Platca DPH – platca, neplatca, povinnosti

DPH alebo daň z pridanej hodnoty, je jednou z najdôležitejších zložiek verejných financií na Slovensku. Ide o daň, ktorá sa uplatňuje takmer na všetky tovary a služby, ktoré sa nakupujú a predávajú s účelom predania alebo použitia. Daňová povinnosť ovplyvňuje mnoho ľudí a podnikov, ktorí sú zaviazaní ju platiť. Kto je platca DPH? Kedy je jednotlivec/spoločnosť oslobodená od platenia daní? Kedy som platca DPH?

Platiteľ DPH je povinný sa registrovať na platenie daní a následnej si plniť svoju povinnosť platiť DPH. Momentálne DPH predstavuje 20 %. Platenie DPH udržiava správne fungovanie daňového systému v Slovenskej republike.

Platiteľ DPH

Platca DPH predstavuje jedinečný subjekt v schéme daňového systému. Tento subjekt je povinný platiť daň z pridanej hodnoty za svoje dodávky tovarov a služieb. Túto povinnosť na Slovensku upravuje zákon o DPH. Pre správne vykonávanie daňových povinností a pre obchodné subjekty aj fyzické osoby, ktoré vykonávajú ekonomickú činnosť, je potrebné, aby jednotlivci pochopili rozdiel medzi platcom DPH a neplatcom DPH.

Platca DPH a neplatca DPH sú dva dôležité pojmy, ktoré by mal pochopiť a ovládať ich význam každý podnikateľ; je to dôležité pre správne fungovanie jeho podnikania. 

Ďalším dôležitým pojmom, ktorý sa spája s platením DPH je – zdaniteľná osoba. Pod termínom zdaniteľná osoba sa rozumie osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť na Slovensku alebo v zahraničí; za predpokladu, že táto činnosť je vykonávaná za protihodnotu a môže byť zdanená DPH.

Koľko je DPH

Na Slovensku sú momentálne tri platné sadzby dane z pridanej hodnoty. 

 • 20 % sadzba dane – základná sadzba DPH – používa sa na väčšinu tovarov a služieb
 • 10 % sadzba dane – znížená sadzba DPH –  používa sa na tovary a služby, ktoré sú vymenované v prílohách č. 7 a 7a zákona o DPH. Sem patria určité druhy potravín, tlačoviny, niektoré zdravotnícke pomôcky, lieky a ďalšie. Táto sadzba sa vzťahuje aj na ubytovacie služby, športoviská, vleky a niektoré reštauračné a stravovacie služby poskytované na mieste
 • 5 % sadzba dane – znížená sadzba DPH – týka sa na dodanie stavieb, stavebných pozemkov, obnov a prestavieb. Detaily sú definované v § 27 ods. 3 písmena a) a b) zákona o DPH.

Výšku DPH je potrebné vedieť aj pre spotrebiteľov a aj podnikateľov; ovplyvňuje to ich rozhodnutie pri nákupe tovaru a služieb. Je potrebné dodať, že pri otázke výšky DPH by si mali podnikatelia, spotrebitelia uvedomiť, že pri nákupe tovaru s DPH vzniká nárok na to, že štát vráti túto daň. Avšak pri predaji tovaru vrátane DPH, musí byť táto daň odvedená štátu.

Pod termínom zdaniteľná osoba sa rozumie osoba, ktorá vykonáva ekonomickú činnosť na Slovensku alebo v zahraničí; za predpokladu, že táto činnosť je vykonávaná za protihodnotu a môže byť zdanená DPH.

Pravidlo DPH

Daňový rok na Slovensku trvá od 1. januára do 31. decembra, pričom daňovníci sú povinní podať ročné daňové priznanie do 31. marca nasledujúceho roka. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok sankcie a úroky. Celkovo je daň z príjmu pre slovenskú vládu dôležitým zdrojom príjmov a používa sa na financovanie verejných služieb a infraštruktúry.

Základným pravidlom DPH je, že daňový subjekt (najčastejšie podnikateľ) platí DPH na konci zdaňovacieho obdobia. Musí však vypočítať rozdiel medzi DPH, ktoré inkasuje od svojich zákazníkov, a DPH, ktoré sám platí pri nákupe tovaru alebo služieb. Takto sa zníži riziko dvojitého zdanenia.

Platca DPH obrat – od akej sumy som platca DPH

Každej zdaniteľnej osobe sa udeľuje povinnosť registrácie sa za platcu DPH, za podmienky, že dosiahne určitý obrat. 

Výška tohto obratu, ktorá uvádza do platnosti povinnosť registrácie na platbu DPH, je definovaný v zákone o DPH. Závisí od dvoch kritérii:

 1. Zdaniteľná osoba musí mať sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň na území Slovenskej republiky. V prípade, že zdaniteľná osoba má trvalý pobyt na Slovensku, je zaviazaná k podmienke registrácie na platbu DPH.
 2. Obrat zdaniteľnej osoby musí v posledných po sebe idúcich 12 kalendárnych mesiacoch musí dosiahnúť obrat 49 790 eur alebo viac. Ide o kľúčovú podmienku k registrácii ako platca DPH.

V prípade, že zdaniteľná osoba splní tieto dve vyššie uvedené podmienky, musí podať žiadosť o registráciu za platiteľa DPH. Zdaniteľná osoba je povinná predložiť niekoľko dôležitých dokumentov, aby sa registrácia mohla vykonať:

 • Žiadosť o registráciu za platcu DPH
 • Doklad o tom, že zdaniteľná osoba je držiteľom IČO
 • Doklad o sídle, mieste podnikania alebo prevádzkarni
 • Doklad o vykonávaní ekonomickej činnosti

Registrácia sa vykonáva na príslušnom daňovom úrade.

Povinnosti platcu DPH (živnostníka)

Platiteľ DPH má hneď niekoľko povinností, ktoré musí spĺňať.

 1. Vystavovanie faktúr s DPH
 2. Platenie DPH
 3. Podávanie daňových priznaní K DPH
 4. Dodržanie registračnej povinnosti k DPH

Je dôležité aby si živnostníci platcovia DPH uvedomili svoje povinnosti k štátu a štátnemu rozpočtu, keďže DPH tvorí najdôležitejšiu zložku verejných financií.

Dobrovoľný platca DPH

Dobrovoľný platca je osoba, ktorá sa rozhodla dobrovoľne požiadať o registráciu ako platca DPH. Môže tak urobiť aj v prípade, že nedosiahol požadovanú sumu na registráciu ako platca DPH; suma je 49 790 eur.

Dôvod prečo tak môže zdaniteľná osoba urobiť je ten, že týmto krokom si zlepšia obraz svojej firmy v očiach zákazníkov. DPH väčšinou môže znamenať serióznosť a solventnosť spoločnosti, čo môže viesť k prestíži voči firmy v očiach zákazníkov.

Ďalším dôvodom môže byť prístup do systému DPH kvôli viac možností spolupráce s inými spoločnosťami, ktoré sú platcami DPH.

Proces dobrovoľnej registrácie DPH je jednoduchý. Po odoslaní žiadosti bude žiadateľ kontaktovaný príslušným daňovým úradom, ktorý bude potrebovať dodatočné údaje o žiadateľovi ku kladnému posúdeniu žiadosti. V prípade, že osoba spĺňa podmienky na dobrovoľnú registráciu DPH, bude zaregistrovaná a to v priebehu 21 dní od podania žiadosti. 

Oslobodenie od DPH

Daň z pridanej hodnoty spadá do kategórie nepriamych daní; zvýšením tejto dane je ovplyvnená finančná situácia jednotlivca ako aj ekonomika krajiny. Zákon o DPH presne vymedzuje typy tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od DPH. 

Tu je zoznam služieb, ktoré sú oslobodené od DPH:

 • Poštové služby
 • Zdravotná starostlivosť
 • Sociálne služby
 • Vzdelávacie služby
 • Služby poskytované členom
 • Služby súvisiace so športom a telesnou výchovou
 • Kultúrne služby
 • Zbieranie finančných prostriedkov
 • Verejnoprávne vysielanie a rozhlasové vysielanie
 • Poisťovacie služby
 • Dodávka a prenájom nehnuteľností
 • Finančné činnosti
 • Predaj poštových značiek a poštových kolkov

Vďaka tomuto oslobodeniu od DPH môžu byť tieto služby lacnejšie a dostupnejšie pre ľudí. Je potrebné spomenúť, že oslobodenie od DPH môže byť čiastočné alebo úplné. 

Základným pravidlom DPH je, že daňový subjekt (najčastejšie podnikateľ) platí DPH na konci zdaňovacieho obdobia.

Rozdiel medzi platcom a neplatcom DPH

Hlavným rozdielom medzi platcom a neplatcom DPH je povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty. Platiteľ DPH je zaregistrovaný na DPH a je mu udelená povinnosť odvádzať DPH za poskytnuté tovary a služby.

Na druhej strane, neplatca je subjekt, ktorý nie je registrovaný a na DPH a a nenastáva pre neho povinnosť platiť ani odvádzať DPH. Aj platca a aj neplatca sú zdaniteľné osoby.

Platca DPH môže byť fyzická alebo právnická osoba zamestnavajúca aspoň jedného zamestnanca a dosahujúca určený obrat. Táto osoba musí spĺňať už vyššie uvedené povinnosti platcu DPH; čiže musí viesť účtovníctvo, vydávať faktúry a pravidelne podávať daňové priznanie na príslušný daňový úrad.

Neplatca DPH môže byť malá živnosť alebo neziskové organizácie. Tieto živnosti/organizácie neuskutočňujú podnikateľskú činnosť v zmysle daňového zákona alebo sú oslobodené od platby DPH.

Ďalším veľkým rozdielom medzi platcom DPH a neplatcom DPH je tiež zdanenie v rámci krajín Európskej únie.

Platca DPH môže vykonávať cezhraničnú činnosť a uplatniť nárok na odpočet DPH zaplatenej za tovary a služby v iných krajinách EÚ. Naopak, neplatca DPH nie je oprávnený na odpočet DPH získaného v ostatných krajinách EÚ. 

Povinnosť byť platcom alebo neplatcom DPH sa môže zmeniť v priebehu podnikateľskej činnosti v závislosti od výšky obratu alebo zmeny právneho formátu subjektu.

Kedy nie som platca DPH

K záveru je potrebné zhrnúť všetky doteraz spomenuté body. Povinnosť byť platcom DPH závisí od niekoľkých faktorov – ekonomická činnosť, obrat od výšky 49 790 eur alebo viac. Ak podnikanie zahrňuje dodávky tovarov alebo služieb, je veľká možnosť, že ste platcom DPH. V takom prípade je zdaniteľná osoba je povinná evidovať DPH pri nákupe a odovzdať ju štátu po ich predaji.

Je potrebné dbať na aktuálne legislatívne zmeny a pravidelne overovať, či povinnosť byť platcov DPH zostáva nezmenená.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang