dokumentáciu všetkých dôležitých informácií o nehode.

Ako správne vyplniť záznam o dopravnej nehode:

 1. Zapíšte dátum a čas nehody, čo pomáha určiť presný moment udalosti.
 2. Identifikujte miesto nehody, vrátane možných orientačných bodov.
 3. Zaznamenajte údaje o všetkých zúčastnených vozidlách a ich vodičoch, ako sú evidenčné čísla, typ vozidla a poistná spoločnosť.
 4. Popíšte okolnosti nehody, vrátane smeru jazdy vozidiel a akýchkoľvek relevantných cestných značiek.
 5. Zapíšte viditeľné škody na vozidlách a inom majetku.
 6. Uveďte informácie o svedkoch, ak sú k dispozícii, vrátane mien a kontaktov.
 7. Fotografujte miesto nehody a poškodenie pre vizuálny záznam.

Presné a úplné zapísanie informácií v zázname o dopravnej nehode je kľúčom k spravodlivému a efektívnemu riešeniu škodovej udalosti. Správne vyplnený záznam:

 • Zabezpečuje všetkým stranám spravodlivé vybavenie tým, že poskytuje objektívne dôkazy o tom, čo sa stalo.
 • Umožňuje poisťovniam rýchlo posúdiť škodu a určiť zodpovednosť.
 • Minimalizuje spory medzi zúčastnenými stranami tým, že ponúka jasný prehľad udalostí.

Pri vyplňovaní záznamu o dopravnej nehode je kritické zaznamenať:

 • Údaje o vodičoch a vozidlách zúčastnených na nehode.
 • Presný popis nehody, vrátane cestných podmienok a počasia.
 • Detaily škôd na vozidlách a inom majetku.
 • Výpovede svedkov a ich kontaktné informácie.
 • Fotografie poskytujúce vizuálne dôkazy o mieste nehody a škodách.

Dôkladné dodržiavanie týchto krokov pri vyplňovaní záznamu o nehode značne prispieva k transparentnosti a efektivite procesu riešenia škodovej udalosti, čo je v záujme všetkých zúčastnených strán.

Záznam o dopravnej nehode je kľúčový dokument, ktorý sa vyžaduje pri vybavovaní škodovej udalosti s poisťovňou.

Dopravná nehoda vs škodová udalosť

Rozlišovanie medzi dopravnou nehodou a škodovou udalosťou je základom pre pochopenie, ako postupovať po nečakaných udalostiach a ako ich nahlásiť poisťovni.

Dopravná nehoda sa odohráva, keď dochádza k priamemu kontaktu medzi vozidlami alebo medzi vozidlom a chodcom, čo vedie k poškodeniu vozidla alebo zraneniu osôb. V týchto prípadoch je nevyhnutné vyplniť záznam o nehode.

Na druhej strane, škodová udalosť zahŕňa širšie spektrum situácií, ktoré môžu spôsobiť škodu na vozidle alebo majetku, ale nezahŕňajú priamy kontakt s iným vozidlom alebo osobou. V takých prípadoch je potrebné vyplniť správu o nehode.

Príklady dopravnej nehody:

 • Zrážka dvoch vozidiel na križovatke.
 • Náraz vozidla do chodca pri prechádzaní cez cestu.
 • Bočná zrážka medzi vozidlami meniacimi pruhy.

Príklady škodovej udalosti:

 • Poškodenie vozidla v dôsledku vandalismu.
 • Škody na vozidle spôsobené prírodnými javmi, ako sú búrky alebo povodne.
 • Krádež vozidla alebo jeho častí.

Porozumenie týmto rozdielom pomáha určiť správny postup pri nahlásení incidentu poisťovni a zabezpečuje, že proces vybavovania poistnej udalosti prebehne hladko a efektívne.

Allianz – poistná udalosť

Ak nastane potreba oznámiť poistnú udalosť Allianz – Slovenskej poisťovni, existujú dve možnosti:

 • Volanie na Infolinku 0800 122 222 (pre volania zo zahraničia +421 2 496 15 677), ktorá je dostupná nonstop.
 • Navštívenie webovej stránky allianzsp.sk/poistne-udalosti.

Nezáleží na tom, či sa použije webstránka allianzsp.sk/poistne-udalosti alebo Infolinka 0800 122 222 (zo zahraničia +421 2 496 15 677), poistnú udalosť rýchlo a efektívne zaznamenajú.

Následne sa pridelí číslo poistnej udalosti, ktoré umožňuje sledovať priebeh likvidácie a získavať informácie o poistnej udalosti priamo na webstránke Allianzu.

Správa o nehode Allianz

Allianz – Slovenská poisťovňa odporúča nasledovať tieto kroky pri dopravnej nehode ešte pred vyplnením správy o nehode:

 • Udržiavať pokoj počas dopravnej nehody.
 • Vypnúť motor na aute, aktivovať ručnú brzdu a výstražné svetlá, obliecť si reflexnú vestu a postaviť varovný trojuholník v predpísanej vzdialenosti.
 • Zachovať zdravie a životy sú na prvom mieste – poskytnúť prvú pomoc, keď je to potrebné, a zavolať záchrannú službu na číslo 155.
 • Informovať políciu (158, 112), ak došlo k škode na zdraví, živote, štátnom majetku, pri spornom vine alebo ak vinník nehody ušiel.
 • Vyplniť a podpísať správu o nehode od Allianzu s druhým účastníkom, ak polícia na miesto nehody nepríde.
 • V prípade, že je auto nepojazdné, zavolať NONSTOP asistenčnú službu Allianz Assistance na +421 2 529 33 112.
 • Nahlásiť poistnú udalosť Allianz – Slovenskej poisťovni čo najskôr.

Allianz Assistance poskytuje asistenčné služby nepretržite, každý deň v týždni. Rozsah asistenčných služieb závisí na konkrétnom poistnom produkte, ktorý klient uzavrel s poisťovňou.

Kooperativa nahlásenie škodovej udalosti

Kooperativa poskytuje štyri spôsoby, ako nahlásiť škodu z dopravnej nehody:

 • Online cez stránku www.kooperativa.sk.
 • Pomocou mobilnej aplikácie Kooperativa.
 • Odoslaním skenovanej Správy o nehode na e-mail likvidaciaNP@koop.sk.
 • Telefonicky na čísle +421 2 5729 9999.

Ak niekto nesie zodpovodnosť za škodu, má povinnosť do 15 dní od jej vzniku nahlásiť škodu online na www.kooperativa.sk, elektronicky alebo ju doručiť písomne a osobne, prípadne poslať poštou na adresu poisťovne. Na nahlásenie škody možno využiť aj tlačivo Správa o nehode, dostupné na webových stránkach Kooperativy.

Správa o nehode Kooperativa

Škodovú udalosť v Kooperative je možné hlásiť elektronicky cez online formulár alebo telefonicky.

Pri hlásení škodovej udalosti treba mať k dispozícii tieto údaje:

 • Číslo poistnej zmluvy, z ktorej sa škoda hlási.
 • Dátum a miesto vzniku škody.
 • Popis vzniku poškodenia a jeho rozsah.
 • Informácie o poškodenej veci, ako sú rok nadobudnutia a cena.
 • Údaje o majiteľovi poškodeného majetku – rodné číslo, meno, priezvisko, adresa alebo v prípade firmy IČO, názov a sídlo spoločnosti.
 • Kontakty na prípadných svedkov.
 • Policajná správa, ak bola ku škode privolaná polícia.
 • Kontaktné údaje osoby pre komunikáciu o škode.

Do 24 hodín po nahlásení škodovej udalosti technik z Kooperativy kontaktuje osobu, ktorá škodu nahlásila, na dohodnutie ďalšieho postupu, termínu a miesta obhliadky poškodeného majetku.

Po obhliadke sa odovzdá zložka spisu s návodom na ďalší postup pri uplatňovaní nároku a zoznamom potrebných dokladov. Potrebné doklady, vrátane vyplneného tlačiva oznámenia, ktoré je súčasťou spisu, treba odovzdať osobne na pobočke Kooperativy alebo poslať doporučenou poštou na adresu uvedenú na spise.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang