Exekúcia – ako funguje

Slovo exekúcia u väčšiny ľudí právom vyvoláva obavy a strach. Ak sa človek dostane do exekučného konania, znamená to, že nezvláda splácať svoje záväzky na ich úhradu je nútený podrobiť sa exekúcii.

Najlepšou radou, ktorú vám môžeme dať je, nikdy sa do problémov so splácaním nedostať. Prečítajte si niekoľko tipov ako sa problémom so splácaním vyhnúť. Ak už v problémoch ste, nie je na škodu vedieť o exekúcii niečo viac.

Keď sa o vás začne zaujímať exekútor

Exekúcia je nútený výkon súdnych aj iných rozhodnutí, ktoré vykonáva osoba na to štátom poverená a splnomocnená- exekútor. Exekučné konanie nastáva, ak veriteľ (poškodený) doručí súdnemu exekútorovi návrh na vykonanie exekúcie a uplynula lehota na dobrovoľné plnenie podľa konkrétneho rozhodnutia.

Dôležité je si povedať, že k exekúcii nedochádza bez dôvodu. Môže nastať z ľahostajnosti alebo nepozornosti k maličkosti, ako napríklad nezaplateného nedoplatku zo sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, ktorý narástol do vysokej sumy.

Alebo ide o ľudí, ktorí zle odhadli svoju finančné možnosti. Akokoľvek sa občania do exekúcie dostanú, musia si byť vedomí faktu, že zákon hovorí jasne a nie v ich prospech. Dlhy treba splatiť.

v exekúcii vás splatenie vyjde omnoho drahšie. Prečo? Pretože trovy.

Čo sú trovy?

Trovy sú vlastne poplatky za výdavky na vaše exekučné konanie, náhrady za straty času nad vaším konaním a odmena exekútora. Tá sa ráta ako 20 percent sumy z vymožiteľnej pohľadávky, minimum je ale niečo vyše 33 eur. + náhrada hotových výdavkov.

Priebeh exekučného konania

Začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Ten požiada súd o vydanie poverenia. Ak ste dostali upovedomenie o začatí exekúcie, máte možnosť podať námietky. Ak ju súd vyhodnotí ako oprávnenú, uzná ju a ukončí exekúciu.

Ak dlžník námietku nepodá, počká exekútor dva týždne a potom vydá exekučný príkaz, na ktorého základe je exekútor oprávnený konať. Máte však ešte možnosť počas týchto dvoch týždňov dlžnú sumu zaplatiť. Vtedy zaplatíte len 50 % trov. 

Ak nemáte dostatok prostriedkov na zaplatenie celej dlžoby, je tu možnosť dohodnúť si s exekútorom splátkový kalendár.

Spôsoby vymáhania dlhov

Ak exekučné konanie vychádza z podkladu splatenia dlhu peňažnou sumou vykonáva sa exekúcia:

  • zrážkou zo mzdy a iných príjmov
  • predajom hnuteľných vecí
  • predajom cenných papierov
  • predajom nehnuteľnosti
  • predajom podniku
  • prikázaním pohľadávky

Najrýchlejšie riešenie je, ak má dlžník bankový účet s uloženou hotovosťou, ktorá stačí na pokrytie dlžnej sumy. Vtedy sa jednoducho zablokujú a strhnú požadované prostriedky. Ak tam dlžník nemá dostatok prostriedkov, postupuje sa k vyššie uvedeným možnostiam.

Podľa vyhlášky z roku 2014 vám už však exekútor nemôže vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti, ak je dlžná suma nižšia ako 2000 eur. Je tu ale výnimka, ktorá sa vzťahuje na osoby dlžiace v drobných exekúciách do 2000 eur ktorých súčet je ale vyšší ako spomenutá suma. Taktiež sa to nevzťahuje na občanov dlhujúcich na výživnom.

Ak exekučné konanie vychádza z plnenia dlhu inak ako zaplatením finančnej sumy, vykonáva sa exekúcia:

  • vyprataním
  • zničením alebo odobratím vecí na náklady povinného
  • rozdelením spoločnej veci,
  • uskutočnením prác a výkonov

Spôsob akým sa vykoná exekúcia rozhodne exekútor. Je možné ju vykonať v jednom exekučnom konaní i viacerými spôsobmi.

Zoberú mi úplne všetko?

I napriek tomu že sa voči vám vedie exekučné konanie je pár vecí na ktoré vám exekútor siahnuť nemôže. Pri exekučnom konaní ktoré vychádza z plnenia dlhu inak ako zaplatením finančnej sumy sa nesmie siahnuť napríklad na hotové peniaze do výšky 99,58 €, snubný prsteň a obrúčku, študijnú literatúru a hračky.

Siahnuť tiež nemôže na zdravotnícke pomôcky a veci, ktoré potrebujete vzhľadom na vašu chorobu alebo telesné poškodenie, domáce zvieratá okrem tých, ktoré slúžia na podnikanie, vaše podiely na majetku v dôchodkovom fonde v druhom pilieri, auto, ktoré dlžník potrebuje na individuálnu prepravu a prepravu osôb s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodiny a členov domácnosti.

Pri exekučnom konaní vychádzajúceho z plnenia dlhu zaplatením finančnej sumy, vám musí zostať suma vo výške životného minima na vás a na vašu manželku/manžela a ďalšie vyživované osoby vo výške 50 percent životného minima.

Pri vymáhaní spôsobom zrážky zo mzdy sa teda postupuje tak, že vám odčítajú nevyhnutnú sumu na životné minimum a zvyšok sa rieši tretinovým systémom, kedy sa bežné pohľadávky strhnú z jednej tretiny a zvyšné dve sú vám k dispozícií.

To neplatí pri prednostných pohľadávkach, kedy sa vám dlžná suma strháva až z dvoch tretín. Sem patrí napríklad výživné či pohľadávka náhrady škody spôsobená úmyselným trestným činom.

Rada na záver

Exekúcia je naozaj komplexnou problematikou a nie je možné je celkom zhrnúť v jednom článku. Len zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti obsahuje cez 250 paragrafov a upravuje množstvo výnimiek a odlišných postupov.

Jedno je však isté. Ak niekto svoje dlhy nespláca, exekúcii sa nevyhne. Dobrou radou na záver je využívať pri riešení akýchkoľvek finančných produktov služby spoľahlivého finančného sprostredkovateľa, ktorý vám poradí a takisto upozorní v prípade, že by ste v budúcnosti mohli mať problém so splácaním.

Bohužiaľ nevýhodné pôžičky si berie stále množstvo ľudí, niekedy nedokážu ľudia splácať ani výhodné pôžičky. Životnú úroveň zásadne nezvyšujú ani pomaly rastúce mzdy, dôchodky či zvýšenie invalidných dôchodkov. Do exekúcií sa často dostávajú práve osoby s nízkymi príjmami.

Finančné problémy treba riešiť čím skôr, lebo človek je potom v strese, ktorý môže viesť aj k závažným psychologickým poruchám, napríklad panickej poruche.

Takisto je lepšie vždy spolupracovať s renomovanými finančnými inštitúciami, ktorý aj prípadné problémy so splácaním vedia lepšie vyriešiť k obojstrannej spokojnosti.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang