Materská dovolenka – trvanie, kto má nárok a otcovia na materskej

Materská dovolenka je obdobie voľna pre ženy po pôrode, počas ktorého sa môžu starať o svoje dieťa a poberať materský príspevok. V tomto článku sú zhrnuté kľúčové informácie o materskej dovolenke vrátane jej trvania, nároku na ňu a výšky materského príspevku.

Kľúčové informácie článku:

Koľko trvá materská dovolenka – klasická dĺžka, koľko trvá pre osamelé matky alebo v prípade narodenia viacerých detí naraz

Kto má nárok na dávku na materskej dovolenke a ako vypočítať jej výšku

Ako je to s dávkou na materskej pre nezamestnané

Otcovia na materskej – aké sú možnosti a výhody

Nárok na materskú dovolenku má každá žena, ktorá je zamestnaná a spĺňa podmienky nemocenského poistenia. Podmienkou je odpracovať aspoň 270 dní v posledných 2 rokoch pred nástupom na materskú dovolenku.

Nárok na materskú dovolenku má aj samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je dobrovoľne nemocensky poistená. Po novom majú nárok na materskú dovolenku aj študentky vysokých a stredných škôl a nezamestnané ženy. V týchto prípadoch však musia spĺňať niekoľko podmienok.

Koľko trvá materská dovolenka?

Štandardné trvanie materskej dovolenky je stanovené na 34 týždňov. V prípade osamelých matiek (ženy žijúce samy, slobodné, ovdovené, rozvedené alebo osamelé z iných vážnych dôvodov) trvá materská dovolenka 37 týždňov.

Koľko trvá materská dovolenka pri viacerých deťoch? Ak sa súčasne narodia dve alebo viac detí, materská dovolenka trvá až 43 týždňov.

Ak žena porodí pred termínom pôrodu a nevyčerpá celých 6 týždňov materskej dovolenky pred pôrodom, má stále nárok na celkovo 34 týždňov materskej dovolenky (37 týždňov v prípade slobodnej matky, 43 týždňov v prípade viacnásobného pôrodu).

Materská dovolenka – trvanie pri oneskorenom nástupe

Klasicky môže žena nastúpiť na materskú dovolenku najskôr osem týždňov, zväčša však šesť týždňov, pred dátumom pôrodu, ktorý stanovuje lekár. 

Niektoré ženy si myslia, že ak nastúpia na materskú dovolenku neskôr, budú môcť dávku poberať dlhšie, no nie je to tak. Ak sa žena dobrovoľne rozhodne, že na materskú dovolenku nastúpi neskôr ako 6 týždňov pred pôrodom, materská dovolenka sa jej skráti – odo dňa pôrodu na 28 týždňov.

Netreba zabudnúť, že zamestnanec musí zamestnávateľovi ohlásiť nástup na materskú dovolenku aspoň mesiac vopred

Kto má nárok na materskú dávku

Nárok na dávku na materskej dovolenke vzniká na základe nemocenského poistenia. Nárok na materskú má poistenec v prípade, že bol nemocensky poistený 270 dní v posledných 2 rokoch pred pôrodom

Materská dávka sa vypláca: 

 • zamestnancovi, ak nemocenské poistenie zaňho platil zamestnávateľ
 • samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá si poistenie platila sama
 • dobrovoľne nemocensky poistenej osobe
 • osobe, ktorej vznikol nárok na materské dávky po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote

Od januára 2024 sa do 270 dní nemocenského poistenia započítava aj štúdium na strednej či vysokej škole. To však len vtedy, ak daná osoba pred pôrodom úspešne ukončí príslušný stupeň vzdelávania.

Znížený príjem počas materskej a rodičovskej dovolenky môže k potrebe požičania si peňazí – na čo si dať pozor pri pôžičke na materskej?

Výpočet výšky dávky na materskej je dôležitý z hľadiska rodinného rozpočtu.

Materská dovolenka výpočet

Výška dávky na materskej dovolenke sa odvíja od priemerného hrubého príjmu za 12 mesiacov pred nástupom na ňu. Dávka je vo výške 75 % priemerného hrubého zárobku na základe vymeriavacieho základu.

Vymeriavací základ sa vypočíta z hrubej mzdy za 12 kalendárnych mesiacov pred nástupom na materskú. To znamená 12 x výška platu v hrubom, toto číslo sa potom vydelí počtom dní v roku, čiže 365. Výsledok je výška vymeriavacieho základu.

Koľko je materská dovolenka sa potom počíta podľa dní v mesiaci. Za mesiac, ktorý má 31 dní, bude materská dávka 31 x vymeriavací základ x 0,75, čiže 75 %.

Ak je budúca mamička SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba, jej nemocenské poistenie musí trvať nepretržite 26 týždňov pred vznikom nároku na materskú.

Presný výpočet materskej dovolenky poskytne zamestnávateľ alebo Sociálna poisťovňa.

Koľko je materská dovolenka minimálna a maximálna

Minimálna výška materskej dávky nie je určená. Ak však má niekto materskú dávku nižšiu ako je výška rodičovského príspevku – čiže v roku 2024 sumu 345,20 eur – má nárok na dorovnanie do tejto výšky. O tento príspevok treba požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Maximálna výška materskej dávky je v roku 2024 určená na 1929,30 eur pri 30-dňovom mesiaci a 1993,60 eur pri 31-dňovom mesiaci.

Nezamestnaná a materská dovolenka

Na Slovensku má nárok na materskú dovolenku aj žena, ktorá v čase nástupu na ňu nie je zamestnaná. Podmienkou však je, že v minulosti splnila podmienky nemocenského poistenia.

Tie sú:

 • Dĺžka zamestnania: najmenej 270 dní zamestnania alebo inej činnosti, za ktorú sa platí nemocenské poistenie, v posledných dvoch rokoch pred nástupom na materskú dovolenku.
 • Nemocenské poistenie: žena otehotnie do 180 od zániku poistenia. Dátum stanovuje lekár.
 • Dátum začatia: nezamestnaná žena môže nastúpiť na materskú dovolenku najskôr 8 týždňov pred termínom pôrodu a najneskôr 6 týždňov po pôrode.

Výška materského pre nezamestnané ženy sa odvíja od výšky dobrovoľného nemocenského poistenia, ktoré žena zaplatila za posledných 12 mesiacov pred nástupom na materskú dovolenku. Minimálna výška materského pre nezamestnané ženy je 270 eur mesačne.

Na materskú dovolenku čoraz častejšie chodia aj otcovia. Rodine to prináša to množstvo výhod.

Materská dovolenka otec

V posledných rokoch rastie trend, keď sa otcovia aktívne zapájajú do starostlivosti o dieťa a čerpajú materskú dovolenku. Túto možnosť využívajú zväčša vtedy, keď je dieťa už väčšie.

Materská dovolenka – otec podmienky:

 • Začiatok počas trvania nemocenského poistenia alebo najviac 7 dní po jeho zániku.
 • V posledných 2 rokoch pred dňom nástupu na materskú dovolenku otec bol nemocensky poistený najmenej 270 dní.
 • Nemá príjem z pracovného pomeru, z ktorého sa mu vyplácajú materské dávky.
 • Nie je zadlžený a nemá nedoplatky na poistnom.
 • O dieťa sa otec na materskej dovolenke naozaj stará.
 • Matka nepoberá materský alebo rodičovský príspevok na to isté dieťa.

Otec môže nastúpiť na materskú dovolenku po 6 týždňoch od pôrodu. Má nárok na rovnakú dĺžku materskej dovolenky ako matka, a to 34 týždňov (37 týždňov pre osamelého otca, 43 týždňov pre otca viacerých detí).

Materská dovolenka pre otcov sa stáva čoraz bežnejšou realitou. Hoci stále existujú určité prekážky, otcovia, ktorí sa rozhodnú pre túto cestu, prinášajú svojim rodinám mnoho pozitív a výhod.

S rastúcim povedomím o dôležitosti aktívneho otcovstva možno očakávať, že možnosti otcov na materskej dovolenke sa budú naďalej zlepšovať.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang