Ako zistiť odpracované roky – ktoré roky sú dôležité pre výpočet dôchodku

Ako zistiť odpracované roky a aké výhody to prináša? Je to téma, ktorá sa týka každého pracujúceho človeka a je dôležitá pre jeho budúcnosť a finančnú stabilitu. Čo presne sa počíta do týchto odpracovaných rokov a ktoré faktory sú dôležité pre výpočet dôchodku?


Obsah článku


Tento článok okrem iného preskúma, či sa počíta PN, evidencia na úrade práce a opatrovateľský príspevok do dôchodku.

Ako zistím odpracované roky?

Každý, kto je poistencom Sociálnej poisťovne, má možnosť získať aktuálny prehľad o svojich odpracovaných rokoch a ich započítaní do dôchodkových dávok. Ako zistím odpracované roky? Elektronický prístup k individuálnemu účtu predstavuje jednoduché a pohodlné riešenie.

Elektronický účet poistenca

Ide o novinku, ktorú nedávno zaviedla Sociálna poisťovňa. Tento moderný nástroj umožňuje získať rýchly a pohodlný prehľad o sociálnom poistení. Aktivovať účet sa dá online prostredníctvom eID karty alebo BankID, prípadne osobne na pobočke SP. Po aktivácii má jednotlivec okamžitý prístup k informáciám o odpracovaných rokoch a ďalších dôležitých údajoch.

Sociálna poisťovňa

Ak niekto preferuje osobný kontakt, môže sa vydať priamo na pobočku Sociálnej poisťovne s občianskym preukazom. Môže tiež využiť telefónny kontakt na infolinku Sociálnej poisťovne: 0800 123 123. Ak preferuje písomnú formu, môže požiadať o výpis z individuálneho účtu poistenca.

Hoci má Sociálna poisťovňa archív odpracovaných rokov každého občana, niekedy sa môže stať, že údaje o niektorých rokoch chýbajú.

Archív odpracovaných rokov – kde získať zápočet rokov?

S pripravou na dôchodok je spojených mnoho otázok a úloh. Nový nástroj nazvaný „Príprava na dôchodok“, dostupný cez elektronický účet poistenca (EUP), je užitočným pomocníkom pre tých, ktorí sa chcú pred odchodom do dôchodku aktívne pripraviť. Tento moderný nástroj poskytuje poistencovi dôležité informácie a údaje z archívu odpracovaných rokov.

Čo obsahuje príprava na dôchodok?

 • Sprievodnú informáciu, ktorá poskytuje prehľad o tom, čo všetko nová služba zahŕňa.
 • Informácie o neevidovanom období, teda o časových úsekoch, kedy podľa záznamov Sociálnej poisťovne nie je evidované dôchodkové poistenie.
 • Prehľad údajov na účely výpočtu dôchodku, vrátane informácií o dĺžke dôchodkového poistenia a dosiahnutých vymeriavacích základoch.
 • Zoznam zamestnávateľov, u ktorých je evidované dôchodkové poistenie od roku 1993.

Prístup k týmto informáciám, čiže archívu odpracovaných rokov, umožňuje poistencom lepšie sa pripraviť na dôchodok bez nutnosti kontaktovať pracovisko Sociálnej poisťovne. Možnosť získania potrebných dokladov v predstihu môže výrazne skrátiť čas vybavovania dôchodku. Okrem toho poistenec zistí, či dosiahol požadované obdobie dôchodkového poistenia pre predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch.

Archív odpracovaných rokov
Elektronický účet poistenca je jednoduchým spôsobom, kde získať zápočet rokov. Ponúka dôležité informácie z archívu odpracovaných rokov. To prispieva k transparentnosti a efektívnosti procesu vybavovania dôchodkových záležitostí.

Ktoré roky sú dôležité pre výpočet dôchodku?

Pri výpočte dôchodku treba zohľadniť každý odpracovaný rok, vrátane toho posledného. Ktoré roky sú teda dôležité pre výpočet dôchodku? Sociálna poisťovňa postupuje podľa zákona o sociálnom poistení, pričom zohľadňuje celé obdobie dôchodkového poistenia, vrátane posledného odpracovaného roku.

Vedeli ste, že… ?
Pri vymeriavaní dôchodku sa zhodnocujú aj vymeriavacie základy, z ktorých poistenec odvádzal poistné. Čím dlhšie obdobie platil vyššie odvody, tým vyšší bude aj jeho dôchodok.

Pri výpočte priemerného osobného mzdového bodu sa zhodnocuje celé obdobie odvádzania poistného. Vyššie odvody je potrebné platiť dlhodobo, nie len v poslednom roku pred dôchodkom.

Rovnováha medzi zárobkami a vymeriavacím základom

Ďalším dôležitým aspektom je vzťah medzi vymeriavacím základom a všeobecným vymeriavacím základom. Aj keď by poistenec v poslednom roku dosiahol najvyšší zárobok, osobný mzdový bod by mohol byť nízky, pretože by bol vymeriavací základ za tento rok delený celoročným všeobecným vymeriavacím základom.


Zákon určuje, že všeobecný vymeriavací základ v poslednom roku rozhodujúceho obdobia sa rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za predposledný kalendárny rok.


Tento fakt zabezpečuje spravodlivý a vyvážený výpočet dôchodku.

Čo sa počíta do odpracovaných rokov do dôchodku?

Podľa Sociálnej poisťovne sa do odpracovaných rokov pre predčasný starobný dôchodok po 40 rokoch započítavajú všetky roky dôchodkového poistenia. To zahŕňa aj obdobie poistenia v zahraničí, konkrétne v členských štátoch EÚ, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a Švajčiarsku, ako aj v štátoch, s ktorými má Slovensko medzinárodnú dohodu o sociálnom zabezpečení.

Do odpracovaných rokov sa počíta:

 • povinné dôchodkové poistenie
 • dobrovoľné dôchodkové poistenie
 • obdobie, počas ktorého jednotlivec vykonával službu policajta, profesionálneho vojaka alebo vojaka prípravnej služby
 • obdobie poberania invalidného dôchodku od 31. decembra 2007 do dosiahnutia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku, pokiaľ ho Sociálna poisťovňa uznala a vypláca
 • obdobie, počas ktorého bolo povinné dôchodkové poistenie prerušené podľa § 26 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení, alebo kedy bola osoba zaradená do evidencie nezamestnaných občanov po 31. decembri 2003

Do odpracovaných rokov sa nezapočítajú:

 • obdobie štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • obdobie nezamestnanosti
 • obdobie odborného alebo politického školenia
 • čas, kedy bolo potrebné dodatočne platiť poistné na dôchodkové poistenie počas štúdia alebo evidencie v evidencii uchádzačov o zamestnanie

Hoci tieto obdobia nie sú sčítané do 40 odpracovaných rokov, sú stále považované za obdobie dôchodkového poistenia a zahrňujú sa do 15 rokov tohto poistenia, ktoré je jednou z podmienok na získanie predčasného dôchodku.

Pri tom, čo sa počíta do odpracovaných rokov sa nerozlišuje, či ide o zamestnanca, SZČO alebo konateľa, pretože zákonné podmienky na priznanie predčasného dôchodku sa vzťahujú na všetkých rovnako.

Čo sa ráta do 40 odpracovaných rokov?

Predčasný starobný dôchodok môže byť pre niektorých ľudí vítanou podporou, ak sa ocitnú tesne pred dôchodkom a stratia prácu. Predčasný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a umožňuje zabezpečiť si príjem v starobe skôr, ako jednotlivec dosiahne dôchodkový vek.

Vedeli ste, že…?
Ak má jednotlivec najmenej 40 odpracovaných rokov, neuplatňuje sa na neho veková podmienka. To znamená, že ak splní aj ostatné zákonné požiadavky, má nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď mu do dôchodku chýba ešte viac ako dva roky. Ak mu do dôchodku chýba menej ako dva roky, nie je potrebné mať odpracovaných 40 rokov na získanie nároku na dôchodok.

Od 1. januára 2023 má človek nárok na predčasný starobný dôchodok, ak:

 • získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia
 • mu chýbajú najviac dva roky do dôchodkového veku alebo má za sebou najmenej 40 odpracovaných rokov
 • suma predčasného starobného dôchodku presahuje 1,6-násobok životného minima pre jednu plnoletú osobu.

Žiadateľovi nevznikne nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku, ak je povinne dôchodkovo poistený ako zamestnanec alebo živnostník.


Za rovnakých podmienok získava žiadateľ nárok, ak si sporil aj v druhom pilieri. V tomto prípade je suma predčasného dôchodku súčtom dvoch dávok. Pokiaľ požiada o predčasný dôchodok na základe odpracovaných 40 rokov, jeho dôchodok bude krátený o 0,30 % za každý mesiac od priznania dôchodku do dôchodkového veku.

Legislatívne zmeny od roku 2024 zavádzajú individuálny dôchodkový strop a možnosť požiadať o predčasný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch bez ohľadu na dosiahnutie dôchodkového veku.

Počíta sa invalidný dôchodok do odpracovaných rokov?

Áno. Na otázku, či sa počíta invalidný dôdochodok do odpracovaných rokov, je odpoveď jasná. Od 1. januára 2004 sa doba poberania invalidného dôchodku, ktorý udelila a vypláca Sociálna poisťovňa, počíta tiež ako obdobie dôchodkového poistenia a to až do okamihu, keď dôchodca dosiahne dôchodkový vek.

V prípade, že poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky na získanie starobného dôchodku, vypláca sa mu tá dávka, ktorá je vyššia. Ak sú obidve dávky vo vyplatenom množstve rovnaké, má dôchodca možnosť si vybrať, ktorú dávku preferuje. Pokiaľ sa vypláca iba jedna z týchto dávok, nárok na tú druhú zaniká.

Ak osoba, ktorá poberá invalidný dôchodok, dosiahne nárok na starobný dôchodok a požiada oň, Sociálna poisťovňa vypočíta výšku oboch dôchodkov a porovná ich. Osoba potom dostane ten dôchodok, ktorý je pre ňu výhodnejší.

Počíta sa práca na dohodu do odpracovaných rokov?

Áno aj nie. Od 1. januára 2013 sa na zamestnancov pracujúcich na dohodu o prácach mimo pracovného pomeru, ako sú dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti alebo dohoda o brigádnickej práci študentov, vzťahujú ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa minimálnej mzdy. To znamená, že zamestnávateľ musí dodržiavať minimálnu mzdu pri odmeňovaní týchto zamestnancov od začiatku roku 2013.

Taktiež od tohto dátumu sú tieto zamestnania povinne dôchodkovo poistené. Čím dlhšie a čím viac zamestnanec zarába, aj prostredníctvom dohôd, tým vyššiu penziu môže očakávať, pretože doba práce a výška príjmu sa započítavajú do odpracovaných rokov do dôchodku. Povinnosť platiť do Sociálnej poisťovne môže vzniknúť aj pri práci na Zmluvu o dielo – odvody.

Sezónne práce a odpracované roky

Novým druhom dohody, ktorý sa zaviedol od 1. januára 2023, je dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec pracujúci na tejto dohode je povinne dôchodkovo poistený. Podľa určitých podmienok sa obdobie pracujúceho na sezónnej práci započítava do odpracovaných rokov do dôchodku.

 • Ak sa zamestnancovi priznáva invalidný dôchodok, obdobie výkonu sezónnej práce sa automaticky započítava do odpracovaných rokov do dôchodku.
 • Ak sa priznáva dôchodok zo starobného poistenia, započítanie obdobia dôchodkového poistenia závisí od jeho mesačného príjmu po znížení o odvodovú odpočítateľnú položku pri sezónnej práci. Ak je mesačný príjem vyšší ako táto položka, obdobie sa započíta do dôchodkových rokov. Naopak, ak je mesačný príjem rovnaký alebo nižší ako odvodová odpočítateľná položka, obdobie sa nezapočíta do odpracovaných rokov do dôchodku.

Preto nie všetky dohody umožňujú účasť na dôchodkovom poistení, čo znamená, že niektoré obdobia práce na dohodu sa nemôžu započítať pre dôchodkové účely.

Počíta sa práca na dohodu do odpracovaných rokov
Obdobie sezónnej práce sa započíta do odpracovaných rokov do dôchodku za určitých podmienok.

Počíta sa opatrovateľský príspevok do dôchodku?

Áno, opatrovateľský príspevok sa počíta do dôchodku za určitých podmienok. Obdobie, počas ktorého bol fyzickej osobe poskytovaný peňažný príspevok na opatrovanie, sa započítava do odpracovaných rokov do dôchodku, za predpokladu, že táto osoba splnila určité podmienky. Tieto podmienky zahŕňajú:

 • trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 • absenciu povinného dôchodkového poistenia
 • nepriznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok
 • nedovŕšenie dôchodkového veku

Potvrdenie od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní peňažného príspevku na opatrovanie je potrebné na preukázanie tohto obdobia. Osoba, ako príjemca peňažného príspevku na opatrovanie, môže byť povinne dôchodkovo poistená ako poistenec štátu, pričom štát platí poistné len na dôchodkové poistenie, bez zahrnutia poistenia na nemocenské poistenie alebo poistenia v nezamestnanosti.

Pretože poskytovanie peňažného príspevku na opatrovanie sa započítava do obdobia potrebného pre dôchodok, nezapočítava sa do obdobia potrebného pre poistenie v nezamestnanosti.

Opatrovateľský príspevok (osobná asistencia) a dôchodok

Obdobie poskytovania osobnej asistencie osobám s ťažkým zdravotným postihnutím sa zohľadňuje v odpracovaných rokoch, ak osoba vykonávala asistenciu minimálne 140 hodín mesačne a splnila podmienky uvedené vyššie.

Tento fakt sa dokladuje:

 • Prostredníctvom zmluvy o osobnej asistencii uzatvorenej s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá musí byť overená Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
 • Alternatívne prostredníctvom výkazov o odpracovaných hodinách, ktoré musia byť doplnené o čestné prehlásenie. Výkazy a čestné vyhlásenie sa nachádzajú na webovej stránke Sociálnej poisťovne v sekcii Formuláre.

Počíta sa PN do dôchodku?

Nie, avšak… Počas PN človek neplatí sociálne poistenie, preto sa toto obdobie zvyčajne nepočíta do dôchodku. V takmer všetkých prípadoch sa však daný rok započíta do dôchodku, s výnimkou prípadu, keď by bol človek práceneschopný celý rok.

Obdobie dôchodkového poistenia zahŕňa povinné a dobrovoľné dôchodkové poistenie, za ktoré bolo zaplatené poistné. Ak je zamestnanec dočasne PN viac ako 52 týždňov, povinné dôchodkové poistenie sa preruší. To znamená, že toto obdobie sa už nebude započítavať ako čas odpracovaný do dôchodku. Takže to, či sa počíta PN do dôchodku, závisí od konkrétnych podmienok.

Započítava sa evidencia na úrade práce do odpracovaných rokov?

Nie. Evidencia na úrade práce sa nezapočítava do odpracovaných rokov.

Doba, kedy bol človek evidovaný ako nezamestnaný na úrade práce, sa nepočíta do odpracovaných rokov pre účely dôchodku. Preto nebudú tieto obdobia započítané do výpočtu dôchodku. Ak si človek želá, aby sa tieto obdobia započítali, treba, aby za ne doplatil dôchodkové poistenie.

Koľko rokov treba odpracovať na dôchodok na Slovensku?

Dôchodkový vek predstavuje dôležitý faktor pri určovaní času odchodu do dôchodku. Pre jednotlivé ročníky občanov je táto hranica odchodu rôzna a v posledných rokoch sa zvyšovala.

Aktuálne platí konkrétna hranica veku pre odchod do dôchodku pre osoby narodené pred rokom 1967. Táto hranica sa môže líšiť v závislosti od pohlavia a počtu vychovaných detí, pričom súčasný zákon o sociálnom poistení stanovuje presné parametre pre jednotlivé skupiny občanov.

Podľa aktuálneho zákona o sociálnom poistení:

 • Dôchodkový vek sa znižuje pre ženy, ktoré vychovali deti, pričom tento účinok platí aj pre mužov v prípade, že ich žena nemôže vykonávať rodičovskú úlohu.
 • Pre osoby narodené po roku 1967 sa plánuje zmena v určovaní dôchodkového veku. Ministerstvo práce bude mať možnosť stanoviť všeobecný dôchodkový vek pre daný ročník na základe štatistických údajov o strednej dĺžke života obyvateľov. Táto zmena môže zahŕňať zvýšenie alebo zníženie vekovej hranice podľa vývoja tejto štatistiky.
 • Od roku 2023 majú občania nárok na predčasný starobný dôchodok za podmienok, že:
  • dosiahnu minimálne 15 rokov dôchodkového poistenia.
  • chýbajú im maximálne dva roky do dosiahnutia dôchodkového veku.

Dajú sa kúpiť roky do dôchodku?

Áno, roky do dôchodku sa dajú „kúpť“. Človek má túto možnosť aj vtedy, keď už podáva žiadosť o dôchodkovú dávku. Tento krok je vhodný pre tých, ktorí si chcú zvýšiť svoju budúcu dôchodkovú dávku alebo zabezpečiť dostatočné obdobie poistenia na získanie nároku na dôchodkovú dávku.

Dostupné obdobie pre doplatenie poistenia sa viaže na legislatívne určené intervaly. Konkrétne, sa dá doplatiť poistné za obdobie od 1. januára 2004 (alebo obdobie prerušenia dôchodkového poistenia od 1. januára 2005), avšak len v rámci určeného časového rozsahu stanoveného zákonom.

Postup pre žiadosť o doplatenie poistenia je jednoduchý:

 • Vyplniť formulár „Oznámenie o dodatočnom zaplatení poistného na dôchodkové poistenie“
 • Priložiť potvrdenie o štúdiu alebo diplom o ukončení štúdia, prípadne iné dokumenty podporujúce žiadosť.
 • Tieto dokumenty následne predložiť na príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska.
Vedeli ste, že…?
Výška poistného, ktorú chce jednotlivec doplatiť, závisí od vymeriavacieho základu, ktorú si určí sám. Tento základ nesmie byť nižší ako minimálny vymeriavací základ a ani vyšší ako maximálny vymeriavací základ platný v danom roku.

Doplatené poistné nemá stanovenú konkrétnu splatnosť. Sociálna poisťovňa ho nemôže požadovať ani vymáhať. Avšak, poistné sa započíta do dôchodku až odo dňa jeho zaplatenia, čím si človek zabezpečí lepšie vyhliadky na budúce dôchodkové dávky.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang