Ako zistiť, či som dlžník – výpis z úverového registra, kontakty

ako zistit ci som dlznik

Ako zistiť, či som dlžník? Táto otázka sa často vynára medzi ľuďmi, ktorí majú obavy ohľadom svojich finančných záznamov. Zistenie, či sa človek nachádza v registri dlžníkov, je dôležité pre jeho finančnú stabilitu a schopnosť získať ďalšie úvery. Existujú rôzne spôsoby, ako zistiť dlhový status. Jedným z najefektívnejších je požiadanie o výpis z registra dlžníkov, ktorý poskytuje kompletný prehľad o dlhoch a ich stavoch.

Ďalšou možnosťou je využitie online služieb, ktoré umožňujú kontrolu dlhového statusu pohodlne z domova. Je dôležité pravidelne monitorovať svoje finančné záznamy a v prípade potreby podniknúť kroky na vyriešenie akýchkoľvek nezrovnalostí. Ako zistiť, či som dlžník by malo byť prioritou pre každého, kto si uvedomuje význam finančnej integrity a správneho dlhového riadenia.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Požiadanie o výpis z registra dlžníkov je najefektívnejší spôsob, ako zistiť, či som dlžník.

Výpis z úverového registra je možné si vyžiadať osobne alebo elektronicky.

Poplatok za online výpis z úverového registra je 8 €.

Žiadosť o vymazanie z úverového registra by mala obsahovať údaje o žiadateľovi, detaily o úveroch, ktoré chce mať vymazané a dôvody žiadosti.

Čo je to centrálny úverový register?

Centrálny úverový register je databáza, ktorá zhromažďuje informácie o finančných záväzkoch jednotlivcov a podnikov. Ide o centrálne úložisko údajov, ktoré obsahuje informácie o úveroch, pôžičkách, hypotékach a iných finančných záväzkoch, ktoré ľudia alebo firmy majú. Tieto informácie sa používajú na hodnotenie úverového rizika pri poskytovaní nových úverov a pôžičiek.

Centrálny úverový register slúži na monitorovanie a spravovanie úverových a dlhových informácií, čo pomáha bankám, finančným inštitúciám a ďalším organizáciám pri posudzovaní bonity klientov a minimalizovaní rizika neplatenia. Zároveň pomáha jednotlivcom sledovať ich vlastnú finančnú situáciu a zabezpečiť, aby ich záznamy boli presné a aktuálne.

Kontakt na úverový register

Kontakt na úverový register je možné nájsť na internete na webovej stránke moje-financie.sk. K dispozícii je emailová adresa, prípadne telefónne čísla v prípade, že klient potrebuje zodpovedať špecifické otázky alebo má nejasnosti.

Žiadateľ teda môže využiť nasledujúce kontakty na úverový register:

E-mail: helpdesk.financie.sk@crif.com

Telefónne čísla: +421 259 207 599 alebo +421 259 207 584

Bankový register dlžníkov zdarma

Na Slovensku neexistuje oficiálny Bankový register dlžníkov, ktorý by bol dostupný zdarma. Existuje však Spoločný register bankových informácií, ktorý obsahuje informácie o dlžníkoch.

Spoločný register bankových informácií (SRBI):

 • Prevádzkuje ho Slovak Banking Credit Bureau (SBCB).
 • Obsahuje informácie o úveroch poskytnutých fyzickým a právnickým osobám bankami, nebankovými subjektami a lízingovými spoločnosťami.
 • Výpis zo SRBI je možný za poplatok 8 € online formou a 14 € klasickou poštou.

Keďže Bankový register dlžníkov zdarma na Slovensku neexistuje, je možné kontaktovať priamo veriteľa, voči ktorému má človek dlh a požiadať ho o informácie a možnosti splácania.

Nahliadnutie do úverového registra

Nahliadnutie do úverového registra je možné pre:

 • Banky a nebankové spoločnosti, ktoré poskytujú úvery
 • Súdne orgány v rámci výkonu exekúcie
 • Zamestnávatelia v prípade, ak o to požiada dotknutá osoba (napr. pri žiadosti o prácu na pozícii vyžadujúcej bezúhonnosť)
 • Dotknutá osoba/ firma

Ako je možné vykonať nahliadnutie do úverového registra?

Výpis z úverového registra je možné si vyžiadať:

 • Písomne na pobočke subjektu, ktorý úverový register prevádzkuje (na Slovensku je to napríklad SRBI – Spoločný register bankových inštitúcií)
 • Online cez webovú stránku subjektu, ktorý úverový register prevádzkuje (je nutné mať aktivovanú elektronickú identitu)

Za výpis z úverového registra sa zvyčajne platí poplatok.

Ako zistím všetky svoje dlhy a to, či som v úverovom registri?

Na to, ako zistím všetky svoje dlhy, ako aj to, či som v úverovom registri, existuje niekoľko krokov:

 1. Získať výpis z úverového registra: Je potrebné kontaktovať prevádzkovateľa úverového registra v danej krajine a požiadať ho o výpis z údajov. V tomto výpise by mali byť zahrnuté informácie o všetkých žiadateľových úveroch, pôžičkách a záväzkoch.
 2. Kontaktovať banky a veriteľov: Odporúča sa komunikovať so všetkými bankami a inými finančnými inštitúciami, s ktorými má žiadateľ úverové záväzky a požiadať ich o prehľad úverových záznamov. Týmto spôsobom je možné získať kompletný obraz dlhov.
 3. Vykonať kontrolu úverového registra: Po získaní výpisu z údajov v úverovom registri treba dôkladne skontrolovať, či sú všetky informácie správne. Ak sa objavia nejaké nepresnosti alebo nezrovnalosti, okamžite je potrebné informovať prevádzkovateľa registra a podniknúť kroky na ich opravu.

Je dôležité pravidelne monitorovať finančné záznamy a v prípade potreby podniknúť kroky na vyriešenie akýchkoľvek nezrovnalostí. To, ako zistím všetky svoje dlhy a to, či som v úverovom registri, je prvým krokom k lepšiemu riadeniu svojich financií a zabezpečeniu finančnej stability.

Žiadosť o online výpis z úverového registra

Na Slovensku je možné podať žiadosť o online výpis z úverového registra cez webovú stránku moje-financie.sk.

Postup:

 1. Registrácia: Na stránke moje-financie.sk sa žiadateľ zaregistruje zadaním svojich osobných údajov.
 2. Aktivácia účtu: Po registrácii mu bude na e-mailovú adresu zaslaný aktivačný link. Kliknutím na tento link aktivuje svoj účet.
 3. Prihlásenie: Prihlási sa do svojho účtu zadaním e-mailovej adresy a hesla.
 4. Platba: Za výpis z úverového registra sa platí poplatok, ktorý je možné uhradiť online platobnou kartou.
 5. Spracovanie žiadosti: Po zaplatení poplatku bude žiadosť o online výpis z úverového registra spracovaná. Výpis bude zaslaný na emailovú adresu v PDF formáte.

Poplatok za online výpis z úverového registra je 8 €.

Zoznam dlžníkov v bankách

Na Slovensku neexistuje verejný zoznam dlžníkov v bankách. Banky si vedú svoje vlastné registre dlžníkov, do ktorých zaznamenávajú informácie o svojich klientoch, ktorí nesplácajú svoje úverové záväzky. Tieto registre nie sú verejne dostupné a prístup k nim má len banka a oprávnené osoby (napr. súdy, exekútori).

Možnosti, ako zistiť, či má niekto dlhy v banke:

 • Priamo kontaktovať banku: Existuje možnosť kontaktovať banku, v ktorej si daná osoba úver brala, a opýtať sa, či má u nej nesplatené záväzky. Banka túto informáciu poskytne len v prípade, ak ide o oprávnenú osobu (napr. manžel/ka, ručiteľ).
 • Získať výpis z úverového registra: Výpis z úverového registra obsahuje informácie o všetkých úveroch a pôžičkách, ktoré daná osoba má, ako aj o ich splácaní. Výpis z úverového registra si možno vyžiadať online na stránke moje-financie.sk alebo osobne/ písomne na pobočke subjektu, ktorý úverový register prevádzkuje.

Informácie o úverovej histórii danej osoby sú citlivé a mali by sa používať len na legitímne účely. K zoznamu dlžníkov v bankách majú prístup iba poverené osoby a niektorí pracovníci bánk.

Čo je to register poverení?

Register poverení na vykonanie exekúcie je elektronická databáza prevádzkovaná Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky. Slúži na evidenciu poverení na vykonanie exekúcie, ktoré súd udeľuje exekútorom.

Čo obsahuje register poverení?

Register poverení obsahuje nasledovné informácie:

 • Identifikačné údaje exekútora a súdu, ktorý poverenie udelil
 • Číslo exekučného konania
 • Meno, priezvisko a rodné číslo povinného
 • IČO povinného (ak ide o právnickú osobu)
 • Predmet exekúcie (napr. vymáhanie pohľadávky, vypratanie nehnuteľnosti)
 • Výška pohľadávky
 • Dátum udelenia poverenia

Nahliadnutie do registra poverení je bezplatné. Informácie sú verejne dostupné.

Vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra

Vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra môže vyzerať nasledovne a je možné ho upraviť podľa konkrétnej situácie.

Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Názov prevádzkovateľa úverového registra:
Adresa prevádzkovateľa úverového registra:

Vec: Žiadosť o vymazanie z úverového registra

Vážený/á [meno prevádzkovateľa],

touto cestou Vás žiadam o vymazanie mojich osobných údajov z Vášho úverového registra.

Podľa informácií, ktoré som si získal/a, sú v registri vedené informácie o [uvedie sa typ informácie, napr. nesplatenom úvere, meškaní so splátkou], aj napriek tomu, že [uvedie sa dôvod, napr. úver bol už dávno splatený, meškanie bolo napravené].

V prílohe tejto žiadosti zasielam [relevantné doklady, napr. potvrdenie o splatení úveru, doklad o napravení meškania].

S pozdravom,
[Podpis]

Vzor žiadosti o vymazanie z úverového registra by mal obsahovať údaje o žiadateľovi, detaily o úveroch, ktoré chce mať vymazané a dôvody žiadosti.

Pôžičky pre dlžníkov v registri

Pôžičky pre dlžníkov v registri sú finančné produkty, ktoré sú dostupné pre jednotlivcov alebo podnikateľov, ktorí majú záznamy v úverových registroch. Tieto pôžičky sú často poskytované s vyššími úrokovými sadzbami a prísnejšími podmienkami, aby kompenzovali vyššie riziko poskytnutia úveru osobám s problematickou úverovou históriou.

Niektoré finančné inštitúcie špecializované na pôžičky pre dlžníkov v registri môžu ponúkať aj finančné poradenstvo a riešenia na zlepšenie finančnej situácie klientov. Je však dôležité, aby si žiadatelia pred uzatvorením takýchto pôžičiek starostlivo preštudovali podmienky a zhodnotili svoju schopnosť splácať.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang