Prerušenie živnosti – online formulár, dph

V spletitej sieti obchodu je neprerušovaný tok obchodných operácií nevyhnutný pre udržateľný rast a prosperitu. Oblasť podnikania však nie je imúnna voči nepredvídaným prerušeniam, ktoré môžu na chvíľu vykoľajiť aj tie najpresnejšie stanovené plány. V určitých prípadoch je možné svoje podnikanie pozastaviť a nie ho hneď ukončiť. Ako prerušiť živnosť? Aké sú zodpovednosti živnostníka?


Obsah článku


Ak sa podnikateľom v danom období nedarí, nemusia zúfať. Existuje možnosť, kedy svoje podnikanie nemusia hneď ukončiť, ale ho môžu prerušiť na určitú dobu. 

Živnosť – živnostník

Živnosť upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Zákon definuje živnosť ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne vo vlastnom mene a za účelom dosiahnutia zisku. Možno teda povedať, že pre živnosť sú charakteristické nasledovné znaky:

 • samostatnosť
 • sústavnosť
 • výkon činnosti vo vlastnom mene
 • vlastná zodpovednosť

Uvedené charakteristické znaky odlišujú podnikateľskú činnosť – živnosť od závislej práce v pracovnom pomere, ktorá je vykonávaná pre zamestnávateľa. Ide o pracovný vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom, v ktorom je zamestnávateľ nadriadený a zamestnanec podriadený. 

Závislá práca a živnosť – rozdiely

Je dôležité poznať rozdiely medzi závislou prácou a živnosťou, aby nedošlo k porušeniu zákona. Ak fyzická osoba vykonávala pre podnikateľa – živnostníka prácu, ktorá by mala znaky závislej práce mohlo by ísť o nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, ktoré nie je povolené.

Aby bolo možné hovoriť o živnostenskom podnikaní, musí živnostník vykonávať prácu samostatne, na vlastnú zodpovednosť a s cieľom dosiahnutia zisku.

Zákon definuje živnosť ako sústavnú činnosť prevádzkovanú samostatne vo vlastnom mene a za účelom dosiahnutia zisku.

Zodpovednosť živnostníka

Živnostník teda fyzická osoba, zodpovedá za vzniknutie akýchkoľvek dlhov celým svojim majetkom. V praxi to znamená, že podnikateľ je zodpovedný za zisk, ale aj dlhy, ktoré vznikli počas jeho podnikateľskej činnosti. Živnostník je taktiež zodpovedný za porušenie podmienok a povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov.

To, že živnostník zodpovedá za vzniknuté dlhy celým svojim majetkom v praxi znamená, že ak sa podnikateľ dostane do situácie, kedy potrebuje splatiť dlhy vzniknuté počas doby podnikania, môže tak dôjsť k uhradeniu dlhov z majetku podnikania.

Založenie živnosti – druhy živností

Samotné založenie živnosti nie je zložitý proces. K založeniu živnosti je potrebný len občiansky preukaz s čipom. Takto je možné živnosť založiť aj elektronicky. Kľúčovým bodom pri zakladaní živnosti je zodpovedať otázku, ktoré odvetvie bude živnosť zastrešovať. Podľa toho je živnosť rozdelená do troch kategórii.

 • voľné živnosti – stačí, aby bola osoba plnoletá, bezúhonná a spôsobilá na právne úkony
 • viazané živnosti – okrem všeobecných podmienok musí byť vykonávateľom viazanej činnosti osoba s určitou odbornou spôsobilosťou. Zoznam viazaných živností je upravený v živnostenskom zákonníku v prílohe číslo dva.
 • remeselné živnosti – okrem všeobecných podmienok sa od živnostníka vyžaduje odborná spôsobilosť získaná vo vyučenom odbore napr. zámočník, mäsiar, elktrikár. Zoznam remeselných živností je upravený v živnostenskom zákonníku v prílohe číslo jedna

Založenie živnosti vzniká odo dňa ohlásenia živnosti. Založenie živnosti teda v praxi znamená získanie oprávnenia na vykonávanie živnosti.

Poplatky za založenie živnosti

Vydanie živnostenského oprávnenia je spoplatnené pre každú živnosť. Tento poplatok sa platí pri ohlásení živnosti a jeho výška závisí na tom či živnosť bola ohlásená elektronicky alebo osobne.

V prípade, že živnosť bola ohlásená osobne na príslušnom úrade, je poplatok za vydanie osvedčenia na voľnú živnosť 5€ a viazanú a remeselnícku živnosť 15€. Ak živnostník ohlási živnosť elektronicky, za voľnú živnosť neplatí a viazaná a remeselnícka živnosť budú živnostníka stáť 7.50€

Prerušenie živnosti

Podnikanie je nepredvídateľné. Niekedy sa darí a inokedy nie. V prípade, že sa živnostníkovi prestane dariť, nemusí hneď premýšľať nad zrušením svojej živnosti. Podľa zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní je možné svoje podnikanie – živnostenskú činnosť prerušiť. Ide o dočasné riešenie, ktoré môže malým podnikateľom pomôcť v čase, kedy sa im nedarí. 

Keď sa podnikateľ rozhodne prerušiť živnosť, znamená to, že dočasne prestane podnikať a počas tohto obdobia nie je považovaný za podnikateľa. Na prerušenie živnosti nie je potrebné udávať dôvod. Je tak možné urobiť kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.

Podľa zákona č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní je možné svoje podnikanie – živnostenskú činnosť prerušiť.

Prerušenie živnosti 2023 – doba prerušenia

Doba prerušenia živnosti alebo aj doba pozastavenia živnosti je časovo ohraničená. Minimum času, na ktorý môže fyzická osoba prerušiť svoje podnikanie je šesť mesiacov. Maximálna doba prerušenia živnosti sú tri roky. Počas tohto času živnostník nemôže vykonávať svoju živnostenskú činnosť. Taktiež v dobe plynutia prerušenia živnosti živnostník nie je považovaný za živnostníka. 

Výhody – prerušenie živnosti

Prerušenie živnosti môže mať aj svoje výhody. Tie môžu byť rozhodujúce v momente, kedy živnostník nevie či má svoju živnosť prerušiť alebo v nej pokračovať. 

 • neplatí zdravotné odvody ako živnostník 
 • neplatí odvody do Sociálnej poisťovne
 • neplatí preddavky na daň z príjmov 

Je treba však podotknúť, že každá fyzická osoba musí mať platiteľa zdravotných odvodov. Tým môže byť štát, ak sa podnikateľ v období prerušenia živnosti ak sa zaregistruje do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Prerušenie živnosti online elektronicky

Prerušenie živnosti je možné urobiť dvoma spôsobmi – online a osobne. Vybavenie prerušenia živnosti online je možné urobiť cez web slovensko.sk. Ak sa živnostník rozhodne prerušiť živnosť online, nemusí už chodiť na žiadny úrad. 

Ak sa však živnostník rozhodne vybaviť prerušenie osobne, musí zájsť na okresný úrad na odbor živnostenského podnikania, kde svoju žiadosť o prerušenie vybaví.

Žiadosť o prerušenie živnosti – prerušenie živnosti formulár

Ako už bolo vyššie uvedené, prerušiť živnosť je možné aj elektronicky. Podnikateľ teda nemusí čakať hodiny na príslušnom úrade, ale všetko zvládne zo svojho elektronického zariadenia rýchlo a jednoducho.

Postup spísania žiadosti o prerušenie živnosti je nasledovný:

 1. podnikateľ sa prihlási na web slovensko.sk
 2. vyhľadanie elektronickej služby
 3. otvorenie elektronického formuláru na prerušenie živnosti
 4. vyplnenie oznámenia o prerušení živnosti
 5. odoslanie a podpísanie formulára elektronickým podpisom
 6. zaplatenie poplatku za úkon
 7. vybavenie podania a doručenie potvrdenia

Je treba podotknúť, že podnikateľ musí mať aktívny elektronický občiansky preukaz s čipom a taktiež aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Do schránky potom budú prichádzať podnikateľovi oznámenia týkajúce sa jeho žiadosti.

Oznámenie o prerušení živnosti

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne svoju živnosť prerušiť osobne, musí vyplniť formulár oznámenie o prerušení živnosti. Tento formulár má jednu stranu. Ako prvé by mal podnikateľ vyplniť okresný súd, na ktorom formulár vypisuje a jeho adresu. Ako ďalší krok je vyplnenie osobných údajov živnostníka.

 • IČO
 • rodné číslo
 • obchodné meno podľa živnostenského oprávnenia

Živnostník by nemal zabudnúť na vypísanie dátumu od kedy a do kedy chce svoju živnosť prerušiť. Taktiež by mal spomenúť či chce prerušiť živnosť vo všetkých predmetoch podnikania. 

Prerušenie živnosti a daňové priznanie – dph

Prerušenie živnosti je automaticky oznámené živnostenským úradom na daňový úrad. V tomto prípade nemusí živnostník odovzdať kartičku DIČ – osvedčenie o registrácii a pridelení daňového identifikačného čísla. Ako zistiť DIČ podľa IČA?

Ak je živnosť prerušená počas zdaňovacieho obdobia, živnostník musí ešte podať daňové priznanie k dani z príjmu v lehote na podanie daňového priznania. Počas prerušenia živnosti sa neplatia preddavky na daň z príjmu, ale samotnú z príjmu je potrebné zaplatiť, ak po podaní daňového priznania vznikne daňová povinnosť.

Ak bol živnostník platcom DPH, po prerušení živnosti musí požiadať o zrušenie registrácie na DPH. Taktiež musí vrátiť ružovú kartičku s IČ DPH a to do 10. dní, odo dňa kedy živnostník prestal byť platiteľom DPH a to podľa rozhodnutia o zrušení registrácie vydaného daňovým úradom.

Predĺženie prerušenia živnosti

Predĺžiť živnosť je možné je možné kedykoľvek v plynutí doby prerušenia živnosti. Je dôležité, aby k predĺženiu prerušenia činnosti došlo v dobe, kedy toto prerušenie plynie. Živnosť sa teda nedá predĺžiť, keď doba prerušenia skončila.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang