Živnostenský register – SZČO, výpis, nahliadanie

Živnostenský register je súbor údajov o podnikateľoch, ktoré zapisujú obvodné úrady do jednotného informačného systému v živnostenskom podnikaní. Tento register obsahuje informácie o fyzických osobách a právnických subjektoch oprávnených prevádzkovať živnosť.

Živnostenský register je jedným z dôležitých registrov, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v evidencii podnikateľov a ich činností na Slovensku. Umožňuje verejnosti pristupovať k dôležitým informáciám o podnikateľskej činnosti a prevádzkach týchto jednotlivcov.

Kľúčové informácie článku

Živnostenský register osôb, ako centralizovaný záznam, zhromažďuje základné informácie o podnikateľských aktivitách u podnikateľov vykonávajúcich činnosť na základe živnostenského oprávnenia.

Register sa delí na verejnú a neverejnú časť, pričom ktokoľvek môže požiadať o výpis zo živnostenského registra z verejnej časti registra.

Obchodný register slúži podobne ako ten živnostenský ako databáza podnikateľov, avšak sústreďuje sa skôr na právnické osoby a obchodné subjekty.

Oba registre možno prehľadávať aj online prostredníctvom oficiálnych webových stránok.

Čo je to živnostenský register osôb – SZČO?

Živnostenský register osôb je dôležitou databázou pre podnikateľov vykonávajúcich svoju činnosť na základe živnostenského oprávnenia. Ide o centralizovaný záznam, ktorý zhromažďuje informácie o SZČO, konkrétne živnostníkoch a ich podnikateľských aktivitách.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) je termín používaný na označenie fyzickej osoby, ktorá sa angažuje v samostatnej zárobkovej aktivite s cieľom dosiahnuť zisk na vlastnú zodpovednosť. SZČO môže vykonávať rôznorodé činnosti, ako je:

 • prevádzkovanie živnosti
 • remeselná práca
 • ďalšie formy podnikania

V rámci svojej činnosti nesie SZČO zodpovednosť za výsledky a zisk. Tento pojem je významný v kontexte podnikania a živnostenského prostredia na území Slovenska.

Charakteristika registra:

 1. Záznam podnikateľov: Do živnostenského registra osôb sa zapisujú všetci subjekty živnostenskej činnosti, či už ide o fyzické osoby podnikajúce na živnosť alebo právnické osoby vykonávajúce živnostenskú činnosť.
 2. Dostupnosť údajov: Verejnosť má možnosť bezplatne využívať webovú stránku registra na adrese www.zrsr.sk. Na tejto stránke sú verejne dostupné informácie obsiahnuté v registri.
 3. Informačná platforma: Živnostenský register osôb slúži ako dôležitá informačná platforma pre širokú verejnosť, podnikateľov, ako aj pre rôzne štátne orgány a inštitúcie.

Účel registra:

 • Transparentnosť: Poskytuje transparentný prehľad o subjektoch vykonávajúcich živnostenskú činnosť a ich podnikateľských aktivitách.
 • Legislatívna účinnosť: Slúži ako dôležitý nástroj pri vykonávaní legislatívnych povinností, ako je napríklad kontrola dodržiavania právnych predpisov v oblasti živnostenského podnikania.
 • Podpora podnikania: Umožňuje podnikateľom získať dôležité informácie o konkurencii, trhu a možných obchodných partneroch.

Živnostenský register osôb je teda dôležitým nástrojom nielen pre podnikateľov, ako aj pre celú spoločnosť, ktorá má záujem o transparentnosť a spravodlivé prostredie pre podnikanie.

Ako zistiť DIČ živnostníka? Vyhľadávanie DIČ fyzickej osoby online je možné podľa čísla IČO alebo podľa mena (alebo obchodného mena), prípadne oboma spôsobmi.

Podnikateľov zapísaných v živnostenskom registri môže verejnosť prehľadávať aj online na oficiálnej stránke Ministerstva vnútra SR.

Verejná a neverejná časť živnostenského registra

Rozdiel medzi verejnou a neverejnou časťou živnostenského registra SZČO spočíva v prístupe k informáciám o podnikateľoch a ich živnostiach:

 1. Verejná časť registra: Verejná časť živnostenského registra obsahuje informácie, ktoré sú dostupné verejnosti. Tieto údaje zahŕňajú základné informácie o podnikateľoch, ako sú mená osôb, názvy firiem, identifikačné čísla a ďalšie relevantné údaje týkajúce sa podnikateľov registrovaných v ňom. Verejná časť registra je prístupná pre každého, kto má záujem získať informácie o podnikateľoch a ich činnostiach.
 2. Neverejná časť registra: Naopak, neverejná časť živnostenského registra obsahuje dôverné informácie, ktoré nie sú verejne dostupné. Tieto údaje sú obmedzené a môžu byť poskytnuté iba fyzickej osobe, ktorej sa tieto informácie týkajú. Neverejná časť registra je určená pre špecifické účely a je chránená pred neoprávneným prístupom.

Medzi údaje patriace do neverejnej časti registra patria napríklad:

 • rodné priezvisko
 • rodné číslo
 • dátum a miesto narodenia
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
 • ďalšie údaje poskytnuté podľa osobitných zákonov na špecifické účely, ako je napríklad daňová registrácia, prihlásenie do systému povinného zdravotného poistenia a podobne

Tento rozdiel umožňuje ochranu citlivých informácií o podnikateľoch a zároveň poskytuje verejnosti prístup k základným údajom o podnikateľoch registrovaných v živnostenskom registri.

Čo obsahuje výpis zo živnostenského registra?

Výpis zo živnostenského registra osôb, ktoré podnikajú, je oficiálny dokument, ktorý obsahuje informácie o konkrétnej živnostenskej činnosti a jej prevádzkovateľovi. Medzi základné údaje, ktoré môžu byť zahrnuté v tomto výpise, patria:

 • meno a priezvisko podnikateľa
 • identifikačné údaje (napr. IČO)
 • adresa sídla podnikateľa
 • predmety podnikania (činnosti vykonávané podnikateľom)
 • ďalšie relevantné informácie týkajúce sa podnikateľa a jeho živnosti

Výpis zo živnostenského registra SZČO poskytuje prehľad o registrovaných podnikateľoch a ich činnostiach, čo je dôležité pre transparentnosť a overenie legitímnosti podnikateľov a ich podnikateľských aktivít.

Kto môže požiadať o výpis zo živnostenského registra?

Osoby, ktoré môžu požiadať o výpis zo živnostenského registra, sú rôznorodé a závisia od ich oprávnenia a záujmu získať informácie o podnikateľoch a ich činnostiach. Medzi tieto osoby patria:

 • Verejnosť: Každý, kto má legitímny záujem získať informácie o podnikateľoch a ich živnostiach, môže požiadať o výpis z verejnej časti nahliadania živnostenského registra.
 • Podnikatelia: Podnikatelia, ktorí potrebujú overiť informácie o sebe samých alebo o iných podnikateľoch, môžu tiež požiadať o výpis zo živnostenského registra.
 • Úrady a inštitúcie: Rôzne úrady a inštitúcie, ako sú obchodné súdy, finančné úrady alebo iné štátne orgány, môžu mať oprávnenie požiadať o výpis zo živnostenského registra v rámci svojich právomocí a povinností.

Verejnosť môže získať výpis z registra živnostníkov o iných podnikateľoch prostredníctvom žiadosti o verejný výpis. Postup získania výpisu zo živnostenského registra je nasledovný:

 1. Žiadosť o výpis: Verejnosť môže podať žiadosť o výpis zo živnostenského registra na príslušnom okresnom (živnostenskom) úrade. Žiadosť môže byť podaná osobne, prostredníctvom splnomocnenca, poštou alebo elektronicky.
 2. Požadované dokumenty: Pri podaní žiadosti o výpis zo živnostenského registra nie sú požadované žiadne prílohy. Avšak, správny poplatok vo výške 3 € sa vyberá, ak sa úkon nevykoná elektronicky a podanie nie je podpísané zaručeným elektronickým podpisom žiadateľa.
 3. Miesto a spôsob prevzatia: Výpis zo živnostenského registra môže byť prevzatý osobne na ktoromkoľvek okresnom (živnostenskom) úrade, poštou na uvedenú poštovú adresu podnikateľa, alebo elektronicky cez elektronickú schránku žiadateľa.
 4. Doba vybavenia: Žiadosť o výpis zo živnostenského registra sa zvyčajne vybavuje na počkanie, pričom najdlhšie do 30 dní.

Týmto spôsobom môže verejnosť získať výpis z nahliadania živnostenského registra o iných podnikateľoch a získať informácie o ich aktivitách a podnikateľskej činnosti.

Ako prebieha zápis živnostníka do registra?

Zápis živnostníka do registra prebieha podľa konkrétnych postupov a požiadaviek. Kroky k zápisu do živnostenského registra osôb možno zhrnúť nasledovne:

 1. Registrácia živnosti: Živnostník sa musí zaregistrovať na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania. Po podaní žiadosti o živnostenské podnikanie obdrží osvedčenie o živnostenskom podnikaní do troch pracovných dní.
 2. Podanie žiadosti: Živnostník musí podať žiadosť o zápis do živnostenského registra. Táto žiadosť môže byť podaná osobne, elektronicky alebo poštou na príslušnom okresnom úrade.
 3. Platenie poplatku: Za zápis do živnostenského registra sa vyberá poplatok. Poplatok sa môže uhradiť rôznymi spôsobmi, ako je platobný terminál, bankový prevod, alebo prostredníctvom elektronických služieb. Poplatky spojené s vydaním živnostenského oprávnenia predstavujú 5 eur za každú voľnú živnosť a 15 eur za každú remeselnú alebo viazanú živnosť.
 4. Vyplnenie potrebných dokumentov: Živnostník musí vyplniť potrebné dokumenty a prílohy pre registráciu živnosti. Tieto dokumenty musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom.
 5. Dokončenie registrácie: Po splnení všetkých požiadaviek a úhrade poplatku bude živnostník úspešne zaregistrovaný do živnostenského registra a bude mať potrebné osvedčenie o živnostenskom podnikaní.

Takýto postup zabezpečuje, že živnostník je oficiálne zaregistrovaný a má právo vykonávať svoju podnikateľskú činnosť v súlade s právnymi predpismi.

Podobne ako živnostenský register, aj obchodný register SR je dostupný verejnosti online na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR.

Rozdiel medzi obchodným a živnostenským registrom

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje týkajúce sa podnikateľov a iných právnických osôb, ako aj fyzických osôb, ktoré sú zákonmi povinné byť v ňom zaregistrované.

Tento register obsahuje informácie o:

 • obchodných spoločnostiach
 • družstvách
 • iných právnických osobách
 • podnikoch
 • organizačných zložkách zahraničných podnikov
 • ďalších subjektoch, ktoré sú podľa zákona povinné byť v ňom evidované

Verejnosť môže prehliadať podnikateľské subjekty na webovej stránke www.orsr.sk. Navyše má právo požiadať o úradný výpis z obchodného registra bez potreby preukazovania právneho alebo iného záujmu, pričom za tento úkon sa vyberá poplatok podľa sadzobníka platných zákonov o súdnych poplatkoch a poplatkoch za výpisy z registrov. Obchodný register je dôležitým nástrojom pre transparentnosť a overenie legitímnosti podnikateľov a ich podnikateľských aktivít.

Podobne ako obchodný register, aj Centrálny register dlžníkov CERD je verejne dostupný pre konzultáciu.

Živnostenský register a obchodný register sú teda dva odlišné registre, ktoré slúžia na evidenciu rôznych subjektov podnikania a ich údajov. Hlavnými rozdielmi medzi obchodným registrom a živnostenským registrom sú:

 • Typy podnikateľských subjektov: Obchodný register sa zameriava na právnické osoby, zatiaľ čo živnostenský register eviduje samostatných živnostníkov alebo individuálnych podnikateľov.
 • Oprávnenia: V Obchodnom registri sa evidujú právnické subjekty, ktoré majú vlastné právne subjektivity, zatiaľ čo živnostenský register sa týka jednotlivcov so živnostenským oprávnením.
 • Rozsah informácií: Obchodný register obsahuje viac informácií o spoločnostiach vrátane ich orgánov a kapitálu, kým živnostenský register sa zameriava na osobné údaje živnostníkov a informácie o ich živnostiach.

Rozdiel medzi živnostenským registrom a obchodným registrom tak spočíva v ich účele, obsahu, prístupe a zápise subjektov podnikania. Živnostenský register sa zameriava na živnostenské oprávnenia a živnostníkov, zatiaľ čo obchodný register eviduje obchodné subjekty, ako sú obchodné spoločnosti.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang