Invalidný dôchodok – 2024, výpočet, žiadosť

Invalidný dôchodok je sociálna výhoda, ktorá poskytuje finančnú podporu jednotlivcom, ktorí nie sú schopní práce kvôli zdravotným postihnutiam alebo chorobe. Na Slovensku je tento systém dôchodkového zabezpečenia dôležitou súčasťou sociálnej politiky.

Tento článok predstaví základné informácie o invalidnom dôchodku a ako oň požiadať. Navyše popíše spôsob výpočtu invalidného dôchodku za rôznych podmienok.


KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

 • Invalidný dôchodok predstavuje dávku pre osoby s priznanou invaliditou, ktorá im zamedzuje pracovať bez prekážok.
 • Možno rozlíšiť dva stupne invalidného dôchodku, pričom čiastočný invalidný dôchodok je poberaný osobami s obmedzením práce do 70 %, a plný invalidný dôchodok je priznaný osobám s invaliditou nad 70 %.
 • Zamestnanci Sociálnej poisťovne počas stretnutí so žiadateľom pripravia žiadosť o invalidný dôchodok. Následne posudkový lekár poisťovne rozhodne o miere invalidity na základe dokumentácie.
 • Po predložení potrebných dokladov a posudku od lekára Sociálna poisťovňa rozhodne o udelení invalidného dôchodku do 60 dní od podania žiadosti o dôchodok.
 • Dávku je možné dostávať v hotovosti, alebo požiadať o zasielanie na bankový účet.

Čo je invalidný dôchodok?

Invalidné dôchodky sú dôležitou súčasťou sociálnej starostlivosti, ktorá má za cieľ poskytnúť finančnú podporu ľuďom, ktorí sa v dôsledku trvalých zdravotných obmedzení (invalidity) nemôžu uživiť. Za invaliditu sa považuje:

 • dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, ktorým poklesne možnosť pracovať o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou osobou
 • tento dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav vyhodnotí posudkový lekár, pričom ide o dobu spravidla dlhšiu ako 1 rok

Táto dávka je určená na pokrytie základných životných nákladov a zabezpečenie základnej kvality života pre tých, ktorí ho potrebujú. Invalidný dôchodok je poskytovaný Sociálnou poisťovňou a je vyplácaný z invalidného poistenia.

To, že je niekto na invalidnom dôchodku, ešte neznamená, že si nemôže zarobiť, napríklad opatrovaním osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ak je schopný opatrovať, invalidný dôchodca môže poberať opatrovateľský príspevok zároveň s invalidným dôchodkom.

Kto má nárok na invalidný dôchodok?

Invalidný dôchodok je udeľovaný na základe preddefinovaných kritérií, ktoré musí osoba spĺňať, aby jej bol dôchodok priznaný. Kto teda má nárok na invalidný dôchodok?

 1. Zníženie pracovnej schopnosti o najmenej 40 %:
  Nárok na invalidný dôchodok vzniká v prípade, že schopnosť jednotlivca pracovať poklesla o najmenej 40 % v dôsledku zdravotných problémov, úrazu alebo choroby.
 2. Dostatočný počet rokov dôchodkového poistenia:
  Osoba musí mať odpracovaný dostatočný počet rokov, ktorý sa určuje podľa veku. V prípade úrazu, choroby z povolania, doktorantov alebo detí, sa táto podmienka automaticky berie ako splnená.
  • do 20 rokov – menej ako 1 rok
  • od 20 rokov do 24 rokov – najmenej 1 rok
  • nad 24 rokov do 28 rokov – najmenej 2 roky
  • nad 28 rokov do 34 rokov – najmenej 5 rokov
  • nad 34 rokov do 40 rokov – najmenej 8 rokov
  • nad 40 rokov do 45 rokov – najmenej 10 rokov
  • nad 45 rokov – najmenej 15 rokov
 3. Neplnenie podmienok pre starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok:
  Osoba nesmie spĺňať podmienky pre starobný dôchodok, alebo ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok.
 4. Špeciálne podmienky pre nezaopatrené deti:
  Nezaopatrené deti, ktoré sa stali invalidnými, majú nárok na tzv. invalidný dôchodok z mladosti, avšak možnosť vyplácania dôchodku vznikne po dovŕšení 18 rokov.
 5. Doktoranti mladší ako 26 rokov:
  Doktoranti dennej formy štúdia, ktorí ešte nedovŕšili 26 rokov, majú taktiež nárok na invalidný dôchodok, ak ich trvalý pobyt je na území Slovenska.

Zdravotný stav jednotlivca je posudzovaný posudkovým lekárom príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne. Tento lekár vykonáva posúdenie na základe lekárskych správ a zdravotnej dokumentácie jednotlivca.

Ako požiadať o invalidný dôchodok – žiadosť a postup

Tí, ktorí sa rozhodli žiadať o invalidný dôchodok môžu nasledovať nasledujúce kroky, ktorými začnú proces získania tejto sociálnej dávky.

1. Rezervácia termínu online

Pre začiatok je potrebné navštíviť webovú stránku Sociálnej poisťovne a vyhľadať rezervačný systém. Tu si možno zarezervovať stretnutie so zamestnancom Sociálnej poisťovne v pobočke blízko trvalého bydliska. V rezervačnom systéme možno následne nájsť všetky potrebné informácie o stretnutí, ako aj zoznam dokumentov, ktoré budú potrebné pri stretnutí.

2. Príprava potrebných dokumentov

Na stretnutie so zamestnancom Sociálnej poisťovne je potrebné priniesť požadované doklady. Žiadosť o invalidný dôchodok pomôže vyplniť a vybaviť zamestnanec Sociálnej poisťovne, takže ju nemusia jednotlivci pripravovať doma a priniesť so sebou.

Medzi potrebné dokumenty patria:

 • občiansky preukaz
 • doklady o vzdelaní
 • muži potrebujú vojenskú knižku
 • evidenčný list dôchodkového poistenia pre tých, ktorí plánujú ostať pracovať u svojho zamestnávateľa
 • rodné listy detí
 • doklady o zamestnaniach a hrubej mzde
 • pre zasielanie dôchodku na účet je potrebné tlačivo „Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke“

V tomto kroku prípravy potrebnej dokumentácie možno kontaktovať svojho obvodného lekára o záujme požiadať o invalidný dôchodok. Zamestnanec Sociálnej poisťovne bude po prvom stretnutí žiadať lekára o dokument „Prehliadka zisťovacia – kontrolná„. Tým, že lekár bude vopred oboznámený o záujme o invalidný dôchodok má dostatok času pripraviť dokumenty o zdravotnom stave, čím sa ušetrí čas vybavovania invalidného dôchodku.

Osoby, ktoré plánujú aj naďalej pracovať pre súčasného zamestnávateľa, ho môžu požiadať predom o vystavenie evidenčného listu dôchodkového poistenia. Tento dokument bude potrebné predložiť Sociálnej poisťovni.

3. Prvé stretnutie v Sociálnej poisťovni

Pri prvom stretnutí so zamestnancom Sociálnej poisťovne je nevyhnutné predložiť všetky potrebné doklady týkajúce sa žiadosti o invalidný dôchodok. Zamestnanec poisťovne vypíše Záznam o uplatnení nároku na invalidný dôchodok a následne kontaktuje obvodného lekára, ktorý pripraví potrebné doklady a tlačivá.

4. Druhé stretnutie v Sociálnej poisťovni

Na druhom stretnutí v pobočke Sociálnej poisťovne posudkový lekár na základe poskytnutých tlačív od lekára zhodnotí percentuálny pokles schopnosti vykonávať pracovnú činnosť a diagnózu invalidného dôchodku. Následne zamestnanec poisťovne vyplní spolu so žiadateľom samotnú elektronickú Žiadosť o invalidný dôchodok.

5. Posúdenie žiadosti

Do 60 dní od podania žiadosti žiadateľ obdrží rozhodnutie o priznaní invalidného dôchodku poštou. Následne Sociálna poisťovňa určí výplatný termín dávky, ktorý je mesačný a môže byť vyplatený buď na účet, alebo v hotovosti.

Na invalidný dôchodok majú nárok všetky osoby, ktoré nespĺňajú podmienky pre získanie starobného dôchodku či predčasného starobného dôchodku.

Invalidný dôchodok – výpočet

Výpočet invalidného dôchodku je komplexný proces, ktorý zohľadňuje niekoľko faktorov vrátane zdravotného stavu žiadateľa, jeho pracovného života a počtu odpracovaných rokov.

 • Výpočet invalidného dôchodku pri viac ako 70 % neschopnosti práce:
  Dávka = POMB x ODP x ADH
 • Výpočet dôchodku pri viac ako 40 %, ale najviac 70 % neschopnosti práce:
  Dávka = (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu
 • Výpočet dôchodku pre tých, ktorí si privodili invaliditu sami alkoholom alebo návykovými látkami:
  Dávka = (POMB x ODP x ADH) / 2, alebo Dávka = (POMB x ODP x ADH) x percentuálna miera poklesu / 2
 • Výpočet dôchodku pre poistencov do 20 rokov, ktorý nemal žiadne obdobie povinného dôchodkového poistenia:
  Namiesto POMB sa využije koeficient v hodnote 0,67, pričom platia predošlé vzorce.

Vysvetlenie skratiek:
POMB = priemerný osobný mzdový bod
ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a pripočítaného obdobia
ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku

Príklad:

Od 4. januára 2024 bol jednotlivec uznávaný za osobu s postihnutím, s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %. V čase uznania za invalidnú osobu mal na svojom konte 5 643 dní platby dôchodkového poistenia. Ďalších 2 060 dní do dovŕšenia dôchodkového veku predstavovalo obdobie od uznania postihnutia až po dôchodkový vek, čo spolu tvorilo 7 703 dní, čo je ekvivalent 21,1042 rokov dôchodkového poistenia.

Hodnota jeho priemerného osobného mzdového bodu po úprave bola 0,7874. Túto hodnotu možno vypočítať tak, že hrubý príjem jednotlivca (vymeriavací základ) sa vydelí priemernou ročnou mzdou na Slovensku. Ak bol príjem na úrovni priemernej mzdy, OMB je na úrovni 1, ak žiadateľ zarábal polovicu priemernej mzdy, OMB je na úrovni 0,5.

V roku 2024 bola aktuálna dôchodková hodnota vo výške 17,7688 eur.

Suma jeho invalidného dôchodku od 4. januára 2024 sa vypočítala ako
Dávka = 0,7874 x 21,1042 x 17,7688 = 295,30 eur mesačne (po zaokrúhlení nahor na 10 eurocentov).

Čiastočný a plný invalidný dôchodok – aký je rozdiel?

Čiastočný invalidný dôchodok je často nazývaný aj ako invalidný dôchodok 1. stupňa. Tento druh dôchodku je určený pre osoby, ktoré majú obmedzenú schopnosť pracovať v rozsahu od 40 % do 70 %. Stupeň invalidity čiastočného invalidného dôchodku potom určuje posudkový lekár na základe vykonanej expertízy a vyhodnotenia zdravotného stavu žiadateľa.

Plný invalidný dôchodok sa často označuje aj ako invalidný dôchodok 2. stupňa. Ide o dôchodok pre osoby, u ktorých je zaznamenaný výraznejší pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, a to viac ako 70 %. Pri určení invalidného dôchodku 2. stupňa sa používa prvý vzorec uvedený vyššie.

Jednotlivec, ktorý je oprávnený poberať čiastočný či plný invalidný dôchodok, má stále možnosť pracovať popri jeho poberaní, ak to jeho zdravotný stav dovolí.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang