Zmluva o dielo – definícia, kedy sa používa, vzor

Zmluva o dielo sa používa v prípade, keď sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa určité dielo. Za to mu objednávateľ zaplatí dojednanú cenu. V článku sa rozoberá, čo musí zmluva o dielo obsahovať, ako je to s odvodmi a kde nájsť vzor zmluvy o dielo.


Obsah článku


Slovenský právny poriadok pozná viacero typov zmlúv o dielo. Občiansky zákonník upravuje zmluvu o dielo, ktorú uzatvárajú fyzické osoby – nepodnikatelia medzi sebou, prípadne podnikateľ s nepodnikateľom.

Zmluvu o dielo podľa Obchodného zákonníka uzatvárajú podnikatelia. Tretím typom je zmluva o dielo podľa Autorského zákona.

Zmluva o dielo – definícia z Obchodného zákonníka

Podpísaním zmluvy o dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať určité dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú sumu za jeho vykonanie.

Dielo je zhotovenie určitej veci, pokiaľ nespadá pod kúpnu zmluvu. Dielom je aj montáž veci či jej údržba, oprava alebo úprava určitej veci.

V zmluve musí byť dohodnutá cena alebo v nej musí byť definovaný spôsob jej určenia. Výnimka môže nastať, ak obe zmluvné strany prejavia vôľu uzavrieť zmluvu aj bez tohto určenia.

Zmluva o dielo sa využíva pri stavbe domu alebo výrobe nábytku na mieru.

Kedy sa používa zmluva o dielo?

Zmluva o dielo sa môže pripraviť v týchto prípadoch:

 • Ak ide o vykonanie pracovnej činnosti, ako sú stavebné práce či montáže.
 • Ak je potrebné, aby niekto vyrobil nejakú vec na objednávku, môže ísť napríklad o výrobu nábytku, no aj postavenie stavby. V týchto prípadoch sa využíva špeciálny typ zmluvy o dielo, ktorý sa volá zmluva o zhotovení veci na zákazku.
 • Tretí typ zmluvy o dielo je vhodný vtedy, ak treba niečo opraviť alebo upraviť. Môže ísť o opravu topánok, vozidla aj domu. V tomto prípade sa uzatvorí so zhotoviteľom zmluva o oprave a úprave veci.

Dielom môže byť tiež hmotne zachytený výsledok inej činnosti.

Zmluva o dielo odvody

Ak je niekto autor a uzatvára teda zmluvu o dielo na základe Autorského zákona, musí vedieť aj to, aké odvody sa z takéhoto príjmu platia. Dielom v tomto prípade je výsledok tvorivej duševnej činnosti.

Môže to byť literárne, divadelné, hudobné, audiovizuálne či výtvarné dielo, no aj vedecké. Ide teda napríklad o obraz či fotografiu, knihu, počítačový softvér a iné.

Ako autor môže svoje príjmy z predaja diela zdaniť buď zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov, alebo zdanením v daňovom priznaní. To treba zohľadniť pri nastavovaní rodinného rozpočtu.

V prvom prípade mu platiteľ dane strhne daň 19 % a príjem dostane už očistený od dane. Tento príjem nemusí uvádzať v daňovom priznaní, ani z neho odvádzať odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Ak si autorské príjmy zdaní autor sám podaním daňového priznania, musí písomne uzatvoriť dohodu s platiteľom dane o neuplatnení dane vyberanej zrážkou. Tu si môže uplatniť daňové výdavky – buď skutočne preukázateľné, alebo paušálne výdavky 60 %.

Pozor však na to, že v tomto prípade vzniká povinnosť platiť odvody do zdravotnej poisťovne. Podľa výšky príjmov môže vzniknúť aj povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Zmluva o dielo môže byť vyhotovená, aj keď dielom je výsledok tvorivej činnosti.

Zmluva o dielo vzor

Zákon nevyžaduje písomnú formu Zmluvy o dielo. Tá vznikne dohodou zmluvných strán, ktoré sa dohodnú na predmete diela aj odmene za jeho vyhotovenie.

Ak však jedna zmluvná strana chce predísť budúcim sporom s druhou zmluvnou stranou, je určite lepšie mať všetko na papieri. Odporúča sa teda dať zmluve o dielo písomnú podobu.

Písomná zmluva o dielo musí obsahovať tieto náležitosti:

 • Označenie zmluvných strán – v prípade fyzických osôb ide o meno, adresu a dátum narodenia, v prípade firmy treba uviesť názov a sídlo spoločnosti, IČO a zápis v obchodnom registri.
 • Označenie diela, čiže definícia diela. Uviesť, či ide o zhotovenie, montáž, údržbu, opravu alebo úpravu veci, stavby alebo jej časti.
 • Cena diela – treba napísať buď konkrétnu sumu, pri ktorej je uvedené, že je nemenná, alebo spôsob určenia ceny. Zmluvné strany sa tiež dohodnú, či bude cena zaplatená pred alebo po dokončení diela.

Ak si niekto netrúfa vytvoriť písomnú zmluvu o dielu sám, môže využiť niektorý zo vzorov. Na internete je veľa možností, ako získať vzor zmluvy o dielo.

Zmluva o dielo vzor zdarma

Viaceré stránky zamerané na právo a právnické služby ponúkajú možnosť stiahnutia vzoru zmluvy o dielo za poplatok. Na niektorých je možné rovno do pripravenej šablóny vkladať údaje a stiahnuť si zmluvu ako wordový či pdf súbor. Spoplatnené vzory zmlúv sú k dispozícii napríklad na Tlačivá-online alebo na Legito.

Ak však niekto nechce za vzor zmluvy o dielo zbytočne míňať peniaze, môže hľadať vzory, ktorú sú dostupné zdarma. Vždy sa treba uistiť, že ide o správny typ zmluvy o dielo a spĺňa všetky potrebné náležitosti. Vhodné je tiež mať dostatočnú finančnú gramotnosť.

Nižšie sa nachádza vzor jednoduchej zmluvy o dielo. Dá sa použiť ako východisko pri tvorbe vlastnej zmluvy.

Vďaka vzoru zmluvy o dielo bude jej príprava jednoduchšia.

Jednoduchá zmluva o dielo – vzor

Tu je zmluva o dielo – vzor zdarma, z ktorej sa dá vychádzať. Dokumentu treba dať správnu grafickú podobu, stačí jednoduchá úprava vo worde.

Zmluva o dielo

uzatvorená podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len zmluva)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

 • Meno a priezvisko:     ………………….
 • Dátum narodenia:      ………………….
 • Trvalé bydlisko:           ………………….

(ďalej aj len objednávateľ)

Zhotoviteľ:

 • Obchodné meno:        ………………………..
 • Sídlo:                           ………………………..
 • IČO:                             ………………………..
 • DIČ:                             ………………………..
 • IČ DPH:                        ………………………..
 • Číslo účtu:                    ………………………..
 • Zapísaný v:                   ………………………..

(ďalej aj len zhotoviteľ)

2. Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo sú: ………………………………………………………. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve odovzdá uvedené dielo objednávateľovi.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo podľa čl. 1. ods. 1 zmluvy vykoná podľa tejto zmluvy a požiadaviek objednávateľa.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za riadne vykonané dielo zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú odmenu.

3. Odmena a platobné podmienky

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi odmenu za vykonanie diela spolu celkom …….,- € (slovom: ………. eur).

Odmena bude vyplatená bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedeného v čl. 1. tejto zmluvy po dokončení a odovzdaní diela.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si sám, vo vlastnom mene vysporiada všetky povinnosti (daňové a odvodové) voči inštitúciám, ktoré mu v súvislosti s prijatím dohodnutej odmeny za vykonanie predmetu tejto zmluvy vzniknú.

4. Lehota vykonania

Lehota vykonania: …………………

Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený odovzdaním diela objednávateľovi.

Odovzdaním sa objednávateľ stáva vlastníkom diela a je za neho plne zodpovedný.

5. Záverečné ustanovenia

Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať na základe písomnej dohody zmluvných strán formou dodatkov.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

V ………………………….. dňa ………………………………..

Za objednávateľa:                                   Za zhotoviteľa:

………………………………………………. ………………………………………..

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang