Rodičovský príspevok 2024 – výška, nárok a pôžička

Poskytovanie rodičovského príspevku je často spojené s termínom rodičovská dovolenka. Tento termín označuje obdobie, kedy zamestnávateľ umožňuje svojmu zamestnancovi absenciu z práce na starostlivosť o dieťa, a zároveň zamestnanec dostáva rodičovský príspevok. Čo je rodičovský príspevok? Aká je výška rodičovského príspevku?

Rodičovský príspevok predstavuje štátnu finančnú podporu, ktorá zabezpečuje starostlivosť o maloleté dieťa. Táto dávka sa nevzťahuje na nemocenské poistenie, ako napríklad materská. 


Članok sa venuje týmto témam

 • Definícia rodičovského príspevku: Rodičovský príspevok je forma finančnej podpory zo strany štátu, ktorá poskytuje podporu na starostlivosť o dieťa.
 • Nárok na rodičovský príspevok: Nárok na rodičovský príspevok má rodič dieťaťa, fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené, alebo manžel/manželka rodiča dieťaťa. Podmienky nároku sú podrobne špecifikované v zákone.
 • Výška rodičovského príspevku: Výška príspevku závisí od toho, či oprávnena osoba predtým dostávala materský príspevok. Suma sa mení aj v závislosti od počtu detí a ich zdravotného stavu.
 • Predĺžený rodičovský príspevok a škôlka: Rodičia majú nárok na predĺžený rodičovský príspevok, ak dieťa nebolo prijaté do škôlky z kapacitných dôvodov.
 • Podanie žiadosti o rodičovský príspevok: Žiadosť o rodičovský príspevok sa podáva na príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, a obsahuje podrobné informácie o žiadateľovi a dieťati.
 • Diagnózy na predĺžený rodičovský príspevok: Existujú určité zdravotné diagnózy, ktoré môžu ovplyvniť nárok na predĺžený rodičovský príspevok.
 • Jednorázový rodičovský príspevok: Špeciálny príspevok určený na pokrytie nevyhnutných potrieb novorodenca.

Rodičovský príspevok – čo to je 

Rodičovský príspevok je forma finančnej podpory zo strany štátu, ktorá je poskytovaná oprávnenej osobe na pokrytie nákladov spojených s adekvátnou starostlivosťou o dieťa. Podmienky a spôsob poskytovania rodičovského príspevku sú stanovené v zákone č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a ďalších príslušných právnych predpisoch.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je orgánom, ktorý má za úlohu vyplácať rodičovský príspevok oprávnenej osobe.

Nárok na rodičovský príspevok

Na Slovensku má nárok na rodičovský príspevok fyzická osoba, ktorá má na starosť dieťa a spĺňa určité podmienky stanovené zákonom. Avšak rodičovský príspevok môže poberať aj určitá skupina ľudí a nielen rodič; spravidla ide o nasledovné:

 • Rodič dieťaťa – Rodič dieťaťa má nárok na rodičovský príspevok, či už ide o otca alebo matku.
 • Fyzická osoba, ktorej je zverené dieťa – V prípade, že dojde k prideleniu starostlivosti nad dieťaťom iným osobám namiesto rodičov na základe súdneho alebo úradného rozhodnutia zo strany Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), takáto osoba má právo požiadať o a pobierať rodičovský príspevok.
 • Manžel alebo manželka rodiča dieťaťa – v pírpade, že manžel alebo manželka žije s rodičom dieťaťa v jednej domácnosti, má taktiež právo požiadať o rodičovský príspevok. 

Oprávnená osoba, ktorou je napríklad matka dieťaťa, môže poberať rodičovský príspevok na dieťa:

 • do troch rokov
 • do šiestich rokov, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav 
 • do šiestich rokov, ktoré je zverejnené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a to najdlhšie po dobu troch rokov od právoplatnosti prvého rozhodnutia o zverení dieťaťa do starostlivosti
 • do šiestich rokov, najdlhšie do začiatku školského roka, v ktorom začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie.

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba, ktorá je určená podľa vzájomnej dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú; v praxi to znamená, že buď príspevok poberá matka dieťaťa alebo otec, obaja nie.

Ak má rodina viacero detí, len jedna osoba má nárok na rodičovský príspevok, ktorý je stanovený dohodou. To znamená, že aj keď v domácnosti sú napríklad dve deti vo veku do 3 rokov, len jedna oprávnená osoba dostane rodičovský príspevok, nie dvojnásobnú sumu.

Rodičovský príspevok je forma finančnej podpory zo strany štátu, ktorá je poskytovaná oprávnenej osobe na pokrytie nákladov spojených s adekvátnou starostlivosťou o dieťa.

Koľko je rodičovský príspevok

Výška rodičovského príspevku sa stanovuje na základe dvoch úrovní a závisí od toho, či oprávnena osoba, ktorá oň požiadala, pred nástupom nároku na rodičovský príspevok, dostávala materský príspevok alebo ekvivalentnú dávku ako materský príspevok v inej krajine Európskej únie.

Výška rodičovského príspevku sa stanovuje podľa toho, či sa rodičovi pred nárokom naň vyplácalo materské alebo nie. Na materské má nárok rodič dieťaťa, ale vždy len jeden. Ak áno, vyšší rodičovský príspevok je vo výške 473,30 eur (platný od 1.8.2023 aj v roku 2024). V prípade, že materské neexistovalo a rodič žiada o rodičovský príspevok od narodenia dieťaťa, suma je nižšia, konkrétne 345,20 eur.

Pri dvojičkách je výška rodičovského príspevku pre matku, ktorá poberala materské, 591,60 eur, zatiaľ čo pre matku, ktorá materské nepoberala, je suma nižšia, a to 431,50 eur.

Je dôležité podotknúť, že výška rodičovského príspevku sa mení vplyvom zmeny životného minima.

Predĺžený rodičovský príspevok a škôlka 

Nárok na predĺžený rodičovský príspevok majú rodičia, ktorých dieťa nebolo prijaté do škôlky z kapacitných dôvodov. Na tento príspevok majú rodičia alebo oprávnené osoby nárok do troch rokov dieťaťa.

Rodič má nárok na tento príspevok až do začiatku školského roka, kedy jeho dieťa začne navštevovať predprimárne vzdelávanie. Predprimárne vzdelávanie je povinné pre deti, ktoré majú päť rokov do 31. augusta predchádzajúceho školského roka a budú od tohto dátumu povinné ísť do základnej školy.

Na predĺžený rodičovský príspevok, je potrebné podať žiadosť na príslušnom Úrade práce, ktorý prislúcha trvalému pobytu oprávnených osôb. Pri požiadavke je nutné priložiť rozhodnutie o neskoršom prijatí dieťaťa do materskej školy podľa jeho trvalého bydliska, pričom toto rozhodnutie nesmie byť staršie ako 12 mesiacov.

Platnosť predĺženého rodičovského príspevku sa viaže na školský rok čiže od 1. septembra do 31. augusta nasledujúceho školského roka. 

Právo na rodičovský príspevok zaniká, ak dieťa začne navštevovať inú materskú školu alebo začne plniť povinné predprimárne vzdelávanie. Rodič je povinný o tomto vyrozumení informovať príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do ôsmich dní od nástupu dieťaťa do materskej školy, ktorú zriadila miestna samospráva.

Nárok na rodičovský príspevok má len jedna oprávnená osoba, ktorá je určená podľa vzájomnej dohody osôb, ktoré sa o dieťa starajú.

Úrad práce a rodičovský príspevok – podanie žiadosti

Na to, aby oprávnená osoba mohla získať rodičovský príspevok, musí požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa:

 • Podaním písomnej žiadosti osobne alebo poštou.
 • Podaním elektronickej žiadosti cez portál slovensko.sk, pričom je potrebné mať čítačku, občiansky preukaz s čipom a softvérové vybavenie na zabezpečenie elektronického kvalifikovaného podpisu.

Oprávnenej osobe teda nárok na rodičovský príspevok nevzniká automaticky. Žiadosť je k dispozícii na pobočkách a webe ÚPSVaR.

Žiadosť o rodičovský príspevok musí zahŕňať:

 • informácie o žiadateľovi 
 • sociálne postavenie žiadateľa
 • vzťah žiadateľa k dieťaťu 
 • informácie o dieťati
 • spôsob výplaty (môže byť vyplácaný na účet alebo do ruky žiadateĺa)

Okrem základných informácií obsahuje žiadosť aj ďalšie vyhlásenia, ako napríklad informáciu o tom, či dieťa nebolo prijaté do inej štátnej materskej školy. Žiadosť sa predkladá spolu s prílohami. Medzi prílohy žiadosti patria dokumenty ako rodný list dieťaťa a potvrdenie o nároku na materskú dovolenku.

Diagnózy na predĺžený rodičovský príspevok – žiadosť o rodičovský príspevok

Existuje niekoľko diagnóz, ktoré môžu ovplyvniť nárok na predĺžený rodičovský príspevok. Tieto diagnózy sú starostlivo preskúmané a overované, aby sa zabezpečilo spravodlivé prideľovanie príspevku len tým, ktorí ho skutočne potrebujú. Medzi časté prípady patria:

 • Závažné zdravotné postihnutie dieťaťa: Ak má dieťa závažné fyzické alebo duševné postihnutie, môže to byť dôvod na predĺženie rodičovského príspevku.
 • Chronické alebo vážne ochorenie dieťaťa: Ak má dieťa diagnostikovanú chronickú chorobu alebo závažný zdravotný stav, rodina môže byť oprávnená k dlhodobému príspevku.
 • Oneskorený vývoj dieťaťa: V prípade, že dieťa zaostáva vo svojom vývoji a potrebuje špeciálnu starostlivosť, môže mu byť prideľený predĺžený rodičovský príspevok.
 • Závislosť dieťaťa na starostlivosti inej osoby: Ak je dieťa závislé na nepretržitej starostlivosti inej osoby kvôli svojmu zdravotnému stavu, môže to byť braté do úvahy pri prideľovaní príspevku.

Je potrebné povedať, že vyriešenie a schválenie žiadosti o rodičovský príspevok sa môže líšiť. Schválenie žiadosti môže trvať aj niekoľko týždňov.

Jednorázový rodičovský príspevok

Jednorázový rodičovský príspevok alebo príspevok pri narodení dieťaťa, je finančnou dávkou, ktorá má za úlohu zabezpečiť nevyhnutné potreby novorodenca.

Príspevok je finančná pomoc zo  strany štátu, na ktorú má nárok matka, ktorá porodila dieťa, alebo otec dieťaťa v prípade, že matka zomrela alebo je nezvestná, alebo ak sa mu dieťa zverilo do osobnej starostlivosti podľa súdneho rozhodnutia.

Príspevok sa vypláca v jednorazovej platbe a pre rok 2024 má nasledovné výšky:

 • 829,86 € pre dieťa narodené zo štvrtého pôrodu alebo menej.
 • 151,37 € pre dieťa narodené z piatych a ďalších pôrodov.

Ak sa rodičom narodia dve a viac detí, za každé narodené dieťa sa tento príspevok zvyšuje o 75.69€ na každé dieťa.

Jednorázový rodičovský príspevok alebo príspevok pri narodení dieťaťa.

Príspevok na rodičovský dôchodok 

V roku 2024 budú rodičovské dôchodky stále vyplácané, ale s určitými zmenami v časovom rozvrhu a maximálnej sume. Maximálna suma rodičovského dôchodku sa zvyšuje oproti roku 023. 

V roku 2022 bola prijatá novela zákona o sociálnom poistení, ktorá priniesla rôzne úpravy v oblasti dôchodkov, vrátane zavedenia príspevku na rodičovský dôchodok od roku 2023.

Aj keď súčasná vláda uvažovala o zrušení tohto bonusu a nahradení ho systémom, v ktorom by dieťa mohlo prispievať 2 % zo svojej dane rodičovi, tieto plány sa neuskutočnili. Rodičovský bonus teda zostáva v platnosti aj pre rok 2024.

Vianočný rodičovský príspevok

V decembri 2023 dostali dôchodcovia na Slovensku špeciálny jednorázový príspevok vo výške 300 eur. Tento vianočný rodičovský príspevok bol schválený vládou a parlamentom v novembri 2023. Bol určený pre všetkých, ktorí pobierajú dôchodkové dávky.

Pôvodne sa plánovalo, že tento vianočný rodičovský príspevok bude vo výške 150 eur, avšak po diskusiách medzi vládou a opozičnými stranami sa jeho suma zvýšila na 300 eur.

Nebanková pôžička na rodičovský príspevok

Pre niektoré rodiny môže nový prírastok predstavovať výzvu. Nie všetci sa dokážu spoľahnúť na plat druhého rodiča alebo rôzne finančné pomocné dávky od štátu. V takýchto prípadoch sa ľudia často uchyľujú k pôžičkam na rodičovský príspevok. 

Samotná nebanková pôžička na rodičovský príspevok neexistuje, no mamičky na rodičovskej dovolenke môžu požiadať o tvz. pôžičku pre ženy na materskej dovolenke. Ide prevažne o nebankové spoločnosti, ktoré takéto druhy pôžičiek ponúkajú.

Tieto nebankové spoločnosti ponúkajú pôžičky na rodičovský príspevok, ktoré sú krátkodobé a záujemcovia ich môžu nájsť pod názvom ako Mini pôžička alebo Rýchla pôžička.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang