Povinné zmluvné poistenie auta – otázky a odpovede

Povinné zmluvné poistenie uzatvára každý rok niekoľko stoviek tisíc motoristov na Slovensku. Či už ste dlhoročný vodič alebo ste kúpili prvé auto len nedávno, je viac ako pravdepodobné, že o PZP viete len niekoľko základných informácií.

Poistný trh sa mení veľmi rýchlo a niečo, čo platilo pár rokov dozadu, dnes už môže byť úplne inak – a naopak. Preto sme si pre vás dnes pripravili 21 najčastejších otázok a odpovedí na ne, aby ste sa dostali do obrazu a vedeli, čo všetko vám aktuálne PZP ponúka a za akých podmienok.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE:

Povinné zmluvné poistenie je komerčné poistenie, ktoré kryje škody spôsobené prevádzkou vozidla tretej strane. Je to zákonom povinné poistenie.

Neuzatvorenie PZP môže viesť k pokutám až do výšky 3 320 € a osobnému znášaniu všetkých finančných nákladov v prípade spôsobenia nehody.

PZP platí na celom území Slovenskej republiky a Európskej únie. Môže tiež platiť v niektorých nečlenských štátoch EÚ v závislosti od dohôd poisťovní.

Povinné zmluvné poistenie kryje škody na zdraví, majetku, náklady na právne zastúpenie a ušlý zisk, ale nekryje škody vodiča alebo vozidla, ktoré spôsobilo nehodu.

PZP je možné uzatvoriť písomne u oprávnených poisťovní. Cena závisí od faktorov ako vek vodiča, typ a využitie vozidla či doba bezškodového priebehu.

Čo je povinné zmluvné poistenie na auto?

Povinné zmluvné poistenie je komerčné poistenie, ktoré je určené na uhradenie škody, ktorú spôsobí prevádzka motorového vozidla tretej strane. Ide o poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním auta, pričom poistníkom je motorista a predmetom poistenia je konkrétny automobil.

Poistenie poskytujú súkromné poisťovne, uzatvára ho motorista a vzťahuje sa na uhradenie prípadných škôd, ktoré vzniknú prevádzkovaním predmetu poistenia – čiže auta.

Je potrebné mať uzavreté povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel?

Áno, je to potrebné minimálne z dvoch dôvodov. Prvým je zákonná povinnosť, pretože uzatvorenie povinného zmluvného poistenia si vyžaduje Zákon o premávke na pozemných komunikáciách a Zákon o povinnom zmluvnom poistení. Povinné nie je napr. doplnkové GAP poistenie vozidla.

Druhým dôvodom je istota, že ak by ste spôsobili počas dopravnej premávky svojim autom nejakú škodu na majetku alebo ujmu na živote či zdraví niekoho iného, poistenie je určené práve na preplatenie takejto škody. Toto platí samozrejme len v situácii, že zavinenie bude na vašej strane.

Čo sa stane, ak nebude vozidlo poistené?

Pokiaľ nebude vozidlo mať uzatvorenú platnú poistnú zmluvu na povinné zmluvné poistenie, motorista sa vystavuje finančnému postihu vo forme pokuty až do maximálnej výšky 3.320 € a zároveň nejde o vozidlo spôsobilé na prevádzku na pozemných komunikáciách.

Oveľa horšie však môžete dopadnúť v prípade, že zaviníte dopravnú nehodu alebo spôsobíte pri vedení nepoisteného vozidla škodu – v takomto prípade budete musieť znášať všetky finančné náklady len vy osobne.

Slovenská kancelária poisťovateľov najprv spôsobenú škodu uhradí z garančného fondu za vás, no následne si ju bude vymáhať a to aj súdnou cestou.

Kde všade poistenie auta platí?

Povinné zmluvné poistenie je platné pre celé územie Slovenskej republiky a taktiež aj pre celé územie Európskej únie, čiže platí v každom členskom štáte EÚ.

Okrem toho môže byť poistenie platné aj na území nečlenského štátu Európskej únie, avšak tu záleží od toho, či má poisťovňa alebo Slovenská kancelária poisťovateľov uzavretú dohodu o vzájomnom vyrovnávaní nárokov na náhradu škody spôsobenej prevádzkovaním motorového vozidla.

Ak budete auto používať aj v zahraničí, vopred si to overte u svojej poisťovne.

Sú nejaké limity alebo obmedzenia poistenia?

Áno, zo zákona sú určené dva druhy finančných limitov, ktoré sa vzťahujú na povinné zmluvné poistenie.

Prvým je limit do výšky 2 500 000 €, ktorý sa vzťahuje na škodu na zdraví, vzniknuté úhrady nákladov zdravotnej starostlivosti, dávok nemocenského poistenia a dávok dôchodkového poistenia.

Druhým je limit do výšky 700 000 €, ktorý sa vzťahuje na škodu vzniknutú poškodením, zničením, odcudzením alebo stratou veci, ušlý zisk a účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastupovaním pri uplatňovaní nárokov vyplývajúcich z tohto poistenia.

Čo kryje PZP?

Povinné zmluvné poistenie kryje viacero druhov škôd a škodových udalostí. V prvom rade poistenie kryje škody na zdraví a náklady pri usmrtení. Okrem toho PZP kryje aj škody vzniknuté poškodením, zničením alebo odcudzením či stratou vecí.

Poistenie kryje aj účelne vynaložené náklady spojené s právnym zastúpením pri uplatňovaní nárokov stanovených v zákone o povinnom zmluvnom poistení a rovnako aj ušlý zisk. Poškodený dostane náhradu vo výške, v akej mu bola spôsobená skutočná škoda.

Čo PZP nekryje?

Poisťovne si môžu cez poistnú zmluvu stanoviť aj prípady a poistné udalosti, ktoré nie sú kryté cez PZP. 

Najčastejšie ide o škody, ktoré utrpel vodič alebo vozidlo, ktoré spôsobilo škodovú udalosť, škody nad rámec ustanovený osobitnými predpismi alebo nad rámec právoplatného rozhodnutia súdu, škody vzniknuté pretekárom alebo súťažiacim účastníkom pri motoristických pretekoch, škody spôsobené pracovnou činnosťou motorového vozidla s výnimkou škôd v dôsledku jazdy a škody vzniknuté prevádzkou motorového vozidla pri teroristickom čine alebo vojnovej udalosti.

Kto má povinnosť uzavrieť PZP?

Povinnosť uzavrieť povinné zmluvné poistenie má v prvom rade držiteľ vozidla, ktorý je uvedený v Osvedčení o evidencii vozidla. Ak to z objektívnych dôvodov nemôže urobiť držiteľ, je povinný PZP uzavrieť vlastník vozidla alebo jeho prevádzkovateľ.

Pokiaľ ide o leasing, čiže ak je na vozidlo uzatvorená nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci, povinnosť uzavrieť poistku má nájomca. Ak chcete zistiť, ktoré povinné zmluvné poistenie je pre vás najlepšie, využite naše Povinné zmluvné poistenie cez internet!

Kedy je možné uzavrieť poistku?

Povinné zmluvné poistenie je možné uzavrieť samozrejme aj vopred a vtedy sa v poistnej zmluve uvedie začiatok poistenia.

Najneskôr ale vzniká povinnosť uzavrieť PZP v deň prvého použitia motorového vozidla a to osobou, ktorá je na základe zákona povinná toto poistenie uzavrieť.

Ak je táto osoba cudzincom, povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu vzniká pri vstupe motorového vozidla na územie Slovenskej republiky.

Ako a u koho je možné PZP uzavrieť?

Povinné zmluvné poistenie je možné dohodnúť prakticky akýmkoľvek spôsobom – osobne aj na diaľku, napríklad cez telefón alebo prostredníctvom internetu.

Uzavretie poistnej zmluvy ale musí prebehnúť písomným podpisom zo strany poistenca. Čo sa týka možností, v súčasnej dobe je možné uzavrieť povinné zmluvné poistenie len u poisťovní, ktoré na to majú oprávnenie.

Aktuálne majú oprávnenie na uzatváranie povinného zmluvného poistenia Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA, ČSOB poisťovňa, Generali Slovensko, Genertel, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Uniqa, Union, Wüstenrot.

Aká je cena a od čoho sa odvíja?

Cena poistky nie je jednotná ani predpísaná zákonom a závisí len od trhu. V súčasnej dobe ovplyvňuje to, koľko bude PZP stáť, niekoľko faktorov: vek a bydlisko vodiča, doba bezškodového priebehu, objem motora, výkon motora, typ vozidla a jeho využitie, doba poistenia v konkrétnej poisťovni, využívanie aj iných produktov alebo poistení v konkrétnej poisťovni a samozrejme aj rozsah poistenia.

Niektoré poistenie k PZP pridávajú už aj prvky typické pre havarijné poistenie. Aj preto je dôležité porovnanie PZP, najlepšie online.

Niektoré PZP môžu napríklad poistiť čelné sklo alebo stret so zverou.

Čo je to bonus za bezškodový priebeh a čo malus v poistení auta?

Pod pojmom bonus za bez škodový priebeh sa v rámci povinného zmluvného poistenia myslí zvýhodnenie k poisteniu za obdobie, počas ktorého nedošlo k poistnej udalosti u motoristu, ktorá by bola hradená z povinného zmluvného poistenia.

Najčastejšie sa bonus udáva v rokoch. Naopak pod pojmom malus sa myslí druh penalizácie, kedy k poistnej udalosti hradenej z PZP došlo. Poisťovne využívajú systém bonusu a malusu na zníženie alebo zvýšenie ceny za PZP.

Je možné bonus za bezškodový priebeh preniesť v rámci PZP aj do inej poisťovne?

Áno, bonus za bezškodový priebeh je možné preniesť aj do inej poisťovne a dá sa to dvoma spôsobmi. Prvým spôsobom je podpísanie čestného vyhlásenia o dĺžke bez škodového priebehu, ktoré podpisuje poistenec pri spisovaní zmluvy o povinnom zmluvnom poistení.

Druhým spôsobom je vyžiadanie si zápočtového listu, ktorý posiela stará poisťovňa novej poisťovni a to do troch týždňov od ukončenia starej poistnej zmluvy. Najčastejšie sa uplatňuje kombinácia oboch spôsobov.

Je možné započítať bonus za bezškodový priebeh z PZP do havarijného poistenia?

Bohužiaľ, bonus za bez škodový priebeh nie je možné využiť aj pri havarijnom poistení a to z dôvodu charakteru škody a toho, ako sa škoda posudzuje.

Kým pod pojmom škoda v rámci PZP sa myslí škoda, ktorá bola hradená z povinného zmluvného poistenia, škodou v prípade havarijného poistenia je akákoľvek škoda spôsobená či už motoristom alebo naopak motoristovi.

Zápočtový list o škodách PZP neobsahuje ani škody, ktoré si mohol motorista spôsobiť sám sebe alebo škody vzniknuté vandalizmom, živelnou pohromou a inými udalosťami nepokrytými PZP.

Ako uhradiť PZP?

Povinné zmluvné poistenie sa stáva platným a účinným až od momentu uhradenia poistky. Poistenie je možné zaplatiť buď za celý rok, na ktorý sa poistenie uzatvára, ale poisťovne umožňujú rozdeliť si splácanie aj na polročné alebo štvrťročné splátky.

Poistenie je možné uhradiť buď v hotovosti priamo na pokladni na pobočke poisťovne, prípadne cez poštový šek, ktorý obvykle poisťovňa posiela, alebo jednoducho bankovým prevodom z vášho bankového účtu na bankový účet v poisťovni.

Čo ak vozidlo zmení majiteľa?

V prípade, že vozidlo zmení majiteľa, je nutná aj zmena PZP. Povinné zmluvné poistenie je síce viazané na škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla, na druhú stranu, poistencom je konkrétny motorista, ktorý je držiteľom, vlastníkom alebo nájomcom v prípade leasingu.

Ak príde k zmene majiteľa, až na základe zapísania nových údajov v Osvedčení o evidencii vozidla môže predošlý majiteľ pôvodnú poistku zrušiť a nový majiteľ zas v deň prvého užívania vozidla uzavrieť.

Ak chcete používať vozidlo ihneď po uzavretí kúpnej zmluvy, odporúčame uzavrieť poistenie okamžite po jej podpísaní – môžete si PZP online vybaviť aj priamo u nás.

Ako na účtovanie PZP u podnikateľov?

Ak ste podnikateľ, čiže buď živnostník (samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO), alebo konateľ obchodnej spoločnosti (najčastejšie s.r.o. alebo a.s.), môžete povinné zmluvné poistenie zahrnúť do nákladov podnikania tak isto, ako aj kúpu a prevádzku auta.

Zaplatiť za PZP sa dá potom v hotovosti, šekom alebo z podnikateľského účtu, pričom účtovanie prebehne v každom prípade tak, aby bola výška uhradeného poistenia daňovo uznateľným výdavkom.

Čo je biela karta a čo zelená karta a na čo slúžia?

Biela a zelená karta sú dokladmi, ktoré vystavuje poisťovňa a sú to doklady o uzatvorení a platnosti poistenia. Kým biela karta je dokladom o povinnom zmluvnom poistení na území Slovenskej republiky, zelená karta je takýmto dokladom pri ceste do zahraničia.

Tieto doklady slúžia najmä na preukázanie uzatvorenia poistenia pri cestnej kontrole, ale sú vyžadované napríklad aj pri úkonoch na dopravnom inšpektoráte, ktoré súvisia s Osvedčením o evidencii vozidla alebo v súvislosti so zmenami údajov zapísanými v tomto osvedčení.

Ako a kedy podať výpoveď povinného zmluvného poistenia?

Výpoveď PZP je možné podať osobne na pobočke poisťovne alebo ho poslať doporučenou poštou na adresu poisťovne. Forma výpovede musí byť písomná, ústne vypovedanie nestačí.

Ak chcete prejsť ku konkurenčnej poisťovni, musíte podať výpoveď najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia (spravidla k výročiu zmluvy).

V iných prípadoch (predaj vozidla, odcudzenie vozidla, vyradenie vozidla z evidencie) sa podá výpoveď vtedy, keď príde k danej situácii.

Za akých okolností stráca PZP platnosť alebo zaniká?

Povinné zmluvné poistenie stráca platnosť alebo zaniká aj v iných prípadoch ako v prípade prechodu do konkurenčnej poisťovne alebo pri zmene majiteľa vozidla.

PZP zaniká alebo stratí platnosť aj vyradením vozidla z evidencie vozidiel, odcudzením vozidla (tu potrebujete potvrdenie o prijatí oznámenia od Polície SR), uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané (ak nešlo o poistenie na dobu neurčitú) a neuhradením poistného alebo upomienky, ktorú poisťovňa poslala.

Čo treba spraviť v prípade poistnej udalosti?

Ak príde k dopravnej nehode, ktorá je na účely povinného zmluvného poistenia posudzovaná ako poistná udalosť, je potrebné vykonať okrem úkonov súvisiacich s ochranou a zabezpečením života, zdravia, majetku a cestnej premávky aj niektoré úkony týkajúce sa priamo PZP.

V prvom rade musíte spísať záznam o nehode a zapísať všetky údaje o účastníkoch dopravnej nehody. Následne treba získať aj údaje a výpovede svedkov, pokiaľ to situácia umožňuje. Záznam musí obsahovať údaje vinníka a poškodeného, dátum a miesto nehody, krátky popis udalosti, popis rozsahu poškodenia a kontaktné informácie.

Ak sa dá, treba vytvoriť aj fotodokumentáciu z miesta nehody a detailnú fotodokumentáciu poškodených vozidiel a poškodených vecí. Správu a oznámenie o nehode treba doručiť poisťovni do 15 dní od jej vzniku, ak vznikla na území SR, alebo do 30 dní, ak mimo neho.

Ak neviete odhadnúť škodu, alebo ak škoda presiahla 3 990 €, alebo ak pri poistnej udalosti došlo ku škode na zdraví, alebo ak bolo poškodené verejnoprospešné zariadenie, alebo ak účastníkom dopravnej nehody nie je zrejmý jej priebeh alebo ak nedôjde k dohode medzi účastníkmi nehody, je lepšie prizvať Políciu SR.

Na záver to najdôležitejšie – kde uzavrieť PZP?

Vzhľadom na to, že poistenie poskytuje veľké množstvo poistení a jeho ceny sú závislé od príliš veľa parametrov, je takmer nemožné, aby každý motorista obehával všetky poisťovne a zisťoval si ceny osobne. 

Toto všetko sa už dá cez internet – existujú rôzne kalkulačky, ktoré vám ukážu výpočet poistenia a cenu na základe osobných údajov o vás a technických údajov o vozidle.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang