Úverový register – podmienky, skúsenosti, ako sa z neho dostať

Stále viac ľudí trápi ťaživá ťažká finančná situácia. Začína to bankovou alebo nebankovou pôžičkou, onedlho príde ďalšia, pretože peňazí nie je nikdy dosť. A presne to je štart, ako sa dostať do pasce. Vrátite prvú pôžičku a opäť nemáte peniaze, neskôr prídu nečakané výdavky, strata zamestnania a nestíhate platiť.


Obsah článku


Náhle sa ocitnete v registri dlžníkov, kam Vás za niekoľkonásobné omeškané platby zaradí spoločnosť, ktorá Vám poskytla peniaze. 

Riešením je samozrejme splatenie dlhov. Ale keď dlhy rastú, sú tu tiež možnosti, ktoré sú v podstate každému dostupné. Napríklad formou oddlženia je tzv. osobný bankrot. Ďalšou voľbou je konsolidácia pôžičiek, hlavne ak máte viacero úverov v rôznych finančných inštitúciach.

Možnosti, ako sa dostať z registra dlžníkov je tak viac a každá má svoje výhody aj nevýhody.

Pozrime sa spoločne podrobne, aké možnosti má slovenský občan v tejto situácii.

Bankové a nebankové registre dlžníkov na Slovensku

Rovnako ako pôžičky, tak aj registre dlžníkov rozlišujeme na bankové a nebankové. V prvom prípade sa jedná o register dlžníkov, ktorí dlhujú peniaze bankovým inštitúciám a v druhom prípade dlhy voči nebankovým veriteľom. Do nebankovej sféry spadajú všetky nebankové úvery.

Registre uchovávajú citlivé a osobné údaje podľa platných zákonov SR. Nachádzajú sa v nich najmä údaje o počte existujúcich neplatených pôžičkách, ich výška a história splácania. Informácie môžu byť doplnené o ďalšie údaje o dlžníkovi, napríklad súvisiace pohľadávky a informácie o iných zárukách dlžníka.

Ak si chceme zistiť, či máme zápis, možno požiadať o výpis z registra. Ak zistíme, že zápis máme, potom nastáva čas uvažovať, ako sa z neho dostať a to pokiaľ možno s minimálnymi postihmi. Pôžičky pre dlžníkov v registri sú ťažšie dosiahnuteľné a zároveň majú menej výhodné podmienky.

Neskorá splátka spôsobí problém na niekoľko rokov

Ocitnúť sa v registri dlžníkov je pomerne jednoduché, nemusíte byť vždy dlhodobý dlžník v platobnej neschopnosti. Niekedy stačí len jedna veľmi neskorá splátka úveru alebo kreditnej karty a je vymaľované.

Zápisu do registra dlžníkov sa nevyhnete a na bankové úvery môžete rovno na istý čas zabudnúť. Pri nebankových pôžičkách sa Vám razantne obmedzí výber, pretože bonita je viacmenej overovaná. Pri pôžičke totiž súhlasíte aj s uvedením do podobného registra. Ako potom z registra von?

Platobná neschopnosť

Veľmi dôležitý pojem. Je to stav, keď dlžník nestíha platiť svoje povinné záväzky a to v týchto podmienkach: viac ako mesiac po riadnom termíne splatnosti a má takýto stav u minimálne 2 veriteľov. Započítavajú sa tu aj napríklad dlhy na zdravotnom alebo sociálnom poistení (pre SZČO).

Ak nesplácate pôžičky, tak sa dostávate práve do už niekoľkokrát spomínaného registra dlžníkov ako osoba v platobnej neschopnosti.

Ako sa dostať z registra dlžníkov – návod

1. Oddlženie

Z registra dlžníkov a tým pádom aj preč z dlhov sa dá dostať formou tzv. oddlženia. Má to však isté pravidlá, ktoré treba splniť. Proces oddlženia prebieha má 2 spôsoby: konkurz alebo splátkový kalendár. Oddlženie sa inak nazýva tiež osobný bankrot.

V marci 2017 prešiel osobný bankrot novelizáciou a zmenili sa podmienky, ktoré ho teraz robia oveľa dostupnejší.

Konkurz

Všetko začína v tejto fáze podaním návrhu na oddlženie príslušnému súdu a je potrebné zaplatiť poplatok 500 eur. Oddlženie je možné za nasledovných podmienok:

  • byť fyzická osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ
  • preukázať platobnú neschopnosť
  • predložiť príkaz na vykonanie exekúcie alebo iného podobného príkazu
  • musí mať poctivý zámer

Vo veci začatia konkurzu sa obráťte na Centrum právnej pomoci, ktoré má zastúpenia po celom Slovensku. Počas celého procesu dlžníka zastupuje Centrum právnej pomoci alebo ním pridelený advokát.

Pre konkurz je súdom určený tzv. insolvenčný správca, ktorého úlohou je spísať súpis majetku dlžníka i poskytnúť mu všetky informácie o celkovom priebehu.

V rámci toho prihlásia veritelia svoje pohľadávky. Ak sa neprihlási žiadny z nich, rozhoduje o oddlžení súd. Potom je dlžníkovi vydané uznesenie o oddlžení. Počas tejto fázy konkurzu nesmie dlžník výrazne meniť výšku ani zloženie majetku, ktorý preukázal insolvenčnému správcovi.

Vďaka inštitútu „nepostihnuteľnej hodnoty obydlia“ si dlžník môže ponechať majetok v hodnote 10 000 €, aby mal zabezpečené bývanie. Vypláca sa v hodnote 250 € po dobu 3 rokov.

Splátkový kalendár

Už pred podaním návrhu musí mať dlžník k dispozícii 700 eur na úhradu preddavku (správca + trovy advokáta).

Po uhradení preddavku správca posúdi situáciu dlžníka a navrhne splátkový kalendár na obdobie 5 rokov, ktorým by mal dlžník splatiť minimálne 30 % celkového dlhu (percento stanovuje súd v závislosti od situácie dlžníka).

Ak máte príjem, z ktorého dokážete v nasledujúcich 5 rokoch splatiť aspoň 30% celkového dlhu, splátkový kalendár je vhodná voľba. Zároveň neprídete o svoj majetok tak, ako pri vyhlásení konkurzu, kedy sa speňaží a použije na úhradu časti dlhu.

2. Vymazanie z registra dlžníkov

Keďže záznam v registri dlžníkov negatívne ovplyvňuje bonitu klienta pri žiadosti o ďalšie pôžičky. Treba však povedať, že úplne právom potrebuje poskytovateľ pôžičky Váš súhlas k nahliadnutiu do úverového registra.

Ak odmietnete tento súhlas, ste automaticky vyhodnotený ako nespoľahlivý, podozrivý a úver nemusí byť schválený. Práve nahliadnutie akceptujete podpisom zmluvy. Poskytovateľ pôžičky musí byť tiež registrovaný v danom registri, inak nemá právo na nahliadnutie.

Skutočne je potrebné riešiť, ako z registra dlžníkov von – a to rýchlejšie a inak než popísanou cestou oddlženia. V registri ste aj za jednu neskorú platbu úveru. Napríklad vymazanie zo SOLUSu trvá 3 mesiace až 3 roky po riadnom splatení úveru, čo môže byť komplikáciou pri získaní nového úveru.

Skutočne máte všetko splatené a napriek tomu ste stále vedený na “blackliste” ako dlžník. To je ten problém. Je potrebné poslať písomnú žiadosť o vymazanie údajov z registra, ktorá musí byť s vaším overeným podpisom.

Ak máte všetky úvery riadne splatené, požiadať môžete prevádzkovateľa registra kedykoľvek o vymazanie, aby ste nemali problémy s dlhom, ktorý vlastne už ani neexistuje.

3. Odvolanie sa súhlasom spracovania osobných údajov

Ak je celý váš úver splatený, potom rozviažte zmluvu s poskytovateľom úveru. Tým dosiahnete to, že vlastne odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa do registra vkladajú. Odvolanie tohto súhlasu je tretím krokom, teda splatený úver a zrušenie zmluvy.

Odvolaním súhlasu o spracovaní osobných údajov sa výrazne urýchli zmazanie negatívneho záznamu v registri.

Pri týchto krokoch bude od Vás poskytovateľ vyžadovať doklad totožnosti, ktorý musí byť verifikovaný, tzn. list s úradne overeným podpisom alebo elektronický podpis, prípadne verifikácia totožnosti na mieste. 

Napríklad už spomínaný SOLUS má lehotu 3 rokov na odstránenie záznamov po splatení dlhu. Ak tak neučiní, odporúčame sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

TIP: Konsolidácia pôžičiek

Niekedy však nie je možné úver splatiť ihneď. A tým samozrejme váš záznam zostáva, ale je možné využiť ešte jednu “fintu” a tou je konsolidácia pôžičiek čiže zlúčenie. Jedná sa o to, že zlúčite viac úverov do jedného, čo môže znížiť splátky a ušetriť aj niekoľko desiatok eur mesačne.

Ide o princíp, že neplatíte úroky viac spoločnostiam, ale iba jeden úrok. Je to teda cesta, ako rýchlejšie dlh splatiť a potom ihneď riešiť vymazanie z registra dlžníkov. Avšak nie pre všetkých klientov je konsolidácia riešením.

Existujú rôzne konsolidačné spoločnosti, aby priamo na mieru poradili, či je konsolidácia tým najlepším riešením. Avšak pri splácaní viac ako 3 úverov zrejme bude vhodným riešením situácie k spomínanému šetreniu na splátkach.

Konsolidáciu možno uplatniť pre bankové aj nebankové úvery, vrátane kreditných kariet a kontokorentných úverov.

Dostať sa z registra nie je zložité

Dostať sa z úverového registra nie je ťažké, oveľa ťažšie je však dávať si pozor na primeranú zadlženosť. Skutočne opakujeme – ak nesplácate úver načas alebo vôbec, ste automaticky vedený s negatívnym záznamom v úverových registroch ako dlžník. To vám zablokuje cestu k ďalším peniazom z pôžičiek či úverov.

Vyššie sme opísali niekoľko možností, ako sa vymotať z dlhov a po ich splatení mať možnosť požiadať nielen o vymazanie z registra dlžníkov, no taktiež aj o ďalšiu pôžičku. Skutočne odporúčame venovať tejto problematike vysokú pozornosť, teda ak sa vopred nechcete vyradiť z hry o prípadnú pôžičku.

© 2024 KD.sk | Nakódoval Leoš Lang