Opatrovanie člena rodiny – nad 80 rokov, opatrovateľský príspevok

opatrovanie člena rodiny

Jedným z kľúčových aspektov opatrovania člena rodiny je opatrovateľský príspevok. Poskytuje podporu pre tých, ktorí sa starajú o seniorov vo veku nad 70 alebo dokonca nad 80 rokov. Ako funguje tento príspevok? Kedy a ako sa vypláca? A aký vplyv má opatrovanie člena rodiny na dôchodok?


Obsah článku


Tento článok sa zameria , okrem iného, na žiadosť o opatrovateľský príspevok a jeho výšku.

Kto môže poberať opatrovateľský príspevok?

Opatrovanie člena rodiny s vážnou chorobou prináša nielen emocionálnu záťaž, ale aj finančné obmedzenia. Avšak, občania, ktorí sa starajú o zdravotne postihnutých príbuzných, majú nárok na podporu zo strany štátu – opatrovateľský príspevok.

Tento finančný príspevok slúži na poskytnutie dennodennej pomoci osobám so závažným zdravotným postihnutím, pomáhajúc im pri osobnej hygieny, domácej starostlivosti a sociálnych aktivitách, aby mohli zostať v pohodlí svojho domova.

Kto teda môže poberať opatrovateľský príspevok?

Opatrovníkom môže byť manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, opatrovník ustanovený súdom, potomok, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor, švagriná, neter alebo synovec osoby so zdravotným postihnutím.
V prípade, že opatrovník nie je v žiadnej rodinnej väzbe s opatrovanou osobou, postačuje, ak s ňou žije v spoločnej domácnosti. Opatrovník musí byť plnoletý, disponovať právnou spôsobilosťou a schopnosťou poskytnúť požadovanú starostlivosť. Pred poskytnutím opatrovania musí opatrovaná osoba súhlasiť písomne.

Opatrovník musí spĺňat nasledovné:

Byť plnoletý

Mať právnu spôsobilosť

Mať schopnosť poskytovať potrebnú starostlivosť

Mesačný príjem zamestnania nesmie presahovať dvojnásobok životného minima.

Nárok na príspevok na opatrovanie – podmienky a výnimky

Nárok na príspevok na opatrovanie sa vzťahuje iba na:

 • opatrovanie vykonávané oprávnenou osobou pre fyzickú osobu s ŤZP, ktorá dosiahla vek 6 rokov a je závislá od starostlivosti
 • situáciu, kde úrad práce vydal právoplatné rozhodnutie o poskytnutí príspevku na opatrovanie
Vedeli ste, že… ?
Príspevok na opatrovanie môže byť zamietnutý v prípade, že opatrovaná osoba už dostáva peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo opatrovateľské služby po dobu dlhšiu ako osem hodín mesačne, týždennú alebo celoročnú pobytovú sociálnu službu.

Kedy sa vypláca opatrovateľský príspevok?

Opatrovateľský príspevok sa teda vypláca v prípade, že ide o osobu s ŤZP, ktorá má minimálne 6 rokov, napríklad dieťa s autizmom, opatruje ju oprávnená osoba, pričom o poskytnutí peňažného príspevku rozhodne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aby bol priznaný opatrovateľský príspevok pre rok 2024, musia byť splnené všetky podmienky na strane opatrovanej osoby aj opatrovateľa. Odkázaná osoba na opatrovanie je fyzická osoba s ŤZP so stupňom odkázanosti V alebo VI.

Pri hodnotení nároku na opatrovateľský príspevok 2024 nestačia len diagnózy ani samotné závažné zdravotné postihnutia a odkázanosť na pomoc, pokiaľ nie sú v rozsahu, ktorý stanovuje príslušná legislatíva. Rovnako nehrá rozhodujúcu úlohu ani vysoký vek opatrovanej osoby.

príspevok na opatrovanie
Opatrovanie môže byť udelené len vtedy, ak osoba potrebuje pomoc s viacerými každodennými činnosťami, ako je stravovanie, osobná hygiena, obliekanie, alebo vyprázdňovanie.

Žiadosť o opatrovateľský príspevok

O opatrovateľský príspevok sa žiada písomne na príslušnom úrade práce v mieste trvalého pobytu žiadateľa. Táto žiadosť o opatrovateľský príspevok musí obsahovať aj odôvodnenie, ktoré dôsledne popisuje situáciu žiadateľa.

Okrem klasického spôsobu podania žiadosti o opatrovateľský príspevok sa dá využiť aj elektronické podanie, pričom musí zahŕňať kvalifikovaný elektronický podpis.

Nárok na peňažný príspevok a jeho vyplatenie vzniká len na základe právoplatného rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Peňažný príspevok môže byť priznaný aj v prípade, že opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním posudku, avšak musia byť splnené stanovené podmienky na jeho poskytnutie.

Žiadosť o opatrovateľský príspevok má obsahovať:

Osobné údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého alebo prechodného pobytu a rodné číslo žiadateľa aj opatrovanej osoby.

Doklad o právnom vzťahu: platný občiansky preukaz, ktorý potvrdzuje právny vzťah medzi žiadateľom a opatrovanou osobou.

Lekárska dokumentácia: aktuálny lekársky nález alebo odborný lekársky posudok od lekára so špecializáciou v príslušnom odbore.

Potvrdenie o príjmoch: prehľad príjmov opatrovanej osoby a osôb žijúcich s ňou v spoločnej domácnosti za predchádzajúci kalendárny rok.

Príjmové potvrdenie: ak žiadateľ vykonáva zamestnanie, treba predložiť potvrdenie o príjme z tohto zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola žiadosť podaná.

Majetkové vyhlásenie: prehľad majetku opatrovanej osoby so zdravotným postihnutím.

Odôvodnenie žiadosti: stručné vysvetlenie dôvodov, prečo je poskytnutie peňažného príspevku na opateru potrebné.

Odôvodnenie žiadosti na opatrovanie

Odôvodnenie žiadosti na opatrovanie je kľúčovou súčasťou procesu, ktorá slúži na presvedčenie príslušných orgánov o oprávnenosti žiadosti. V tomto odôvodnení by sa mali jasne a prehľadne prezentovať všetky relevantné informácie, ktoré dokladujú potrebu opatrovania danej osoby.

Čo by malo obsahovať odôvodnenie žiadosti o opatrovanie?

 • Popis rodinnej situácie:
  • Zloženie rodiny a bytové pomery.
  • Možnosti a schopnosti rodinných príslušníkov podieľať sa na opatrovaní.
 • Dôvody potreby opatrovania:
  • Prečo je opatrovaná osoba odkázaná na pomoc inej osoby?
  • Aké úkony opatrovaná osoba nedokáže sama vykonávať?
  • Aké riziká by jej samostatný život predstavoval?
 • Popis navrhovaného opatrovania:
  • Aký rozsah a druh opatrovania je potrebný?
  • Kto bude opatrovanú osobu opatrovať (člen rodiny, opatrovateľka)?
  • Ako bude opatrovanie prebiehať (v domácom prostredí, v zariadení)?
Odôvodnenie žiadosti na opatrovanie
Odôvodnenie žiadosti na opatrovanie by malo zahŕňať jasné a prehľadné prezentovanie všetkých relevantných informácií, ktoré dokladujú potrebu opatrovania danej osoby, vrátane popisu rodinnej situácie, dôvodov potreby opatrovania a popisu navrhovaného opatrovania.

Ako vybaviť opatrovateľský príspevok na rodiča?

Starostlivosť o zdravotne postihnutého rodiča je záväzkom, ktorý môže nastať v živote každého. Aké formy starostlivosti existujú? Ako vybaviť opatrovateľský príspevok na rodiča?

Krátke obdobie starostlivosti o rodičov a nárok na ošetrovné

Ošetrovné je forma nemocenskej dávky, ktorá sa vypláca počas obdobia, keď sa niekto stará o svojho rodiča alebo iného rodinného príslušníka po operácii alebo počas choroby, pri ktorej potrebuje osobnú a celodennú starostlivosť. Ošetrovné pri starostlivosti o rodičov je rozdelené na:

 • krátkodobé, ktoré je možné poberať maximálne 14 dní
 • dlhodobé, ktoré sa vypláca maximálne 90 dní

Dlhodobá starostlivosť o rodičov a nárok na opatrovateľský príspevok

Opatrovateľský príspevok na starostlivosť o rodiča je pridelený na základe stupňa potreby starostlivosti danej osoby – opatrovateľa. Proces podania žiadosti o opatrovateľský príspevok je rovnaký ako v prípade starostlivosti o osobu so zdravotným postihnutím. Pri opatrovaní člena rodiny nad 80 rokov môže byť stupeň potreby starostlivosti vyšší aj bez pridruženej závažnej diagnózy.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhoduje o pridelení opatrovateľského príspevku na základe poskytnutých lekárskych správ.

Celodenná starostlivosť o rodiča

Nie vždy je možné umiestniť rodiča do zariadenia pre seniorov, často z dôvodu finančných obmedzení. Rodiny nemajú prostriedky na pokrytie nákladov na takéto zariadenia, keďže často splácajú hypotéku a nemajú dostatok finančných prostriedkov. Profesionálna opatrovateľka nie je vždy možnosťou kvôli nákladom a potrebe viacerých asistentov pri nepretržitej starostlivosti. Pre mnohé rodiny je tak starostlivosť o rodiča ich jedinou možnosťou. Ako funguje pôžička na opatrovateľský príspevok?

Opatrovateľský príspevok ako náhrada príjmu

Pri dlhodobej starostlivosti o rodiča s vysokou potrebou starostlivosti sa často predpokladá spoločné bývanie. Dôchodok rodiča zostáva v rodine na základné výdavky, ako sú lieky, strava a energie. Opatrovateľský príspevok má za úlohu aspoň čiastočne nahradiť príjem opatrovateľa, keďže starostlivosť o rodiča si vyžaduje veľa času a nedá sa kombinovať s aktívnym zamestnaním.

Aká je výška opatrovateľského príspevku 2024?

Pre opatrovanie jednej osoby s ŤZP je základná výška opatrovateľského príspevku 569 €.
Pre opatrovanie dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP sa základná suma zvyšuje na 756,80 €.

Základná výška opatrovateľského príspevku môže byť navýšená o ďalších 100 € mesačne v prípade, že opatrovanou osobou s ŤZP je jedno alebo viacero nezaopatrených detí a opatrovník nemá žiadny príjem zo zamestnania ani nepoberá dôchodok.


Avšak, tieto sumy sa môžu znížiť v niektorých prípadoch:

 • Ak príjem fyzickej osoby s ŤZP prekračuje dvojnásobok sumy životného minima.
 • V prípade, že opatrovaná osoba s ŤZP má nezaopatrené dieťa a príjem osoby s ŤZP presahuje trojnásobok sumy životného minima.
 • Ak je opatrovaná osoba s ŤZP príjemcom zvýšeného dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu tohto zvýšeného dôchodku.

Opatrovateľský príspevok a dôchodok

V prípade, že opatrovanie vykonáva dôchodca, ktorý je príjemcom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku, príjem opatrovanej osoby s ŤZP sa nezohľadňuje. V tomto prípade je výška opatrovateľského príspevku v dôchodoku:

 • 426,75 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
 • 567,60 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP
Vedeli ste, že… ?
Ak osoba s ŤZP zomrie, peňažný príspevok na opatrovanie sa poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom táto osoba zomrela, a za nasledujúci kalendárny mesiac.

Počíta sa opatrovateľský príspevok do dôchodku?

Opatrovník, ktorý prijíma opatrovateľské príspevky, zostáva v roku 2024 poisteným subjektom štátu, čo znamená, že štát zabezpečuje jeho zdravotné poistenie. Okrem toho, osoba môže byť poistencom štátu aj v prípade, že:

 • nie je povinne dôchodkovo poistená ako SZČO alebo zamestnanec
 • neprijíma predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
 • nedosiahla dôchodkový vek

Odpoveď na otázku, či sa počíta opatrovateľský príspevok do dôchodku, je „áno.“ Čas, počas ktorého osoba poberala opatrovateľský príspevok, sa taktiež započítava do jej dôchodku.

Počíta sa opatrovateľský príspevok do dôchodku?
Štát nehradí nemocenské poistenie ani poistenie v nezamestnanosti pre opatrovníka. Ak tieto odvody nehradí opatrovník, môže mu chýbať nárok na dávky v prípade choroby alebo straty zamestnania.

Opatrovanie rodiča nad 70 rokov a člena rodiny nad 80 rokov

Opatrovanie rodiča nad 70 rokov alebo člena rodiny nad 80 rokov môže byť náročná, no zároveň aj obohacujúca skúsenosť.

Ako na opatrovanie rodiča nad 70 rokov:

 • Zdravotný stav: V tejto vekovej kategórii sa u ľudí častejšie vyskytujú chronické ochorenia a obmedzenia v pohybe a sebaobsluhe.
 • Potreby opatrovania: Pomoc s bežnými dennými aktivitami, ako je obliekanie, stravovanie, hygiena, doprava, nákupy, či sprevádzanie k lekárovi.
 • Možnosti opatrovania: Domáca opatera (rodinný príslušník, opatrovateľka), pobytové zariadenie (domov pre seniorov, zariadenie sociálnych služieb).
 • Dostupná podpora: Opatrovací príspevok, príspevok na opatrovanie v zariadení, denné stacionáre, terénne služby.

Opatrovanie člena rodiny nad 80 rokov:

 • Zdravotný stav: Vysoká pravdepodobnosť chronických ochorení, funkčných porúch a závislosti od pomoci inej osoby.
 • Potreby opatrovania: Komplexná starostlivosť 24 hodín denne, pomoc s mobilitou, inkontinencia, dohľad a podpora pri kognitívnych poruchách.
 • Možnosti opatrovania: Domáca opatera s intenzívnou podporou služieb, pobytové zariadenie s celodennou starostlivosťou (domov pre seniorov, zariadenie sociálnych služieb).
 • Dostupná podpora: Opatrovací príspevok, príspevok na opatrovanie v zariadení, terénne služby, ambulantná starostlivosť.
Opatrovanie rodiča nad 70 rokov
Dôležité aspekty opatrovania rodiča nad 70 rokov alebo člena rodiny nad 80 rokov zahŕňajú otvorenú komunikáciu, rešpektovanie dôstojnosti a zachovanie vlastnej pohody opatrovateľa.

Peňažný príspevok na opatrovanie a vyplácanie

Peňažný príspevok na opatrovanie môže byť uznaný a vyplatený aj v prípade, že opatrovaná osoba zomrela pred vypracovaním komplexného posudku, ktorý bol určený ako podklad pre rozhodnutie o poskytnutí, za predpokladu, že boli splnené požiadavky na jeho poskytnutie.

Výplata peňažného príspevku na opatrovanie prebieha v eurách, a to buď v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť fyzickej osoby, ktorej bol peňažný príspevok na opatrovanie priznaný.

Prevod sa realizuje na účet tejto osoby v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Taktiež na účet inej osoby, ktorú si žiadateľ, ktorému bol peňažný príspevok na opatrovanie priznaný, určí.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang