Osobný bankrot – riešenie dlhov, postup a podmienky

Ak sa človek ocitol v situácii, kedy si nevie dať rady, jeho dlhy prevyšujú jeho majetok a začína sa obávať exekútorov, je najvyšší čas konať. Žiadne problémy sa nevyriešia bez pričinenia a tým, že ich bude ignorovať ich len oddiali, nie vyrieši.


Obsah článku


Čo teda robiť v takejto nepríjemnej situácii, kedy má človek sto chutí začať úplne od začiatku, bez akýchkoľvek dlhov? Môže vyhlásiť osobný bankrot. To síce určite nie je príjemné, v niektorých prípadoch však absolútne nevyhnutné.

Kedy mám právo na vyhlásenie osobného bankrotu?

Ak je niekto na tom s financiami tak zle, že má minimálne dvoch veriteľov a aspoň rovnaký počet záväzkov, ktoré nie je schopný splatiť ani 30 dní po dátume, kedy splatené mali byť, je vyhlásenie osobného bankrotu skôr jeho povinnosťou než právom.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii ho totiž považuje za úpadcu (keďže jeho dlhy prevyšujú majetok) a ukladá povinnosť  podať na okresnom súde v sídle krajského súdu, podľa toho, kde má trvalé bydlisko, návrh na vyhlásenie konkurzu. Čo sa týka lehoty, má na to 30 dní odo dňa, kedy sa dozvedel o tom, že dlh nebude môcť splatiť.

Inými slovami, keď vidí, že svoje dlhy skrátka nezvláda, nemal by sa k tomuto problému otáčať chrbtom. Netreba čakať, že sa jeho finančná situácia zlepší alebo sa dlhy zázračne stratia.

Prax, naopak, dokazuje, že postupom času sa môže dosať do oveľa väčších problémov, a to nie len finančných, ale aj psychických. Preto sa inštitútu osobného bankrotu vôbec nemusí báť. Ide skôr o veľmi vhodné riešenie finančných ťažkostí.

Môžem tento inštitút využiť aj ja?

Samozrejme, že áno, i keď na Slovensku nie je veľmi populárny. Osobný bankrot je vlastne typom konkurzného konania, kedy je pod dozorom správcu konkurznej podstaty speňažený majetok a výťažok z neho nadobudnutý rozvrhnutý medzi veriteľov.

V tejto fáze treba myslieť aj na podanie návrhu na oddlženie, aby od človeka veritelia neuspokojení v konkurze nemohli po jeho skončení vymáhať nesplatený dlh. Počas konkurzu sa ale niečoho takého báť netreba. S jeho začiatkom je totiž spojený zákaz začatia exekučného konania alebo konania o výkone rozhodnutia.

Je to naozaj také jednoduché?

Na začatie takzvaného malého konkurzu (ktorému sa inak hovorí vyhlásenie osobného bankrotu) je potrebné spĺňať niekoľko podmienok predstavujúcich prekážku pre mnohých ľudí, ktorí sa ocitli v zložitej finančnej situácii. Medzi ne patrí:

 • aktuálny majetok nie je nižší než 1 660 €, avšak ani vyšší ako 165 000 €
 • obrat za posledný rok pred vyhlásením bankrotu neprekročil 333 000 €
 • pravdepodobne nemá osoba viac ako 50 veriteľov
 • osoba má stály príjem, keďže dlhy bude splácať tri roky

Pre vyhlásenie osobného bankrotu teda, pochopiteľne, nemôže mať osoba peňazí príliš veľa, avšak ani príliš málo. To znamená, že má našetrených aspoň 1 660 €, čo v prípadoch osôb, ktoré nezvládajú splatiť svoje pohľadávky, nebýva bežná situácia.

Kedy si teda môžem naozaj dovoliť vyhlásiť osobný bankrot? Niekoľko príkladov, na základe ktorých možno veľmi vhodne ilustrovať ideálne prípady vyhlásenia osobného bankrotu si rozoberieme v nasledujúcom odstavci.

Prvý príklad

Michaela bola ako študentka zvyknutá na určitý komfort. Počas celých piatich rokov bývala s priateľom v dvojizbovom byte, z ktorého to mala do školy veľmi blízko, takže mestskú dopravu nemusela využívať takmer vôbec. Ak chcela ísť na nákup, použila priateľove auto, ktoré jej bolo kedykoľvek k dispozícii.

Po nastúpení do svojej prvej práce sa s ním však rozišla a musela si nájsť byt v okrajovej časti mesta, ktorý je od jej kancelárie dosť ďaleko. Prostredie, v ktorom sa nachádzal, ju však očarilo natoľko, že sa rozhodla vziať si naň úver. K tomu si kúpila aj auto na lízing, aby do práce nemusela chodiť električkou. Myslela si, že ju čoskoro povýšia a bude zarábať omnoho viac než doteraz.

Pravdou sa však stal úplný opak a Michaela prišla na to, že svoje výdavky nezvláda. Z absolventského platu skrátka nemôže splácať hypotéku, lízing, účet za telefón a znášať náklady za jedlo či oblečenie. 

Ešte v ten istý deň vyhotovila návrh na vyhlásenie malého konkurzu, ktorý vlastnoručne podpísala a podpis nechala úradne overiť. Priložila k nemu zoznam svojho majetku a záväzkov, zaplatila preddavok v hodnote 664 € a potvrdenie o tomto úkone priložila k návrhu, ktorý podala na konkurzný súd (okresný súd v sídle krajského súdu). Ten za splnenia všetkých podmienok vyhlási konkurz najneskôr do pätnástich dní od podania návrhu.

Michaelin majetok speňažený v konkurze však nepokryl všetky jej dlhy. Preto ešte počas konkurzného konania podala aj návrh na oddlženie. Ak ho súd povolí, bude musieť tri roky platiť ročné splátky, a to až do výšky 70 % svojho čistého príjmu.

Po týchto troch rokoch, kedy sa Michaela musela uskromniť a bývať s ďalšími štyrmi dievčatami v prenajatom byte, si však môže povedať, že aj dlhy, ktoré v konkurze neboli uspokojené, sú súdne nevymáhateľné.

Druhý príklad

Mladá rodina mala tak, ako to už v dnešnom svete chodí niekoľko pôžičiek, ktoré spoločne splácali. Peter si však začal dlhé večery krátiť alkoholom. Najskôr to bolo len niekoľko pív, postupne sa k tomu pridal aj tvrdý alkohol a jeho množstvo evidentne prekračovalo všetky medze. Na ambulantnú liečbu alkoholizmu ani nepomyslel. Kvôli alkoholizmu Petra vyhodili z práce a samotná Veronika nezarobila toľko, aby všetky dlžoby dokázala splácať sama.

Nakoľko Peter spĺňal všetky (vyššie uvedené) podmienky pre vyhlásenie osobného bankrotu, rozhodol sa práve pre túto cestu. Keďže vyhlásenie takzvaného malého konkurzu (osobného bankrotu) má za následok zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, Peter a Veronika si majetok za pomoci konkurzného správcu rozdelili tak, že žene ostal ich spoločný dom spolu s dvoma pôžičkami.

Takto rodina nemusela predať všetko čo vlastní a odsťahovať sa k svokrovcom, ba čo viac, Veronika sa zbavila časti dlhov, s ktorými nemala vôbec nič spoločné.

Peter si, samozrejme, našiel nové zamestnanie, prestal piť, prekonal alkoholizmus a zarábal celkom slušné peniaze. Vďaka tomu sa mu podarilo platiť splátky určené súdom po dobu troch rokov, na konci ktorých mu boli odpísané úplne všetky jeho dlhy a rodina tak mohla začať odznova bez toho, že by jej na krk dýchali veritelia a exekútori.

Tretí príklad

Kristíne pred časom zomrel manžel Filip, s ktorým spoločne splácala hypotéku a lízing.  Po jeho smrti však nezvládala splácať pôžičky a starať sa k tomu o ich dve deti. Riešenie tejto náročnej situácie videla len vo vyhlásení osobného bankrotu.

Kristína sa musela odsťahovať k rodičom, keďže aj jej byt bol speňažený a výťažok z neho následne rozvrhnutý medzi veriteľov – prišla by oň však tak či onak, a to aj bez vyhlásenia osobného bankrotu počas exekúcie . Navyše, po troch rokoch mohla spolu s deťmi začať nový život bez akýchkoľvek dlhov.

Štvrtý príklad

Pani Anna má 66 rokov a 3 vnúčatá, s ktorými býva v jednom dome. Nedokáže sa im však kvôli chorobe venovať naplno, preto ich rada teší aspoň drahými darčekmi. Kde však na to všetko vziať peniaze? Dôchodky sú nízke, lieky a dary drahé – preto si Anna začala požičiavať. Po čase však zistila, že splátky vôbec nezvláda a na krku má exekútorov. Čo teraz?

Anna dala dohromady asi 1 750 €, sumu postačujúcu na to, aby vyhlásila osobný bankrot. Súd vydal rozhodnutie o začatí konkurzu, čím sa zastavili exekúcie a konkurzný správca z majetku čiastočne uspokojil všetkých veriteľov. Anna takisto musela tri roky splácať  súdom stanovené ročné splátky.

Po uplynutí tejto skúšobnej doby jej však súd odčítal niekoľko tisíc, ktoré veriteľom síce nikdy nezaplatila, avšak od tejto chvíle si ich ani nemôžu vymáhať.

Čo keď sa to všetci dozvedia?

Sociálny aspekt v tomto prípade zohráva významnú rolu. Najmä z dôvodu akéhosi ostychu sa Slováci stále zdráhajú využívať tento inštitút naplno. Treba si však uvedomiť, že aj keď nám majetok bude zexekvovaný, dozvedia sa o tom všetci susedia. Okrem toho, následky budú v danom prípade omnoho ničivejšie.

Pred každým rozhodnutím ohľadom majetku však pre istotu treba kontaktovať právnika. Ten ochotne poradí tú najvhodnejšiu a najlacnejšiu alternatívu, ktorou nie vždy musí byť práve vyhlásenie osobného bankrotu.

Potrebujem sa zbaviť dlhov

Osobný bankrot je vlastne odpustenie dlhov. Vyhlásiť ho môžu fyzické osoby, no často sa k tejto voľbe uchyľujú aj podnikatelia. Osoba alebo podnikateľ musia spĺňať podmienky platobnej neschopnosti.

Platobne neschopným sa človek stane ak nedokáže splácať aspoň jeden zo svojich dlho 180 dní po lehote ich splatnosti.

Slovenské zákony povoľujú vyhlásenie bankrotu iba od roku 2006. Odvtedy už zbankrotovalo niekoľko tisíc Slovákov.

Môže dobrovoľne „zbankrotovať“ každý?

Každý, kto sa chce zbaviť svojich dlhov osobným bankrotom, musí spĺňať zákonom stanovené podmienky:

 • byť fyzická osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ
 • preukázať platobnú neschopnosť
 • predložiť príkaz na vykonanie exekúcie alebo iného podobného príkazu
 • musí mať poctivý zámer

Osobný bankrot má 2 alternatívy, z ktorých si dlžník podľa svojich finančných možností vyberá:

 • konkurz znamená zlikvidovanie majetku dlžníka a jeho rýchle oddlženie
 • splátkový kalendár určí harmonogram splácania dlhov

Ak niekto uvažuje o osobnom bankrote, treba si uvedomiť, že niektorých dlhov sa nie je možné zbaviť. Nazývajú sa nedotknuté pohľadávky a ide o tieto dlhy:

 • dlhy z vyživovacej povinnosti na dieťa
 • zabezpečená pohľadávka, napríklad hypotéka
 • pohľadávka, ktorú musí osoba uhradiť za spôsobené škody
 • pracovnoprávne nároky voči dlžníkovi
 • peňažný trest podľa Trestného konania
 • nepeňažné pohľadávky
 • pohľadávka z pôžičky poskytnutej Centrom právnej pomoci

Z dôvodu vyhlásenia konkurzu na zamestnanca nemôže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď. Osobný bankrot nemôže byť dôvodom pre ukončenie pracovného pomeru. Vyspelejšie firmy už teraz poskytujú zamestnancom pomoc formou preventívnych konzultácií s finančným špecialistom.

Vyhlásenie konkurzu

Jednou z výrazných zmien v zákone je zrušenie povinnosti vlastniť majetok v minimálnej hodnote 1 659,70 €, ako to bolo doteraz.

O vyhlásenie konkurzu môže človek od roku 2017 požiadať, aj keď nevlastní majetok alebo je nezamestnaný.

Ako prebieha oddlženie konkurzom?

Konkurz sa vyhlasuje súdnou cestou. O platobnej (ne)schopnosti teda bude rozhodovať konkurzný súd. Ide o súd sídliaci v krajskom súde v mieste trvalého bydliska. Počas celého procesu je človek zastúpený Centrom právnej pomoci alebo advokátom, ktorého mu pridelí.

Osobný bankrot sa javí ako výhodný biznis pre podvodnícke firmy, ktoré za poplatok budú chcieť pomôcť. Netreba im naletieť, človek tak len zbytočne príde o ďalšie peniaze.

Pred podaním návrhu na osobný bankrot je nutné zaplatiť preddavok, ktorý sa novelou znížil na 500 €. Tieto peniaze slúžia ako „honorár“ pre správcu konkurzu. Je pochopiteľné, že osoba vyhlasuje konkurz, pretože nemá peniaze, preto sa tento poplatok dá riešiť ako pôžička na tri roky, ktorú splatí Centru právnej pomoci.

Do 15 dní od doručenia návrhu súd rozhodne o zamietnutí návrhu alebo vyhlási konkurz, ustanoví správcu a veritelia budú vyzvaní k prihláseniu pohľadávok. Ak dlžník vlastní majetok, správca konkurzu ho speňaží a použije na úhradu časti dlhov.

Súd tiež v rozhodnutí o vyhlásení konkurzu uvedie, že dlžník je zbavený všetkých dlhov. Týmto rozhodnutím sú zastavené konania, v ktorých si veritelia nárokujú na úhradu dlhu. Pokračujú len konania o nedotknutých pohľadávkach.

Novinkou v zákone je tzv. inštitút „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“, ktorý je stanovený na 10 000 €. Ide o hodnotu majetku, ktorú si má dlžník zachovať aj po vyhlásení konkurzu a predaji majetku a slúži na zabezpečenie jeho bývania. Vypláca sa v hodnote 250 € po dobu 3 rokov.

Zrušením minimálnej hodnoty majetku a povinnosti byť zamestnaný sa stalo vyhlásenie konkurzu vhodné pre ľudí, ktorí nemajú žiadny majetok a sú nezamestnaní. Vyhlásenie konkurzu je vhodné, ak má niekto veľa dlhov, nevlastní majetok v hodnote, ktorá by postačovala na úhradu všetkých dlhov a je ochotný nechať ho speňažiť.

Splátkový kalendár

Pred podaním návrhu na súd musí byť dlžník schopný splatiť preddavok 700 € (500 € preddavok správcovi + 200 € trovy advokáta). Dlžník tiež musí mať pravidelný príjem. Po predložení návrhu súd do 15 dní poskytne dlžníkovi ochranu pred veriteľmi, určí správcu a vyzve dlžníka k úhrade preddavku 700 €.

Po uhradení preddavku má správca 45 dní na zhodnotenie situácie dlžníka, kedy berie do úvahy okrem rodinných či sociálnych pomerov najmä dôvody jeho platobnej neschopnosti, úsilie platiť svoje dlhy, pomerov dlhov a majetku.

Z toho vznikne návrh na splátkový kalendár na obdobie 5 rokov, ktorý by mal uspokojiť minimálne 30 % všetkých dlhov (celkové percento stanovuje súd). Zároveň sa doručením splátkového kalendára zastavujú všetky exekúcie a súdne konania, v ktorých si veritelia nárokujú úhradu dlhu. Aj v tomto prípade pokračujú konania o nedotknutých pohľadávkach.

Splátkový kalendár je vhodný, najmä ak hodnota majetku prevyšuje výšku dlhov a osoba nechce oň pri predaji v konkurze prísť. Potrebný je však príjem, s ktorým dokáže splácať svoje dlhy 5 rokov.

Existuje aj nejaké riziko?

Je nutné dávať pozor na nepoctivých veriteľov. Sú totiž zaznamenané prípady, kedy veriteľ neprihlásil pohľadávky (dlhy) a neevidované dlhy sa tak nestali súčasťou celkového oddlženia.

Po troch rokoch sa neseriózny veriteľ začne znovu domáhať splatenia dlhov, a to často s navýšením o poplatky a úroky. Súd tak môže zrušiť rozhodnutie o oddlžení. Jedinou možnosťou je veriteľa žalovať, čo si ale vyžiada ďalší čas a nervy.

Ochranou bude korektný prístup, aby sa zabránilo akýmkoľvek špekuláciám. Majetok treba poctivo prijať a nesnažiť sa dosiahnuť platobnú neschopnosť umelo, len aby mohla osoba vyhlásiť osobný bankrot.

Osobný bankrot

Novela zákona chce urobiť osobný bankrot dostupnejší pre väčší počet dlžníkov. Ak je človek na konci so silami, má možnosť vyhlásiť bankrot a nepotrebuje už ani vlastniť majetok. Čo všetko o osobnom bankrote treba vedieť:

 • Osobný bankrot môže vyhlásiť fyzická osoba aj podnikateľ.
 • Bankrotom sa venuje zákon o konkurze a reštrukturalizácii.
 • Dlžník môže vyhlásiť osobný bankrot len raz za 10 rokov.
 • Osobný bankrot je možné vyhlásiť po preukázaní platobnej neschopnosti, predložení exekučného alebo iného konania na vymáhanie dlhu a s poctivým zámerom.
 • Vyhlásenie konkurzu je vhodné pre dlžníkov bez majetku a bez príjmu. Zákon tiež stanovuje „nepostihnuteľnú hodnotu obydlia“ vo výške 10 000 €, ktorá dlžníkovi zostane po konkurznom konaní.
 • Splátkový kalendár je vhodný ak osoba vlastní majetok, o ktorý nechce prísť a má príjem, s ktorým dokáže splatiť minimálne 30 % dlhov počas 5-tich rokov.
 • Povinnosťou je doloženie všetkého majetku, dlhov a spoluručiteľov (ak sú).
 • Niektorých pohľadávok sa človek nezbaví ani po oddlžení (výživné, hypotéky, peňažné tresty).

Každý by mal veľmi dobre zvážiť, či je osobný bankrot jedinou možnosťou riešenia finančných ťažkostí. Svoje dlhy treba najprv konsolidovať alebo skúsiť pôžičku pre dlžníkov.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang