Hypotéka pre živnostníkov – podmienky a výpočet

Získať hypotéku pre živnostníkov predstavuje špecifickú výzvu kvôli ich unikátnemu postaveniu na trhu práce. Banky pri posudzovaní žiadostí zvažujú rôzne faktory, od príjmu po stabilitu podnikania. Pochopenie podmienok a správny výpočet môžu výrazne zvýšiť šance na úspech. Hypotéka pre živnostníkov tak otvára dvere k vlastnému bývaniu aj v podnikateľskom svete.

Získanie hypotéky pre živnostníkov na Slovensku je kľúčovým krokom k finančnej nezávislosti a stabilite. Pre podnikateľov predstavuje možnosť investovať do vlastného bývania, čo je základom pre osobný aj podnikateľský rast.

Banky pristupujú k živnostníkom so špecifickými požiadavkami, čo si vyžaduje dôkladnú prípravu a porozumenie finančným podmienkam. Vďaka hypotéke pre živnostníkov môžu slovenskí podnikatelia transformovať svoje podnikateľské úspechy na dlhodobé investície do nehnuteľností.

Kľúčové informácie článku

Živnostníci musia po registrácii na živnostenskom úrade platiť sociálne a zdravotné odvody.

TPP zamestnanci majú odvody a dane hradené zamestnávateľom a zaručenú pracovnoprávnu ochranu.

Pri hypotéke pre živnostníkov je kľúčová schopnosť generovať pravidelný príjem.

Dokumenty pre hypotéku zahŕňajú daňové priznania a účtovné závierky, ktoré dokazujú finančnú zdravosť.

Optimalizácia dane môže ovplyvniť schválenie úveru tým, že znižuje zaznamenaný príjem.

Pôžička pre živnostníkov je flexibilnejšia a vhodná pre rýchle financovanie v porovnaní s hypotékou, ktorá si vyžaduje zabezpečenie.

Úver pre podnikateľov – rozdiel medzi TPP a živnosťou

Na Slovensku predstavuje živnosť formu podnikania, ktorá umožňuje jednotlivcom samostatne vykonávať hospodársku činnosť na vlastnú zodpovednosť. Živnostník sa musí zaregistrovať na živnostenskom úrade a má povinnosť platiť sociálne a zdravotné odvody, pričom ich výška závisí od jeho dosiahnutého príjmu.

Na druhej strane, zamestnanec v pracovnom pomere na plný úväzok (TPP) pracuje pre zamestnávateľa, ktorý automaticky odvádza odvody a dane. Zamestnanec tak má nárok na pracovnoprávnu ochranu, vrátane platených dovoleniek či nároku na nemocenské dávky.

Hlavný rozdiel tkvie v autonómii a flexibilite pri živnosti oproti stabilite a sociálnym garanciám pri TPP. Živnostníci si môžu slobodne organizovať prácu a rozvíjať vlastný biznis, zatiaľ čo zamestnanci sa spoliehajú na istotu pravidelného príjmu a sociálne výhody.

Čo sa posudzuje pri hypotéke pre živnostníkov?

Pri žiadosti o hypotéku pre živnostníkov banky podrobne skúmajú finančné pozadie a stabilitu živnostníka. Kľúčový faktor spočíva v tom, že živnostník dokáže generovať pravidelný a predvídateľný príjem, čo dáva bankám dôveru v jeho schopnosť splácať hypotéku. Dokumenty potrebné pre schválenie hypotéky zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na:

 • Daňové priznania za posledné dva až tri roky, ktoré dokazujú výšku a stabilitu príjmu. Tieto dokumenty sú fundamentálne, pretože odzrkadľujú finančnú zdravosť a ziskovosť podnikania.
 • Účtovné závierky, ktoré poskytujú detailný pohľad na finančnú situáciu živnostníka, vrátane obratov a zisku.
 • Potvrdenie o bezdlžnosti je nevyhnutné, pretože musí živnostník dokázať, že nemá nevyrovnané dlhy ani iné finančné záväzky, ktoré by mohli ovplyvniť jeho schopnosť splácať hypotéku.
 • Bankové výpisy z posledných mesiacov až roka, ktoré ukazujú príjmy a výdavky, a pomáhajú posúdiť pravidelnosť a výšku príjmov.
 • Ak je to potrebné, banky môžu žiadať aj prehľady o príjmoch a výdavkoch, ktoré slúžia ako ďalšie dôkazy o finančnej správnosti a zodpovednosti živnostníka.

Dôležitosť daňových priznaní a účtovnej závierky nemožno podceňovať, keďže tieto dokumenty dokážu najpresnejšie predstaviť ekonomickú situáciu a finančnú stabilitu živnostníka. Transparentnosť a presnosť týchto dokumentov sú pre banky zárukou, že živnostník má udržateľný a solventný podnikateľský model.

Okrem týchto dokumentov banky zohľadňujú aj obratty živnostníkov, čo im umožňuje posúdiť veľkosť a rozsah podnikania, a tým aj potenciálnu schopnosť generovať dostatočné príjmy na splácanie hypotéky. Celkové hodnotenie kreditnej spôsobilosti zahŕňa aj analýzu pravidelných odvodov, ako aj osobných a podnikateľských finančných záväzkov živnostníka, aby sa zistila jeho schopnosť dlhodobo splácať hypotéku.

Úver pre živnostníkov – optimalizácia dane

Keď živnostníci žiadajú o úver, mali by brať do úvahy ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť jeho schválenie. Optimalizácia daňového priznania je jedným z kľúčových aspektov. Snaha o zníženie daní môže viesť k znižovaniu príjmu na papieri, čím sa môže znížiť ochota banky poskytnúť úver alebo ho poskytnúť len za menej výhodných podmienok.

Banky tiež skúmajú stabilitu a kontinuitu príjmov živnostníka a overujú, či nemá dočasne pozastavené príjmy. Dôležité je preukázať stabilný a ziskový príjem, aby bol živnostník pre banky atraktívny. Rovnako kritické je nemať dlhy voči štátnym inštitúciám, ako napríklad voči Sociálnej poisťovni.

Je rozumné plánovať hypotéku pre živnostníkov včas a hľadať radu u odborníkov, ako sú účtovníci alebo finanční poradcovia. Týmto spôsobom môžete svoje finančné výkazy optimalizovať a zvýšiť svoje šance na získanie hypotéky. Pred rozhodnutím je tiež dôležité preskúmať a porovnať podmienky a úrokové sadzby od rôznych bánk.

Živnostník, odvody a výpočet paušálnych výdavkov

Pri získavaní hypotéky je kľúčové mať informácie o aktuálnych odvodoch, ktoré živnostníci musia v roku 2024 uhradiť. Tieto odvody zahŕňajú platby do zdravotnej a Sociálnej poisťovne. Tu je prehľad:

 • Mesačné odvody do Sociálnej poisťovne: Minimálna suma je 216,13 eur mesačne.
 • Mesačné preddavky do zdravotnej poisťovne: Živnostníci odvádzajú 91,28 eur mesačne.

Po založení živnosti je nutné odvádzať 91,28 eur mesačne na zdravotné poistenie. Sociálne odvody začnú živnostníci platiť až o rok neskôr, čo znamená, že noví živnostníci neplatia sociálne odvody aspoň do 30. júna budúceho roku.

Živnostníci, ktorí začali podnikať v roku 2023 a ešte neplatili sociálne odvody, by mali vedieť, že nemusia začať platiť tieto odvody až do konca júna alebo septembra 2024. Ak živnostník v predchádzajúcom roku zarobil menej ako 7 824 eur, nie je povinný platiť sociálne odvody až do konca júna 2025.

Je dobré vedieť, že výška sociálnych odvodov sa mení dvakrát do roka – v januári a v júli alebo októbri. Zdravotné poistenie, fixované na 91,28 eur, živnostníci platia každý mesiac, okrem tých, ktorí sú zároveň zamestnaní alebo štátom poistení.

Pokiaľ ide o dane, daňové priznanie za rok 2023 odovzdávame v marci 2024, pričom príjmy nad 2 461,41 eura podliehajú sadzbám 15 %, 19 % a 25 % v závislosti od ich výšky.

Nesmieme prehliadať ani aktuálne legislatívne zmeny týkajúce sa príležitostných príjmov a výpočtu paušálnych výdavkov, ktoré môžu zasiahnuť do daňových povinností.

V rámci paušálnych výdavkov za rok 2023 sa aplikuje 60 percent zisku samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO. Maximálna suma ale nesmie prekročiť 20 000 eur ročne, bez ohľadu na dĺžku podnikania v danom roku. Čo prinesie nová legislatíva v roku 2024, zatiaľ ostáva nejasné.

Pri získavaní hypotéky je kľúčové mať informácie o aktuálnych odvodoch, ktoré živnostníci musia v roku 2024 uhradiť.

Výška hypotéky podľa príjmu a obraty živnostníkov

Určenie maximálnej možnej výšky hypotéky pre živnostníkov závisí od ich príjmu a obratu. Banky často vypočítavajú maximálnu sumu, ktorú môžu živnostníkom poskytnúť, pomocou pomeru medzi ich mesačným príjmom a pravidelnými výdavkami, vrátane odvodov. Kľúčovým faktorom tu je čistý príjem, ktorý zostáva po odpočítaní všetkých nákladov a odvodov.

Príklady výpočtov pre rôzne príjmové skupiny:

 1. Nízkopríjmoví živnostníci s ročným čistým príjmom do 20 000 eur môžu očakávať schválenie hypotéky v rozmedzí od 50 000 do 80 000 eur, v závislosti od ich schopnosti dokladať stabilný príjem a kontrolovať výdavky.
 2. Strednopríjmoví živnostníci s ročným čistým príjmom medzi 20 000 a 50 000 eur môžu mať nárok na hypotéky od 80 000 do 150 000 eur, ak dokážu predložiť presvedčivé dôkazy o stabilnom raste príjmu a efektívnom riadení podnikateľských výdavkov.
 3. Vysokopríjmoví živnostníci s ročným príjmom nad 50 000 eur môžu získať hypotéku vyššiu ako 150 000 eur, kde presná výška závisí od ich finančnej situácie a schopnosti dokázať dlhodobú udržateľnosť príjmov.

Výška hypotéky podľa príjmu a obratu teda zohľadňuje nielen aktuálne príjmy a odvody živnostníka, ale aj jeho finančnú históriu a budúci potenciál zisku. Pri tomto hodnotení banky požadujú podrobné finančné záznamy a často aj podnikateľský plán alebo prognózy budúcich príjmov.

Postup pri vybavovaní najlacnejšej hypotéky pre živnostníka

Na získanie najlacnejšej hypotéky pre živnostníka je potrebné postupovať systematicky:

 1. Zhromaždenie finančných dokumentov – Pred začiatkom procesu si živnostník pripraví kompletnú dokumentáciu vrátane daňových priznaní, účtovných závierok a potvrdení o príjmoch.
 2. Prehľad finančnej situácie – Dôkladne si prekontrolovať finančnú situáciu, vrátane príjmov, výdavkov, existujúcich dlhov a kreditnej histórie.
 3. Výber bank a porovnanie ponúk – Vyhľadať rôzne banky a finančné inštitúcie ponúkajúce hypotéky pre živnostníkov a porovnať ich úrokové sadzby, poplatky a podmienky.
 4. Konkurenčné ponuky – Získať ponuky od viacerých poskytovateľov a použiť ich ako vyjednávaciu páku.
 5. Podanie žiadosti – Vyplniť a podať žiadosť o hypotéku u vybranej banky spolu s potrebnou dokumentáciou.
 6. Vyjednávanie podmienok – Diskutovať s bankou o možnostiach zlepšenia ponúkaných podmienok, vrátane nižšej úrokovej sadzby alebo zníženia poplatkov.
 7. Schválenie a uzavretie zmluvy – Po schválení hypotéky dôkladne preskúmať zmluvné podmienky pred podpisom.

Pri porovnávaní ponúk a vyjednávaní o lepších podmienkach je dôležité nezameriavať sa len na úrokové sadzby. Poplatky za poskytnutie úveru, možnosti predčasného splatenia a flexibilita v zmenách podmienok sú rovnako kľúčové. Aktívne vyjednávanie a zdôraznenie silných stránok vlastnej finančnej situácie môžu viesť k výrazným úsporám.

Porovnanie ponúk pomôže identifikovať najvýhodnejšiu hypotéku pre živnostníka na trhu. Pri vyjednávaní nezabudnite, že znalosť trhu a sebavedomie môžu posilniť vašu vyjednávaciu pozíciu a pomôcť získať lepšie podmienky.

Pri porovnávaní ponúk a vyjednávaní o lepších podmienkach je dôležité nezameriavať sa len na úrokové sadzby.

Hypotéka pre živnostníkov v Slovenskej sporiteľni

SLSP ponúka živnostníkom široký výber možností financovania, vrátane úverov, ktoré môžu výrazne pomôcť pri rozvoji ich podnikania. Hypotéka pre živnostníkov od SLSP umožňuje pokrytie prevádzkových aj investičných potrieb bez potreby vlastných zdrojov. Banka prispôsobuje plán úveru a splátky individuálnym potrebám a finančným možnostiam firmy, čím uľahčuje živnostníkom správu financií. Aj tí, ktorí nie sú priamymi klientmi SLSP, môžu získať SLSP hypotéku, ktorá je bezúčelová a nevyžaduje dokladovanie konkrétneho využitia úveru.

Slovenská sporiteľňa hypotéka pre živnostníkov ponúka flexibilnú splatnosť až do 6 rokov pri bežných úveroch a do 15 rokov pri úveroch zabezpečených nehnuteľnosťou. Začínajúci podnikatelia si môžu v SLSP vylepšiť svoje podnikateľské plány vďaka špeciálnemu programu s možnosťou školení a konzultácií.

Vďaka svojmu angažovanému prístupu a širokej palete finančných produktov, od bežných účtov po úvery a lízingy, sa SLSP stáva kľúčovým partnerom pre živnostníkov hľadajúcich efektívne riešenia pre svoje podnikanie.

Pôžička pre živnostníkov

Pôžička pre živnostníkov predstavuje flexibilný finančný nástroj na pokrytie krátkodobých alebo strednodobých potrieb podnikania. Rozdiely medzi pôžičkou a hypotékou pre živnostníkov spočívajú najmä v účele financovania, časovej náročnosti schvaľovacieho procesu, výške poskytnutých prostriedkov a zabezpečení.

Hypotéka pre živnostníkov obvykle slúži na financovanie dlhodobých investícií, ako je kúpa nehnuteľností alebo veľkých rekonštrukcií, a vyžaduje si zabezpečenie v podobe nehnuteľnosti. Na druhej strane, pôžička pre živnostníkov môže pokrývať široké spektrum potrieb, od prevádzkového kapitálu po nákup menšieho vybavenia, a často nevyžaduje zabezpečenie.

Pôžička môže byť výhodnejšia pred hypotékou v situáciách, ako sú:

 • Potreba rýchleho financovania – keď živnostníci potrebujú urgentne pokryť neočakávané výdavky alebo využiť príležitosti na trhu.
 • Nižšie sumy – pre financovanie, ktoré nepresahuje určitú výšku a kde by bol proces zabezpečenia hypotéky príliš zložitý alebo nákladný.
 • Flexibilita splácania – pôžičky obvykle ponúkajú flexibilnejšie podmienky splácania a možnosť predčasného splatenia bez vysokých sankcií.

V týchto prípadoch môže pôžička pre živnostníkov ponúknuť efektívne riešenie s menšími administratívnymi požiadavkami a rýchlejším prístupom k financiám. To umožňuje živnostníkom pružne reagovať na potreby ich podnikania.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang